M hnh Kinh tế thị trường với định hướng x hội chủ nghĩa.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

M hnh Kinh tế thị trường với định hướng x hội chủ nghĩa.

M hnh ny chắc chắn lm cho xứ Việt Nam ngho nn, cn ngố giu c ?

-- Kinh tế sai lầm ? (postlai@postlai.com), November 28, 2004


Moderation questions? read the FAQ