"triển vọng" và "thực tế" của nền kinh tế thị trường

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đồng chí con nhờ đồng chí bố, một cán bộ Đảng cao cấp, lên lớp về sự khác biệt giữa "triển vọng" và "thực tế" của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Đồng chí bố bảo đồng chí con: "Mày chạy đi hỏi bu mày xem nếu tỉ dụ như có thằng Đài noan nào muốn giả một triệu đô Mỹ để được tí toáy với bu mày th́ bu mày có nhất trí không ?"

Đồng chí con giẫy nẩy: "Nàm thao mờ con hỏi bu thế được, nhỡ bu mắng th́ chết"

Đồng chí bố cương quyết: "Mày cứ hỏi, nói nà hỏi hộ tao"

Nghe thế đồng chí con yên tâm chạy đi. Một lúc sau, đồng chí con trở lại mặt tươi rói: "Bố à, bu con nói nà nhất trí"

Đồng chí bố lại nói: "Bây giờ mày nại chạy đi hỏi chị mày xem nếu có thằng Nam Triều Tiên nào giả chị mày cũng một triệu đô để được vào tham quan hang Pác bó của nó th́ nó có đồng ư không, nói là tao hỏi nhá ?"

Đồng chí con thực hành nghiêm chỉnh lời Đồng chí bố dặn, một lúc sau quay lại: "Bố à, chị ấy bảo nà ô kê sa nem sem sem cà pháo mắm tôm!"

Đồng chí bố bảo "thế à" rồi tiếp tục: "Bây giờ chạy đi hỏi thằng anh mày xem nếu có thằng Nhật nào muốn vào thăm đường hầm Củ Chi của nó cũng với giá 1 triệu th́ nó thấy thế nào ?"

Đồng chí con chả cần đợi đồng chí bố thúc giục, vội chạy đi ngay. Thoắt cái đă thấy quay lại, cười toe toét: "Anh ấy bảo nà oui, oui, yes, yes."

Đến lúc này th́ đồng chí bố chậm răi phân tích:

"Này nhé, sự khác biệt giữa "triển vọng" và "thực tế" của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nà như thế này, nấy nhà ta nàm điển h́nh nhá: "triển vọng" th́ nhà ta có 3 triệu đô Mỹ để đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa XH, nhưng "thực tế" th́ nhà ta có 2 con đượi và một thằng bóng lại cái.

-- Nguyễn King (nguyenking@iinet.com.au), November 14, 2004

Answers

Response to "triển vọng" vĂ  "thực tế" của nền kinh tế thị trường

HAHAHAHAHA ..... dzui thiê.t !!! râ't chi' ly' !

-- vietcongkhung (hochomanh@vnn.vn), November 15, 2004.

Response to "triển vọng" vĂ  "thực tế" của nền kinh tế thị trường

Đấy chính là chủ thuyết "duy vật " mà cộng sản đă đề xướng ,Hồ Chết X́nh du nhập và bọn sán lăi thi hành .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 15, 2004.

Moderation questions? read the FAQ