Việt Nam: Chủ Nghĩa Lăng Nhăng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Nam: Chủ Nghĩa Lăng Nhăng Phạm Trần Quân đội CSVN có c̣n một khối?

Hoa Thịnh Đốn.- Quân đội Cộng sản Việt Nam đang được giáo dục lại về chủ nghĩa Mác-Lênin và điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh trong khi Nhà nước vẫn chưa biết làm cách nào để ngăn chận và giải quyết tệ nạn tham nhũng.

Hai vấn đề này được coi là nan giải của đảng Cộng sản Việt Nam vào giai đọan này.

Truớc hết hăy bàn về cuộc khủng hoảng tinh thần của quân đội. Kể từ khi đảng bỏ chủ trương và đường lối lănh đạo đất nước theo lối triệt để phi dân chủ và kinh tế bao cấp th́ đời sống người dân khá hơn và đất nước phát triển hơn trước năm 1986. Nhưng hậu quả của nền kinh tế thị trường ăn xổi ở th́ và không có nền móng vững chắc đă tạo cho phần đông cán bộ thiếu giáo dục chuyên môn và quen lối chỉ huy, độc tài, hủ lậu có cơ hội làm giầu bất chính.

Trong khi đó th́ số quân lính giải ngũ sau chiến tranh v́ ít học, phần nhiều là dân quê mùa chất phác chỉ quen làm nông, thất nghiệp và không có ruộng để cày. Càng về những năm sau này, số người con cháu họ sinh sau thời chiến càng gia tăng nhưng cũng không khá ǵ hơn và tiếp tục chịu chung số phận như cha anh họ, những cựu chiến binh có tiền hưu không đủ nuôi thân. Số trẻ em sinh ra từ thế hệ thứ hai và thứ ba sau năm 1975 tiếp tục đi theo con đường thiếu ánh sáng này.

Trong khi đó th́ số cán bộ con ông cháu cha chưa hề bao giờ cầm súng chiến đấu th́ lại có cơ hội học đến nơi đến chốn, được cho việc làm và có cơ hội làm giàu chính đáng hay bất chính.

Sự xa cách giàu nghèo trong xă hội Việt Nam đă đẩy số cựu chiến binh và con cháu họ vào chỗ hẩm hiu nhất trong xă hội. Có những sỹ quan cấp Tá thời chiến mà bây giờ vốn liếng chỉ có một bán bán nước trà và kẹo lạc hay một chỗ vá lốp xe trên một xó xỉnh nào đó.

Do đó mà sự bất măn lan tràn và hiện nay nghiêm trọng đến chỗ mất hết tin tưởng vào đảng và nhà nước. Lư tưởng vàng son đi chiến đấu để giành lại công bằng, xây dựng hạnh phú và đem lại cơm no áo ấm cho gia đ́nh đă tiêu tán từ lâu rồi.

Câu nói Không ǵ qúy hơn độc lập tự do của Hồ Chí Minh đă thúc giục họ ṭng quân cứu nước ngày trước bây giờ chỉ c̣n là những năo nề và thất vọng. V́ vậy mà các cựu chiến binh va gia đ́nh họ đă bất măn với đảng và với nhà nước. Họ không c̣n tin vào những lời hứa mà không làm của đảng. Họ không c̣n lắng nghe để chiêm nghiệm về những lời rao giảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ coi đó là những thứ xa xỉ phẩm thuộc về giới có chức có quyền. Họ là lớp người đă bị đẩy ra ngoài lề xă hội và đang tàn tạ trước sự giàu sang ngày một thăng tiến của giới lănh đạo.

Nhưng quan trọng hơn là hiện nay sự bất măn này, sự mất tin tưởng vào Đảng đă lan rộng trong hàng ngũ quân đội làm lung lay tinh thần những người có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhưng Đảng và Quân đội lại không nghĩ như thế. Họ coi sự lơ là học tập để giữ vững lập trường chỉ là do những bất cập nhất thời và của một thiểu số đơn vị.

Nhưng công tác tăng cường giáo dục chính trị trong quân đội đă được thực hiện từ mấy năm qua và càng ngày càng thường xuyên.

Những người có trách nhiệm bảo đảm tư tưởng cho binh sỹ nghĩ rằng, nếu có người cựu chiến binh và người lính nào bất măn, mất tin tưởng vào đảng, vào nhà nước hay không c̣n muốn nghe tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là do số cán bộ của địa phương hay đơn vị chưa làm đúng hoặc làm sai chỉ thị từ trên. Tuyệt nhiên Trung ương chẳng có ǵ sai cả.

Nhưng nh́n quanh, người ta mới phát giác ra t́nh trạng bất măn và muốn xa Bác, xa Đảng không c̣n khoanh ṿng ở một số nhỏ đơn vị mà đă ăn sâu và lan rộng.

Rồi Quân đội cũng phải t́m người để đổ tội gây ra t́nh trạng này và người đó là Các thế lực thù địch. Cũng như Đảng, Quân đội không biết kẻ thù này mặt mũi ra sao và từ đâu ra, nhưng họ đă nắm đầu ngay những người trong nước, trong số có vô số cựu chiến binh Sỹ quan cao cấp và cựu Đảng viên lănh đạo, lên tiếng phê b́nh, chỉ trích đường lối lănhb đạo của đảng và quân đội. Họ cáo buộc những người này thuộc về hay tiếp tay cho Các thế lực thù địch.

Trong khi đó th́ từ trên xuống dưới và từ trong đảng sang quân đội, ở cấp độ lănh đạo nào họ cũng cả quyết đường lối của Đảng ta là đúng đắn! nên những ai nghĩ khác là thuộc về thế lực thù địch.-- (Việt_Nhân@Filsons.com), November 26, 2004

Answers

Điệp khúc này đă được Nguyễn Cao Khải viết trong Tạp chí Giáo dục lư luận chính trị quân sự: Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố có ư nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch luôn t́m mọi cách xuyên tạc, phủ nhận đường lối lănh đạo của Đảng. (Tài liệu Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương).

Một trong những luận điệu phổ biến của các thế lực thù địch là luôn tách rời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với hoàn cảnh lịch sử, nhu cầu và những vấn đề mà thực tiễn cách mạng đang đ̣i hỏi họ thường lấy ư muốn chủ quan thay thế cho hiện thực khách quan. V́ vậy, Khải viết tiếp, Làm rơ cơ sở lư luận và thực tiễn của đường lối là yêu cầu không thể thiếu để đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch hiện nay. Chủ nghĩa Mác-Lê- nin là học thuyết cách mạng, khoa học chỉ ra cho giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động con đường đấu tranh để tự giải phóng ḿnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta. Nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đă giải đáp kịp thời và chính xác hàng loạt vấn đề chiến lược, sách lược đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó, giáo dục đường lối của Đảng phải làm rơ cơ sở lư luận Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các quan điểm, đường lối đó.

Như vậy là Quân đội đang lo binh sỹ mất định hướng tư tưởng, bỏ Mác, bỏ Lênin và Hồ Chí Minh nên phải tăng cường công tác giáo dục để giữ vững lực lượng rường cột bảo vệ đảng. Khải tố cáo những người trong hàng ngũ thế lực thù địch đă dùng chiêu bài thư góp ư, kiến nghị với Đảng để phát tán tài liệu mang nội dung xấu, muốn lái đường lối của Đảng sang một hướng khác nhằm xoá bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xă hội; phủ nhận vai tṛ lănh đạo của Đảng; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng....

Khải viết tiếp: Một trong những thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch là luôn t́m mọi cách hạ thấp, làm sai lệch nhận thức đối với những thành tựu của cách mạng. Họ đưa ra những nhận định, so sánh, đánh giá thấp các thành tựu của cách mạng, nhằm hạ thấp công lao to lớn của Đảng, của cách mạng, đ̣i hỏi xem xét lại lịch sử và đường lối của Đảng.

DẠY G̀ - DẠY AI?

Nhưng có lên án các Thế lực thù địch xuyên tạc hay bóp méo sự thật đến đâu chăng nữa th́ mục tiêu cuối cùng của những cán bộ Tư tưởng Đảng và Quân đội cũng tập trung vào việc làm sao bảo vệ được điều được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ lo khi quân, dân và cán bộ không c̣n coi thần tượng Hồ Chí Minh ra ǵ nữa th́ đảng tan và nhà nước vỡ nên dù viết quanh co, lư luận ḷng ṿng đến đâu cũng đi đến kết luận phải kiên định dựa vào và làm theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bởi v́ hiện nay trong cán bộ, bộ đội và nhân dân đang có t́nh trạng lấy chủ nghĩa Tiền và chủ trương Tham nhũng thay thế cho lời dạy và những bài học không nuôi sống ai của Hồ.

V́ vậy mà Lê Văn Quang, Giáo sự-Tiến sỹ đă cố gắng tô son điểm phấn cho hào quang Hồ Chí Minh trong một bài viết trong Tạp chí Giáo dục lư luận chính trị quân sự: Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hoá thế giới, là nhà cách mạng lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là lănh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Đảng ta và quân đội ta. Tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong của Người là một h́nh mẫu về trí tuệ, về đạo đức, về nhân văn, không chỉ cho quá khứ, mà c̣n cho hiện tại và tương lai. Dân tộc ta tự hào sinh ra Người và chính Người đă làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.-- (Việt_Nhân@Filsons.com), November 26, 2004.


Ngót 75 năm tư tưởng của Người đă soi sáng cho Đảng ta, cho cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xă hội; giành những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xă hội chủ nghĩa, v́ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh. V́ những thứ hoa hèo hoa sói này mà Quang đă yêu cầu Học viện Chính trị Q uân sự phải Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân và trong quá tŕnh giáo dục - đào tạo của Học viện, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về chương tŕnh, nội dung; về đội ngũ báo cáo viên, giảng viên; về phương pháp giảng dạy, học tập. Song để thực hiện tốt các vấn đề cụ thể đó, trước hết phải nắm vững và thực hiện những yêu cầu có tính nguyên tắc.

Chẳng hạn như việc: Xác định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác- Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng về việc lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn về khái niệm, nội hàm tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta là một bước trưởng thành của Đảng Cộng sản về mặt lư luận và khả năng tổng kết thực tiễn trước yêu cầu bức thiết hiện nay.

Cũng trong Tạp chí Giáo dục lư luận chính trị quân sự, Phó Giáo sự, Tiến sỹ Lê Minh Vụ, khi bàn đến nhiệm vụ của cán bộ chính trị trong Quân đội, đă báo động mạnh hơn về nguy cơ phi chính trị hoá quân đội. Vụ viết: Cần coi trọng nâng cao khả năng đấu tranh chống lại các âm mưu thù địch và làm tốt công tác dân vận trong đào tạo cán bộ chính trị. Sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh t́nh h́nh quốc tế và trong nước rất phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc cấu kết với các thế lực phản động trong nước đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà b́nh" với nhiều thủ đoạn trắng trợn, thâm độc, mưu mô "phi chính trị hoá" quân đội, từng bước làm suy yếu, đi đến thủ tiêu sự lănh đạo của Đảng đối với quân đội và xoá bỏ chế độ xă hội chủ nghĩa. Đồng thời, bốn nguy cơ mà Đảng ta từng chỉ ra cho đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố thách thức nghiêm trọng đến sự mất c̣n của Đảng, của chế độ. (Chú thích: Bốn nguy cơ là: Tiếp tục tụt hậu về kinh tế; Sa sút đạo đức cách mạng trong cán bộ; Quan liêu, Tham nhũng; và Mất định hướng tư tưởng.)

Đối với quân đội nhân dân, Vụ viết tiếp, Trong khi đặt nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà b́nh", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chủ động đối phó thắng lợi với mọi t́nh huống phức tạp có thể xảy ra, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, quân đội c̣n phải tiến hành tốt công tác vận động nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xă hội, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tích cực giúp dân pḥng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng các khu kinh tế - quốc pḥng... T́nh h́nh và nhiệm vụ trên đang đặt ra cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chính trị quân đội nói riêng phải được đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện, cơ bản, hệ thống, chuyên sâu, bảo đảm nâng cao chất lượng cả về tŕnh độ lư luận, tŕnh độ học vấn, bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Một số bài viết trên đây đă phản ảnh những điều lo lắng và đề nghị Đảng và Quân đội phải làm sao giữ cho quân lính khỏi hoang mang trong t́nh h́nh bây giờ. Nhưng liệu những Cán bộ Chính trị Quân đội có c̣n đủ tỉnh táo và tinh thần hoàn tất nhiệm vụ hay những lời tuyên truyền trống xuông của họ cũng đă bị binh lính bỏ ngoài tai? Liệu Quân đội CSVN có c̣n một khối hay cơ cấu này cũng đang im ĺm vỡ ra làm nhiều mảnh trong t́nh trạng hoang tưởng, mất định hướng của thứ Chủ nghĩa Lăng nhăng Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh? -/- Phạm Trần-- (Việt_Nhân@Filsons.com), November 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ