Cẩn thận

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lúc sau này báo chí hải ngoại bắt đầu sính dùng các chử của bọn Vẹm như lể hội hay là quan chức . Lể và hội là 2 danh từ ḥan toàn khác . Ghép chung lại nghe rất quái gở - y như kêu Bảo sanh viện là Xưởng đẻ! Các viên chức của Hoa Kỳ hay các nước Tây phương có phải là quan lại của triều đ́nh đâu mà gọi là Quan!

Xem ra mấy "đ/chí thợ viết báo" phe ta nhứt là mấy "đ/c Việtbáo.com" đang ... đạp 'kít' của VC đấy nhá! Thế mà cứ kêu ḿnh Bảo hoàng hơn vua!

h́ h́

-- (tamgaco@yahoo.com), December 06, 2004

Answers

Đây là kết quả :

1) Của sự tắt trách do các bực cha mẹ không biết chỉ bảo con .

2) Của chọc quê VC dùng lâu ngày rồi thành quen .

3) Của một ít ăn tiền VC làm báo tuyên truyền mà ban biên soạn không biết không để ư . . .

4) Của các bạn trẻ (dưới 50) tiếp xúc với những người dùng từ ngữ VC .Và c̣n nhiều nguyên nhân nữa .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ