Re-post những bài hay cũa các bạn trong nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trả lờI cháu Dũng

Sau khi đọc đi đọc lạI nhiều lần , tôi đă nhận ra ,Bích Ngọc chẳng phảI ai khác , mà chỉ là một tên mà trước đây ngườI dân Miền Nam gọI một cách miệt thị là Ăn Cơm Q uốc Gia Thờ Ma Việt Cộng. Điều này rất sáng tỏ qua việc BN không dám trả lờI thẳng vào các câu hỏI của dggt03@hotmail.com mà cứ nói nhăng, nói cuộI những chuyện không đâu, lăng tránh mọI vấn đề cốt yếu .

MớI đây, tên Lư Quư Chung , cũng một loạI như Bích Ngọc , trong một phút sám hốI đă trăng trốI vớI Lưu Trọng Văn : Nếu sau này Mỹ và tụI nó ( Việt Nam Cộng Hoà ) quay lạI , th́ tôi sẽ là một trong những ngườI bị hành h́nh đầu tiên , c̣n những ngườI cách mạng thứ thiệt như ông th́ chắc không sao. “ Tôi chỉ vắn tắt vài lờI , v́ thật ra vớI những tên đạI loạI như BN , th́ nói như Chu Tử , nói chuyện vớI cái đầu gốI c̣n sướng hơn

-- Huong Giang (tonnuyeukieu@yahoo.com), December 07, 2004.

Chi HG có thể nói thêm về tên VC ăn cơm QG thờ ma VC. Sau này hắn ra sao làm ǵ?? Co được bọn VC ưu đăi hay kh?? C̣n bà chị BN lâu nay đi đâu mất tiêu. Chợt ẩn chọt hiện như bóng ma chơi. Nghệ thuật đánh du kích cũa VC bà chị cũng học được khá lắm, nhưng ai cũng biết VC là thế nào rôi có du kích cũng chỉ uổng công.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 08, 2004

Moderation questions? read the FAQ