Trọng Tội Bn Nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với Nhn Dn Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin Bạn Bấm Vo Link ny để đoc va xem bản đồ DCSV bn đất dng biển cho Tầu Ph

TRọng Tội Của Đảng CSVN đối Với Tổ Quốc v Dn tộc trong việc bn nước nhượng bin cho Tầu Ph

-- (Việt_Nhn@Filsons.com), November 20, 2004

Answers

Response to Trọng Tội Bán Nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với Nhân Dân Việt Nam

Mấy thằng Cộng con, sao không thằng nào hó hé lên tiếng gì về cái tội dâng đất này hết há :-)

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_ Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Right click on the webpage ---->Encoding ---> Unicode (UTF8). Ne^'u ca'c ba.n kho^ng ddo.c ddu*o*.c ba`i o*? tre^n

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 20, 2004.


Response to Trọng Tội Bán Nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với Nhân Dân Việt Nam-- (tosu_cs@yahoo.com), November 21, 2004.

Moderation questions? read the FAQ