Java script trên VAS????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Có ai trên này biết cách post Java Script làm ơn chỉ giùm. H́nh như VAS forum does not support Java Script??? Ngay cả comment "//" cũng khong nhận???

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 26, 2004

Answers

Response to Java script trĂªn VAS????

Hey KSBH, theo tui được biết đa số forum systems chỉ parsing HTML, những thứ khác được coi như là text (security reason?).

-- VAS Cleaner (VAS_Cleaner@Yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Java script trĂªn VAS????

We can't accept messages with certain HTML tags;

they can interfere with other users' browser. Please back up and try plain text!

Javascript không post được.

-- (test@test.test), November 28, 2004.


Response to Java script trĂªn VAS????

Sorry Ong VAS pha' chut test ma thua...))khong pha nua..ok

-- Ho Chi Minh (VietnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 28, 2004.

Response to Java script trĂªn VAS????

***

Oh, my mine my mind :))))

Chibua my son, Y dont U and your SHITs like Gay HoangVN, Peni'tFa^'tko+ and Vietcuongthi.nh De Blah show VAS about Java Script :))))))

-- If Ve.m dont know, then we dont kno^ :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), November 28, 2004.


Response to Java script trĂªn VAS????

Xem bọn NGụy học Java ḱa ?

Javascript = Java ????????????

(qweer@das.de) ngu nhu heo.-- (vietcongu@vemngu.ngu), December 02, 2004.


Response to Java script trĂªn VAS????

Bai cua GS Nguyen the Tien

Trang Luận Chiến này từ hôm nay sẽ xuất hiện thường xuyên trên NSVN Online như một “mặt trận 
mới” đánh thẳng vào thành tŕ CSVN ở bên nhà. Chúng tôi chấp nhận đối luận với bất cứ thành phần nào của đảng CSVN về những vấn đề liên quan tới vận mệnh đất nước, kể cả những đóng góp của quư bạn đọc.

-- Thu HTML (test@test.test), December 03, 2004.


Response to Java script trĂªn VAS????

Các bác xả rác trên forum này wá trời luôn à ...

-- VAS Cleaner (VAS_Cleaner@Yahoo.com), December 03, 2004.

Moderation questions? read the FAQ