Lễ Tạ Ơn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


L? T? On

Tho:   V Tnh
 Xin t? on ngu?i trn ton th? gi?i

Xin t? on vng d?t h?a - T? Do

Xin t? on tr?i d?t d ban cho

?i Dn ch?, Dn quy?n v Nhn b?n

Xin t? on v chng ti thot n?n

N?n d?c ti N?n chuyn chnh tham

N?n bun ngu?i - ph? n? v tr? tho

Lm nh?c Ti?n nhn - ging l?ch s?

Vi?t Nam ti - V con chu L?c h?ng

Xin t? on ngu?i d ph?i s?ng luu vong

V nhn ph?m - chng ti tm Chnh nghia

D mai dy - chng ti v? nghia d?a

Chng ti cn mo tu?ng d?n Vi?t Nam

M?t qu huong - Dn ch? v?i Nhn quy?n

Xin c?m t? on ngu?i

V xin On Trn Ban Phc Lnh cho t?t c?.. !

 

V TNH

(Houston Ma T? On 2004)

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 24, 2004

Answers

Sorry Wrong Encoding...

Tắc đèn làm lại.....

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 24, 2004.


Lể Tạ Ơn

Thơ:   V Tnh
 Xin tạ ơn người trn ton thế giới

Xin tạ ơn Vng dất Hứa - Tự Do

Xin tạ ơn Trời ất đ ban cho

ời Dn chủ, Dn quyền v Nhn bản

Xin tạ ơn v chng ti thot nạn

Nạn độc ti, Nạn chuyn chnh tham

Nạn bun ngưi - phụ nữ v trẻ thơ

Lm nhục Tiền nhn - ging lịch sử

Việt Nam ti - V con chu Lạc hồng

Xin tạ ơn Người - d phải sống lưu vong

V nhn phẩm - chng ti tm Chnh nghĩa

D mai dy - chng ti v nghĩa địa

Chng ti cn mơ tưởng đến Việt Nam

Một qu hương - Dn chủ với Nhn quyền

Một Dn tộc ấm no - đầy Hạnh phc

Xin cảm tạ ơn Người

V xin Ơn Trn Ban Phc Lnh cho tất cả.. !

 

V TNH

(Houston Ma Tạ Ơn 2004)

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 24, 2004.Happy Thanksgiving
We are reaching out
across the miles
with a wish that
Thanksgiving brings you
many reasons to smile.
May the warmth
of the holiday
move and inspire you.

Wishing you a
beautiful thanksgiving!
 
VAS Forum: Diển n Việt Nam Tự Do
-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 25, 2004.
-- (tosu_cs@yahoo.com), November 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ