TIỂU BANG TEXAS CÔNG NHẬN CỞ VÀNG.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tin vắn tắt từ vietlai.com

Thống Đốc Tiểu Bang Texas Rick Perry đả kư sắc lệnh công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng duy nhất cho cộng đồng người mỹ gốc Việt tại tiểu bang Texas ngày 10 tháng 11 năm 2004.

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 19, 2004

Answers

Response to TIỂU BANG TEXAS CĂ”NG NHẬN CỞ VĂ€NG.

Cờ ǵ th́ cũng vậy,cho dù lấy tấm lá rách mà nói là quốc ḱ th́ cũng thế,một quốc gia phải có đủ các tiêu chuẩn sao.Dân tộc,Chủ quyền,lănh thổ....mấy chú có đủ điều kiện chưa,à mà h́nh như c̣n thiếu chủ quyền lănh thổ đó mà,vậy tại sao ko chiếm vùng Alaska của thằng USA làm của ḿnh đi,rồi lập ra nhà nước dân chủ.Nói vậy thôi chứ vừa động đậy là thằng USA sẽ cho Vào nhà đá và nhà Mồ nằm mà thôi.Cờ Vàng 3 đầu Lâu muôn năm.

-- kd (kd@yahoo.com), November 19, 2004.

Response to TIỂU BANG TEXAS CĂ”NG NHẬN CỞ VĂ€NG.

Cái điều quan trong là cộng sản VN lúc nào cũng ơi ới cho rằng việt kiều là khúc ruột ngàn dặm, là một bộ phận không thể tách rời..

Ấy thế mà Việt Kiều " yêu nước " cứ treo cờ vàng ba sọc đỏ. Bất kỳ tên khùng khùng điên điên nào treo lá cờ máu - xuất xứ từ tỉnh Phúc Châu Trung Quốc " là bị đè bẹp.

Không hiểu tại sao những tên cộng sản trong ṭa đại sứ và tổng lănh sự không an nói lạnh lùng như tên này. mà cứ lồng lộn lên, t́m cách cản trở các nghị viên thành phố hoặc tiểu bang đừng có công nhận cờ vàng .

Khôi hài nhất là tiểu bang Virginia, nơi có Thủ Đô Washington của Hoa Kỳ và toà đại sú việt cộng, không hiểu bọn vẹm trong ṭa đại sứ chúng nó lồng lộn đến cở nào để ngăn chận quốc hội và thống Đốc Tiểu Bang đừng công nhận cờ vàng.

Sao không bát chước thằng Trần Vịt Khùng năm ngoái, post nguyên một cái thread gào thét kêu gọi việt kiều hải ngoại đừng nghe lời bọn " ngụy kiều " hăy treo cờ Vietnam " thống nhất".. khi nào những " sĩ quan " ngụy kiều tới làm áp lực th́ hăy kêu FBI can thiệp....có phải hiệu qủa hơn không ?

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 23, 2004.


Moderation questions? read the FAQ