Ư kiến người trong nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Yêu cầu Bà con cô Bác cho ư kiến

Người lao động VN làm cật lực mà chỉ thu nhập có 12 triệu/năm (đấy là những người may) nhưng tính giá chưa nổi 1000$ 1 năm trong khi đó đồng tiền sức mua kém.

Mua con xe Wave tàu đểu có mấy triệu bạc c̣n là điều khó với người lao động VN. Khốn nạn con mẹ nó chứ lại không được đăng kư cứ như mua hàng lậu. Trong khi đó công an bảo vệ cho mấy thằng x́ ke bán hêroin như bán rau muống.

Mấy thằng con ông cháu cha (Cộng sản con) tối lên New Century ở Tràng Thi tiêu bằng ông trí thức già kiếm cả đời. Ôtô nó đăng kư vài cái dễ như trở bàn tay. Bố nó đi ôtô đường chật th́ kêu mấy thằng giao thông tay sai bắt mấy con mẹ bán rau cho có đường mà đi.

Có lựu đạn ném vài quả cho chết mẹ mấy thằng cộng sản VN bất tài cho đỡ tức cái chỗ đi đái

tức chỗ đi đái (hoangcung@.vnn.vn), November 14, 2004.

-- Khen ngợi người trong nước (postlai@postlai.com), November 14, 2004


Moderation questions? read the FAQ