VAS Forum Survey....Web Poll

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tự nhiên tôi thắc mắc rằng không biết có bao nhiêu người vào VAS, bao nhiêu người nghỉ rằng VAS forum là cần thiết hay không cần thiết. Tôi muốn có một Web Poll cho VAS. Bây giờ một Web Poll cho VAS được thành lập và nhờ các bạn cho biết ư kiến.


VAS Forum Survey...

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 07, 2004

Answers

Có 3 options : Có, Không và Không ư kiến. Co bất cứ ai đề nghị 1 option nào khác không, cho tui biết ư kiến để tui update cái Poll.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 07, 2004.

Remember Guys. Don't try to be smart....

a poll designed to prevent multiple voting, a cookie will be written with the voting time and date so that multiple voting can be blocked for a period of time determined. This information stays in the computer and no other information is collected or accessed. Your privacy is not violated.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 07, 2004.


Các bạn Lưu Ư !!!!!!!!!!!!!!!

Có thêm 2 Poll cho mục trưng cầu Dân Ư.

 • Poll1: Có nên Duy tŕ VAS??
 • Poll2: Có nên lật đổ đảng CSVN??
 • Poll3: Tôi là người đang sông ở Viêtnam???
 • Kính mời các bạn tham gia  -- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 07, 2004.

  Something is wrong with the Poll3. Tôi check mark vào ô KHÔNG, submit rồi nó display tất cả là 0%.

  -- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 07, 2004.

  Vì lý do privacy, browser của tôi không bao giờ nhận cookie, nó có thể causes problem for your logic?

  -- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 07, 2004.


  Please go and ask ...

  Contact fatcast now ! ...

  By theory, FatCast marks the answered user using cookies. If you disabled cookies on your PC. What happened, I believe FatCast reject your response..

  -- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 07, 2004.


  Moderation questions? read the FAQ