Xin các bạn cho ý kiến

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Người chủ nhà nhờ bạn bè cho ý kiến "làm sao dẹp được đống cứt chó trước của nhà đầy mùi thúi" .

1) Cứ kiên nhẫn từ từ cút chó sẽ thơm ra đó là ý kiến của bọn mành mùng ăn tiền VC .

2) Cứ kiên nhẫn chó nó ị mải sẽ hết cứt đó là ý kiến của bọn hoà giải hoà hợp .

3) Cứ bán cái nhà đi chủ mới nó lo đó là ý kiến của bọn muốn dâng nước Việt cho Tàu Phù .

4) Cứ chờ nó thúi quá thì thằng hàng xóm nó qua dẹp đó là ý kiến của bọn chờ thời .

5) Cứ nhờ thằng hàng xóm qua dọn đó là ý kiến bọn ỷ lại .

6) Đập chết mẹ con chó thúi tha đó là ý kiến bọn thực sự yêu nước .

7) Cùng với lối xóm đập chết mẹ con chó thúi tha đó là ý kiến bọn thực sự yêu nước nhưng xức còn kém nên phải nhờ ngoại bang .

30 năm rồi con chó thúi tha càng lớn mạnh ,cút của nó càng ngày càng nhiều .Con chó thúi là bọn VC ,cút của nó (những tệ đoan đĩ điếm ,cần xa ma tuý ,cướp bóc ,tham nhũng ,nghèo đói . . . )chủ nhà là chúng ta ,nhà là nước Việt của chúng ta .

Chúng ta nên nghe theo ý kiến nào thưa các bạn ? .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 25, 2004

Answers

Response to Xin các bạn cho ý kiến

Người chủ nh nhờ bạn b cho kiến "lm sao dẹp được đống cứt ch trước của nh đầy mi thi" .

1) Cứ kin nhẫn từ từ ct ch sẽ thơm ra đ l kiến của bọn mnh mng ăn tiền VC .

2) Cứ kin nhẫn ch n ị mải sẽ hết cứt đ l kiến của bọn ho giải ho hợp .

3) Cứ bn ci nh đi chủ mới n lo đ l kiến của bọn muốn dng nước Việt cho Tu Ph .

4) Cứ chờ n thi qu th thằng hng xm n qua dẹp đ l kiến của bọn chờ thời .

5) Cứ nhờ thằng hng xm qua dọn đ l kiến bọn ỷ lại .

6) Đập chết mẹ con ch thi tha đ l kiến bọn thực sự yu nước .

7) Cng với lối xm đập chết mẹ con ch thi tha đ l kiến bọn thực sự yu nước nhưng xức cn km nn phải nhờ ngoại bang .

30 năm rồi con ch thi tha cng lớn mạnh ,ct của n cng ngy cng nhiều .Con ch thi l bọn VC ,ct của n (những tệ đoan đĩ điếm ,cần xa ma tu ,cướp bc ,tham nhũng ,ngho đi . . . )chủ nh l chng ta ,nh l nước Việt của chng ta .

Chng ta nn nghe theo kiến no thưa cc bạn ? .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 25, 2004.


Response to Xin các bạn cho ý kiến

Tôi tự hỏi vì câu hỏi này khó, hay vì nó là vấn đề nhạy cảm, dễ dẫn đến bất đồng nên ít ai dám trả lời? Cá nhân tôi có ý kiến như sau: Hai giải pháp (6) và (7)thì rất nhiều người muốn làm, chỉ có cách làm thì vẫn còn là chuyện phải bàn. Cách (2) không tệ. Con chó bây giờ ngày càng to, ỉa càng nhiều, không có nghĩa là nó càng khoẻ hơn. Chó càng dữ, càng ngu thì thường phát sinh ra bản tính ăn thịt đồng loại. Biết cách chọc phá cho chúng cắn xé ăn thịt lẫn nhau cũng rất có hiệu quả. Có những cách lấy nhu chống cương rất có hiệu quả, ví dụ đấu tranh trên mọi phương diện như: đấu tranh chống tham nhũng, đòi đa nguyên đa đảng, vận động bao vây kinh tế, đòi thả tù nhân chính trị, tẩy chay khỏi cộng đồng quốc tế...v.v. cũng góp phần làm cho con chó suy yếu và dần dần tuyệt chủng. Điều quan trọng là phải biết tập hợp tất cả sức mạnh, tất cả các hình thức đấu tranh, tất cả các thành phần yêu nước và tấn công trên mọi phương diện. Không nên quá bảo thủ vì bảo thủ sẽ dẫn đến chia rẽ và suy yếu.

-- noi-thang (suytu@demo.com), November 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ