Chi Bua mi-ngo / Giao hon Cac Em Da Di Roi. Thoi the cung song

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hai en chi bua mi-ngo^' va em Giao Hon da duoc giao huan cung tam la duoc di boi cac bac nguoi Viet Ty nan CS Quoc Gia yeu Viet Nam. Bon thao khau VC va bon cho san ca mang nhu chi bua mi ngo^' hay em giao hon da duoc TC-2 goi ve de hoi toi tai sao de Bush Con thang cu Tong Tong Su Co Hue 2004. Dang dang bat toi hai thang ca mang mung mang ao an noi ho do vua ngu lai vua dzot voi trinh do cua 1 con bo loa mad cow thi co gi de ma huenh hoang cai cong xi heo dang doi cac em chi bua mi ngo^' hay giao hon ve de duoc cai tao theo ting than Ho Chey sinh va chu Lo^ng ( Mao trach dong ).

-- (BA_VI@Bac_Viet.Net), December 01, 2004

Moderation questions? read the FAQ