help tui

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

e^, tui qua My~ duoc co may thang troi a`. Tui nghe anh Chi Bua noi la` anh dang duoc foodstamp phai o??? foodstamp la` cai gi dzay??? lam sao de xin duoc foodstamp ha???? ba` con chi? tui dzoi , cam on

-- dat phan (vn_student2000@yahoo.com), November 27, 2004

Answers

Nếu mi là VC th́ tới toà tổng lănh sự VC mà hỏi ,hoặc bắt tụi nó cho tiền mà du hư v́ tụi nó có nhiều tiền lắm .

Nếu không phải là VC th́ tới các hội đoàn xin chỉ dẫn ,tuy nhiên chớ dùng chữ "đồng chí" với họ đánh cho bỏ bu .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 27, 2004.


Cai du ma thang Thichduthu nay bay gio no nhin deo dau cung thay Viet Cong! Ba ma, ong co noi, ba cu to nha no cung la Viet cong tuot hay nho sao!

-- Kho than no. (Cut-cho-Thich du thu@yahoo.com), November 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ