Gui anh VAS Moderator !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chao Anh VAS Moderator ! Khi nao toi co duoc danh sach cac trang web bi cam truy nhap tai Viet nam toi se gui cho anh, ( danh sach do se rat dai ) . O VN bi firewall cua chinh quyen, ngoai ra o cac dia diem dich vu Internet thi bi bat buoc dung them phan men ngan chan truy nhap them mot so trang web khac nua, trong do co trang web cua anh. Ngoai ra chu cac dich vu bi canh bao phai ngan chan khach khi thay khach truy nhap vao nhung trang web co noi dung goi la " xau " , neu khong ca chu dich vu va khach se phai chiu trach nhiem va bi phat.

Chao anh.

-- Nguyen LDD Tai, mot nguoi dan tai Viet nam. (dtcssc@mng.day), December 04, 2004

Answers

Tại sao bạn không phổ biến công khai ngay đây cho mọi người biết để t́m đường vượt biển lửa

-- Jean Pascal Bassino (Jean@Pascal.Bassino), December 04, 2004.

***

Talk talk and no bullets in the gun :))))

-- That is the way to do business like Vietcong ... :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 05, 2004.


Con lay cha NLDDT, xao vua thoi cha !
Ban toi ben VN vua chat voi toi noi rang va~n vo web GP na`y duoc day na`y.
Ban toi du`ng Dial VNN1269 cua VNN vo ve`o ve`o day ne` ba.
Nhan toi anh ban nguoi dan ben do' song thu gian chut di. Suy tuong nhie`u qua co' nga`y chau la`m nen tro` tro'ng gi` thi` da~ bi ba't vo ChoQua'n thi` e la` chie'n hu~u ben nuo'c ngoa`i ko thuong ti`nh ma ve` ki'u dau.

-- Noi xao bay ba coi chu`ng o^ng ca't cu nhe con ! (tonykhe@yahoo.com), December 05, 2004.

Noi xao bay ba coi chu`ng o^ng ca't cu nhe con ! (tonykhe@yahoo.com), December 05, 2004.

Hi nếu "Tony liếm khe" có khả năng cắt cu người ta th́ nên cắt cu Hồ Chết X́nh v́ các bọn tư bản nó muốn mua để nghiêm cứu loại Viagra mới (tụi tư bản nó rất thắc mắc tại sao Hồ có biệt danh Hồ đại dâm) .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 05, 2004.


- Chia kho’a Vu+o+.t Tu+o+`ng Lu+?a


- Du`ng Proxy Server vu+o+.t tu+o+`ng lu+?a (firewall)


--------------------- Co’ the tim thong tin thoi su* tha^.t ve vn : tu+. ti`m tre^n ma.ng (www.google.com, www.yahoo.com) ba(`ng ca'ch ti`m tu+` "nhan dan", “tu do dan chu”, “nhan quyen”, “ton giao”, “tham nhung”, "tự do dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo", "nhân dân", "biên giới", "lănh hải", "tham nhũng" , ... --------------------- The^m ba phu+o+ng ca'ch vu+o+.t tu+o+`ng lu+?a, Pha^`n 1 To^i cu~ng ddang theo do~i ca'c ba`i ve^` vu+o+.t tu+o+`ng lu+?a va` cu~ng na?y sinh the^m ba phu+o+ng ca'ch nhu+ sau. 1\. Nhu+~ng ngu+o+`i co' ngu+o+`i tha^n hoa(.c ngu+o+`i ddo^`ng nghie^.p dda'ng tin ca^.y o+? trong nu+o+'c va` nu+o+'c ngoa`i, ho. co' the^? tho?a thua^.n vo+'i nhau dde^~ ngu+o+`i trong nu+o+'c vo^ trong ma'y cu?a ngu+o+`i nu+o+'c ngoa`i theo kie^?u remote assistance trong Window XP, hoa(.c su+? du.ng ca'c chu+o+ng tri`nh chuye^n mo^n ho+n nhu Remote Administrator. Ngu+o+`i nu+o+'c ngoa`i he.n mo+? ma'y cu?a ho. o+? mo^.t tho+`i ddie^?m na`o ddo', cho ngu+o+`i trong nu+o+'c password va` setup ma'y cua ho. cho phe'p full control. Ngu+o+`i trong nu+o+'c co' the^? vo^ ma'y o+? nuo+'c ngoa`i, search websites tu`y y', copy / edit vo^ Word hoa(.c email, ro^`i go+?i email va` attachment cho chi'nh ho. o+? trong nu+o+'c. 2\. Ngu+o+`i nu+o+'c ngoa`i hoa(.c trong nu+o+'c co`n co' the^? set up mo^.t website ca' nha^n cu?a mi`nh ro^`i dda(.t ca'c website ca^`n ddo.c hoa(.c ca^`n pho^? bie^'n vo^ trong website ca' nha^n theo kie^?u Inline frame (Microsoft Frontpage: click insert, click inline Frame ro^`i dda'nh ma'y ddia. chi? website mi`nh ca^`n ddo.c hoa(.c pho^? bie^'n). Nhu+ va^.y mo^~i la^`n ba.n hoa(.c ngu+o+`i tha^n muo^'n ddo.c tin tu+'c, chi? ca^`n vo^ website ca' nha^n ma` tho^i. 3\. La`m website ca' nha^n thi` de^~ cho vie^.c ti`m kie^'m tie^u dde^`. Tuy nhie^n ddo+n gia?n ho+n la` kho^ng la`m website ca' nha^n, nhu+ng cu~ng du`ng Microsoft Frontpage, open New Page, ro^`i click insert, inline frame, thay ddo^?i ki'ch thu+o+'c Frame cho tha^.t lo+'n, dda'nh ddi.a chi? website mi`nh muo^'n dde^'n tha(m va`o o^ Set initial page. Website ddo' se~ hie^.n ra trong khung. Sau ddo' mi`nh co' the^? chuye^?n qua preview mode dde^? ddo.c tin tu+'c. Khi muo^'n ve^` la.i trang nha` (home page), chuye^?n qua Normal mode dde^? navigate. Cuo^'i cu`ng mi`nh save file cu?a mi`nh dde^? sau na`y du`ng la.i. Mo^~i mo^.t website ne^n du`ng mo^.t file. Xin quy' vi. trong nu+o+'c nghie^n cu+'u va` ca?i tie^'n, bo^? sung hoa`n thie^.n ca'c phu+o+ng ca'c tre^n dda^y. The^m ba phu+o+ng ca'ch vu+o+.t tu+o+`ng lu+?a, Pha^`n 2 Sau khi go+?i ba`i go'p y' ve^` 3 phu+o+ng ca'ch vu+o+.t tu+o+`ng lu+?a, to^i xin go+?i ke`m theo o+? dda^y mo^.t vi' du. dde^? ca'c anh tham kha?o: vi' du. (*)http://www.ykien.net/inlineframesample_html.txt Xin gia(?i thi'ch the^m o+? ca'ch thu+' 2, va` 3, dde^? tro+? ve^` trang dda^`u chu'ng ta du`ng Normal mode, sau ddo' chuye^?n qua Preview dde^? cho ba?n ddo.c, ddo.c xong quay ve^` Normal mode ro^`i preview dde^? cho.n ba`i kha'c. Xin bo^? sung the^m ve^` 3 ca'ch vu+o+.t tu+o+`ng lu+?a Sau khi go+?i ba`i ddi to^i mo+'i nho+' ra la` o+? phu+o+ng pha'p thu+' nha^'t, vu+o+.t tu+o+`ng lu+?a ba(`ng "Remote assistance Remote administrator", Ma'y remote o+? nu+o+'c ngoa`i pha?i na(`m ngoa`i hay na(`m tru+o+'c Router va` ngu+o+`i chu? ma'y pha?i disable firewall ma'y cua? mi`nh thi` ngu+o+`i trong nu+o+'c mo+'i va`o ma'y ddu+o+.c. Ne^'u du`ng pha^`n me^`m remote administrator thi` chi? ca^`n cho.n full control mode trong chu+o+ng tri`nh la` ngu+o+`i su+? du.ng co' the^? su+? du.ng ma'y tu+` xa nhu+ chi'nh ma'y cu?a mi`nh. Mo^.t chu+o+ng tri`nh ra^'t to^'t va` ddo+n gia?n la` Radmin co' the^? download ta.i radmin.com. http://www.radmin.com/ Hy vo.ng phu+o+ng ca'ch na`y go'p pha^`n giu'p ddo+~ nhie^`u anh em trong nu+o+'c. Chu'c mu+`ng Gia'ng Sinh, Hie^`n Luo+ng -- (*): ma.ng Y' Kie^'n: sau khi mo+? vi' du., ba.n ha~y save as inlineframesample.html (chu' y' kho^ng co`n la` inlineframesample_html.txt)\. Ne^'u muo^'n va`o website kha'c, ba.n ha~y mo+? file ba(`ng Notepad (editor co' sa(~n trong Windows) va` thay the^' ykien.net ba(`ng ddi.a chi? cu?a website muo^'n va`o. ---------------------------- Dung Proxy Server vuot tuong lu*a : Hie^.n nay ta.i Vie^.t nam, ca'c website ta.i ha?i ngoa.i cu?a ngu+o+`i Vie^.t ha^`u nhu+ dde^`u bi. cha(.n bo+?i bu+'c tu+o+`ng lu+?a (firewall). Tuy nhie^n, co' mo^.t ky~ thua^.t vu+o+.t tu+o+`ng lu+?a ra^'t ddo+n gia?n (du`ng proxy) ma` dda so^' ngu+o+`i trong nu+o+'c kho^ng bie^'t. Va` cu~ng chu+a tha^'y hu+o+'ng da^~n tre^n ca'c ma.ng. Cu. the^? nhu+ sau: Kho+?i ddo^.ng Internet Explorer (IE), pha^`n me^`n truy ca^.p internet pho^? bie^'n ta.i VN, va`o Tools -> Internet Options -> Connections Ne^'u truy ca^.p internet ba(`ng ca'ch Dail-up thi` va`o Settings. Ne^'u du`ng ma.ng Lan hay (A)DSL thi` va`o Lan Settings Cho.n Proxy Server. DDie^`n ddi.a chi? proxy va`o. DDi.a chi? proxy go^`m hai pha^`n. Pha^`n Address va` Port. Nha^'n OK cho dde^'n khi thoa't ra tri`nh duye^.t IE. Tu+` dda^y, ta co' the^? va`o ba^'t ky` Website na`o. DDi.a chi? proxy co' vo^ so^' tre^n ma.ng. Vi` the^', kho^ng co' mo^.t firewall na`o co' ddu? kha? na(ng cha(.n ddu+o+.c. Cu. the^?, co' the^? la^'y tu+` : http://www.samair.ru/proxy hoa(.c tu+. ti`m tre^n ma.ng (www.google.com) ba(`ng ca'ch ti`m tu+` "proxy"

- PROXY lists
-- Phan - Nguyen (chong_ngoaixam@yahoo.com), December 05, 2004.


to : tonykhe.

Toi khong noi xao.

Trang greenspun.com/bboard/ thi o nha truy cap duoc, nhung o nhung tu diem dich vu kinh doanh Internet noi toi da tung ghe qua khong truy cap duoc vi da bi khoa .

Cong san Viet nam da bat dau so trang web nay roi.

-- NguyenlatdodocTai, mot nguoi dan o Viet nam. (doctaicongsansechet@motngaygan.day), December 06, 2004.


Noi chung la nha nuoc VN da dung firewall ( dong thoi cac dia diem dich vu Internet bi bat buoc su dung them phan men firewall mot lan nua ) de ngan chan gan nhu toan bo cac trang web tin tuc bang tieng Viet cua cac nuoc va cua nguoi Viet o nuoc ngoai.

Vi du : bbc.co.uk, rfa.org, voa.org, viettan.org, lmvntd.com, greenspun.com/bboard/, vnfreedom.org, canhtanvn.info, freevn.net, nguoi-viet.com, vietbao.com, vnyoth.com, lenduong.net, vietspace.kicon.com, vietnamdaily.com, conong.com, canhen.de, dungday.tripod.com, nufronliv.org, vntd.org, nsvietnam.com, chiensitudo.com, tapchivanphong.com, ....v.v.... , va con rat nhieu.

Dac biet la tat ca nhung trang web chong chinh quyen doc tai, doc dang la bi cam doan hoan toan.

-- Nguyen lat do doc Tai, mot nguoi dan tai Viet nam. (doctaicongsansechet@motngaygan.day), December 06, 2004.


Anh NDTV , anh Long dut manh, cac anh ke chuyen cuc hay. Em la hau sinh cua thap ky 80 nen 0 biet nhung chuyen kinh tom day. Thoi buoi bay gio lai co nhung chuyen kinh tom khac. Anh de y nhung thang chui bay de bao ve ly tuong cho chet ma chung no bi nhoi so o truong THPT la nhung thang vo hoc, chinh tri chung no cha biet gi ngoai dang cong san do dan va vi dan( vi dan cai cu cac) . Duoi su lanh dao sang suot cua Dang va nha nuoc hoc sinh PT cam dao dam chem nhau nhu di cho. Ngay xua em hoc truong PTCS Ngo Si LIen o HA NOI, Ham long- cung ngay gan trung tam HN- 0 ngay nao la 0 thay canh danh nhau vo dau chay mau. Con 1 truong PT gan ngay day thi ngay nao Cong an cung phai dung canh cong truong neu 0 thi HS cam dao chem giet nhau ngay lap tuc. Anh NDTV, anh Long dut manh, giai thich cho em, vi sao duoi che do XH cong bang dan chu, con nguoi doi xu voi nhau tot dep nhu loi cua dang lai dien ra nhung dieu nhu vay? Con bon con lon chui bay kia, chung may bao ve ly tuong Cach mang ma chui bay vo hoc the thi CAch mang cua chung may vo hoc nhu the nao. Dit me may thang cong an chim noi dang theo doi, cut me may ve ma an cuop cut cua nhan dan

-- DCSVN muon nam (DCSVNmuonnam@maivandau.com), December 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ