DIỄN ĐÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhớ theo dõi Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia trên hệ thống Đài Việt Nam Hải Ngoại vào lúc 7:00 PM đến 8:00 PM  vào mỗi chiều Chúa Nhật và Diễn Đàn Công Dân vào lúc 10:30 PM dến 11:00 PM mỗi tối thứ hai.                                                                                                                                                                   -- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VeitnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 16, 2004

Moderation questions? read the FAQ