Moi cac ban xem bai viet ve am muu Tau... vu khi sinh hoc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bai viet trong www.nationalistvietnameseforum.com

-- (aaa11111@yahoo.com), November 15, 2004

Answers

VIETNAMESE NATIONALIST WEB SITE

-- (|||||A|||@LLL.com), November 15, 2004.

VIETNAMESE NATIONALIST WEB SITE

-- (|||||A|||@LLL.com), November 15, 2004.

Chuyện ny chắc chắn bọn sn li lnh đạo điều biết nhưng v quyền lợ c nhn chng n im như hến .By giờ chng lo vơ vt tiền bạc cng nhiều cng tốt để chuận bị chạy trốn .

Đy l một hnh động ngu xuẩn v thế giới ngy nay khng cn c chỗ no cho bọn c n dung thn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 16, 2004.


Moderation questions? read the FAQ