Đố Vui Giải Stress

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Dố vui giải stress : Loại chiến đấu cơ này do hăng nào làm và có tên là laọi máy bay ǵ [ Thí dụ cụ thể như = Mirage 2000, Sukhoi ..... ]

-- (Hong_Ha@Bach_Dang.com), December 03, 2004

Answers

Mig 31 cua Nga che tao (Mikoyan-Gurevich design bureau). Sau nhung nam 70s thi chi con goi la Mikoyan design bureau thoi.

-- To Biet Roi! (Vuivui@OK.Com), December 03, 2004.

Moderation questions? read the FAQ