Yu l chết ở trong lng một t

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- FOL (fol@viefun.com), November 27, 2004

Answers

Response to Yêu là chết ở trong lòng một ít

kh kh kh.... chết mẹ thằng hồ dzồi.Hoan h FOL.


-- (tosu_cs@yahoo.com), November 27, 2004.

Response to Yêu là chết ở trong lòng một ít

***

Dza'o wa`ng Vietnam is lying and Chibua + PenisPicking tried to poke :))))

-- Human Right 4 Vietnam :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), November 27, 2004.


Response to Yêu là chết ở trong lòng một ít

"Yu l chết trong lng một t"

"mấy ai yu m chẳng mất cu"

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 27, 2004.


Response to YÃu là chết ở trong lÃng một Ãt

[Xin nhấn vo y ể by tỏ BIỂU QUYẾT cuả bạn..

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ