Tại sao ảng Cộng Sản Mafia s. Tổng tuyển c? a ảng Ph? Thng ầu Phiếu cho ton quốc Việt Nam ??????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tại sao ảng Cộng Sản Mafia s. Tổng tuyển c? a ảng Ph? Thng ầu Phiếu cho ton quốc Việt Nam ??????

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhn Nghĩa thắng hung tn Lấy Ch Nhn thay cờng bạo ******** Giải Tn ảng Cộng Sản Tổng tuyển c? a ảng ******* Mỗi ngời gp một lời ni ngay thẳng Chế . Cộng Sản sẽ tan tnh *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 20, 2004


Moderation questions? read the FAQ