Hội Nh滱 Quyền Từ Paris Lên 聲 Tòa 聲 CSVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hội Nh滱 Quyền Từ Paris Lên 聲 Tòa 聲 CSVN

PARIS -- Một tổ chức nh滱 quyền từ Paris ã lên 嫕 việc CSVN kết 嫕 tù Mục Sư Nguyễn Hồng Quang. Bản v緋 từ Quê Mẹ: Hành ộng cho D滱 chủ Việt Nam & Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam ghi như sau. Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam tố c嫪 phiên tòa giả tr xử Mục sư Nguyễn Hồng Quang cùng 5 thành viên thuộc Hội Th嫕h Tin Lành Mennonite Việt Nam. Một phiên tòa giả tr tại Saigon h獽 nay, 12.11.04, vừa tuyên 嫕 Mục sư Nguyễn Hồng Quang 3 n緆 tù, cùng với c塶 thành viên thuộc Hội Th嫕h Tin Lành Mennonite Việt Nam : 獼g Phạm Ngọc Thạch 2 n緆 tù, 獼g Nguyễn V緋 Phương 1 n緆 tù, c Lê Thị Hồng Liên 1 n緆 tù, 獼g Nguyễn Thành Nh滱 và 獼g Nguyễn Hiếu Nghĩa 9 th嫕g tù. Ủy Ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam xem lối x彋 xử này là một hành ộng ngang ngược phỉ nhổ vào c獼g l, vì c塶 vị này chỉ thi hành ch璯h 謯ng và 獼 hòa c塶 quyền tự do t獼 gi嫪 của họ. Trả lời c塶 cơ quan truyền th獼g tại Paris, 獼g Võ V緋 縯, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam kiêm Ph chủ tịch Liên 苨àn Quốc tế Nh滱 quyền, bình luận rằng: "Thật là thảm hại cho sự 塶 của Nhà cầm quyền Hà Nội. Trong khi họ kh獼g ngừng n鏙 lên ch muốn ối thoại trên lĩnh vực nh滱 quyền qua c塶 cuộc gặp gỡ thường kỳ với Hoa Kỳ, Liên 燼 và c塶 quốc gia d滱 chủ T漧 phương, thì ồng thời họ tiếp diễn vi phạm với ch璯h Hiến ph嫚 và c塶 bộ luật của họ trong c塶 cuộc àn 嫚 c塶 cộng ồng t獼 gi嫪 tại Việt Nam. Nh滱 Hội nghị thượng ỉnh ASEM một th嫕g trước 謼y tại Hà Nội, Ủy ban chng t灁 ã chuyển ến c塶 ch璯h phủ thuộc Liên 燼 hồ sơ vi phạm nh滱 quyền và àn 嫚 t獼 gi嫪 kèm theo một danh s塶h 23 tù nh滱 vì lương thức ể yêu cầu c塶 ại biểu Liên 燼 ến ph hội can thiệp với Nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho c塶 tù nh滱 ch璯h trị này. Với phiên tòa giả tr h獽 nay tại Saigon, việc càng thêm rõ là Nhà cầm quyền Hà Nội coi thường lời kêu gọi của c塶 quốc gia ối t塶 T漧 phương, trầm trọng hơn nữa là họ vi hiến và chà ạp c塶 quyền cơ bản của người c獼g d滱". Trong danh s塶h c塶 tù nh滱 vì lương thức mà Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam gửi tới Quốc hội ch漉 燼 và c塶 ch璯h phủ thuộc Liên 燼 cũng như Tổng thống Chirac trước kỳ họp Thượng ỉnh ASEM ở Hà Nội, c tên Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Mục sư bị bắt ngày 8.6.2004 với tội danh "chống người thi hành c獼g vụ", mà thực tế là Mục sư tọa kh嫕g trước ồn C獼g an ể phản ối việc bắt bớ phi ph嫚 19 t璯 hữu Tin Lành do c塶 vị này ph滱 ph嫢 c塶 tài liệu t獼 gi嫪 nh滱 dịp lễ hội thể thao 哧ng Nam SEA Games. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng từng bị c獼g an hành hung nhiều lần trước 謼y trong khi Mục sư thi hành c塶 c獼g t塶 từ thiện xã hội cho cư d滱 nghèo kh ở Saigon. Phiên tòa xử 6 t璯 hữu thuộc Hội Th嫕h Tin Lành Mennonite Việt Nam xẩy ra hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Anh quốc c獼g bố bản "B嫪 c嫪 Nh滱 quyền Việt Nam", qua 賾, Bộ Ngoại giao Anh "ặc biệt quan t滵 trước tình hình nghiêm trọng của c塶 c獼g ồng Phật gi嫪 và Tin Lành kh獼g ược Nhà nước c獼g nhận". ặc biệt là Bộ Ngoại giao Anh lo ngại cho số phận của c塶 vị gi嫪 phẩm Phật gi嫪 và Tin Lành, như trường hợp ức T緋g thống Th獳h Huyền Quang và Hòa thượng Viện trưởng Viện H鏇 ạo Th獳h Quảng ộ, cũng như Mục sư Nguyễn Hồng Quang thuộc Hội Th嫕h Tin Lành Mennonite Việt NamHộ. Bản b嫪 c嫪 của Bộ Ngoại giao Anh vừa g鏕 thêm tiếng n鏙 tố c嫪 Nhà cầm quyền Hà Nội vi phạm nh滱 quyền và àn 嫚 t獼 gi嫪 tại Việt Nam mà thế giới kh獼g ngừng cất lên thời gia qua. ặc biệt là sự lên tiếng của 109 vị D滱 biểu Quốc hội ch漉 燼 k chung Thư Ngỏ yêu s塶h Hà Nội trả tự do cho nhị vị Hòa thượng Th獳h Huyền Quang, Th獳h Quảng ộ và c塶 tù nh滱 ch璯h trị.

theo VIET BAO

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 15, 2004


Moderation questions? read the FAQ