Cúm gà sẽ tấn công CỘNG SẢN Việt Nam năm nay .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cúm gà sẽ tấn công CỘNG SẢN Việt Nam năm nay .

Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán một đại dịch cúm gia cầm mới sẽ bùng phát tại tất cả các nước và cướp đi sinh mạng hàng triệu người, trong bối cảnh toàn thế giới chỉ có đủ vacxin phòng cúm kéo dài đến tháng 3/2005. Dịch cúm gia cầm tại Việt Nam năm nay rất có thể sẽ tấn công CỘNG SẢN Việt Nam năm nay . là nguyên nhân của một đại dịch không tránh khỏi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thảm hoạ này sẽ xảy ra "vào tuần tới hay năm sau" theo lời của Thủ tướng Phan Văn Khải đã đề xuất ý tưởng, và Giám đốc chương trình Cúm toàn cầu của WHO. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho hay, theo chương trình xây dựng Y tế Thế giới năm 2004,của Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 18 luật. Nhưng do chưa chuẩn bị kịp nên 3 luật quan trọng là Luật Tổ chức Y tế Thế giới và Luật Dịch cúm gia cầm tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục phải lùi sang năm 2005

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 (dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10) Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ tư sẽ thảo luận 69 dự án luật, bao gồm: Luật điện lực; Luật cạnh tranh; Luật banh cành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Luật xuất tinh (sửa đổi); Luật rừng (sửa đổi); Luật an ga. Luật cướp Ngoài ra, hội nghị sẽ dành thời gian để nghe Ban dân nguyện phối hợp với thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN báo cáo về tình hình Dịch cúm gia cầm tại Việt Nam năm nay rất có thể sẽ tấn công CỘNG SẢN Việt Nam năm nay ,tổng hợp ý kiến, Tại kỳ họp Quốc hội lần này, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đề xuất ý tưởng thành lập cơ quan chuyên trách chống Luật rừng .Luật cướp Ý tưởng của Thủ tướng nhận được sự ủng hộ của nhiều đại biểu Quốc hội..

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VietnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 25, 2004

Answers

Response to Cúm gà sẽ tấn công CỘNG SẢN Việt Nam năm nay .

Cm g sẽ tấn cng CỘNG SẢN Việt Nam năm nay .

Tổ chức Y tế Thế giới dự đon một đại dịch cm gia cầm mới sẽ bng pht tại tất cả cc nước v cướp đi sinh mạng hng triệu người, trong bối cảnh ton thế giới chỉ c đủ vacxin phng cm ko di đến thng 3/2005. Dịch cm gia cầm tại Việt Nam năm nay rất c thể sẽ tấn cng CỘNG SẢN Việt Nam năm nay . l nguyn nhn của một đại dịch khng trnh khỏi. Tuy nhin, hiện chưa r thảm hoạ ny sẽ xảy ra "vo tuần tới hay năm sau" theo lời của Thủ tướng Phan Văn Khải đ đề xuất tưởng, v Gim đốc chương trnh Cm ton cầu của WHO. Sng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho hay, theo chương trnh xy dựng Y tế Thế giới năm 2004,của Quốc hội sẽ xem xt, thng qua 18 luật. Nhưng do chưa chuẩn bị kịp nn 3 luật quan trọng l Luật Tổ chức Y tế Thế giới v Luật Dịch cm gia cầm tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật gio dục phải li sang năm 2005

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 (dự kiến diễn ra vo giữa thng 10) Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyn trch lần thứ tư sẽ thảo luận 69 dự n luật, bao gồm: Luật điện lực; Luật cạnh tranh; Luật banh cnh văn bản quy phạm php luật của HĐND v UBND; Luật xuất tinh (sửa đổi); Luật rừng (sửa đổi); Luật an ga. Luật cướp Ngoi ra, hội nghị sẽ dnh thời gian để nghe Ban dn nguyện phối hợp với thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN bo co về tnh hnh Dịch cm gia cầm tại Việt Nam năm nay rất c thể sẽ tấn cng CỘNG SẢN Việt Nam năm nay ,tổng hợp kiến, Tại kỳ họp Quốc hội lần ny, Thủ tướng Phan Văn Khải đ đề xuất tưởng thnh lập cơ quan chuyn trch chống Luật rừng .Luật cướp tưởng của Thủ tướng nhận được sự ủng hộ của nhiều đại biểu Quốc hội..

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VietnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 25, 2004.


Response to Cúm gà sẽ tấn công CỘNG SẢN Việt Nam năm nay .

Mừng qu. Đng l ng trời c mắt (như m). Cầu mong mỗi năm c 5-6 quả cm g tấn cng Việt Nam. Quả no quả nấy dữ dội vo. Cộng sản c ti thnh cũng đếu dẹp được. Cho Việt Nam chết bớt đi. Ton lũ cộng sản.

Ch đến thế l cng.

-- Hong Việt Nam (hoang@yahoo.com), November 25, 2004.


Response to Cúm gà sẽ tấn công CỘNG SẢN Việt Nam năm nay .

Dịch cm g xẩy ra đầu tin tại Tu Ph rồi lan qua CHXHCN v Thi Lan .

Tu Ph khng cn nghe thấy dịch ny thế m CHXHCN v Thi Lan cứ ti đi ti lại .Sao người trong nước khng hỏi tại sao ? .

Bộ Tu Ph khng chỉ cch trừ dịch hả ? Tin sư thằng Tu Ph n lm kinh tế CHXHCN v Thi Lan khốn đốn trong chương trnh xm chiếm Đng Nam của chng .

Bọn CHXHCN ngu đo chịu được .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ