Trang Nhà Mới của Anh Khao Khát Cho Tự Do!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mời các bạn ghé thăm trang nhà mới của anh Khao Khát Cho Tự Do. http://www.geocities.com/khao_khat_tu_do_2005/

-- VAS Moderator (vasgatekeeper@yahoo.com), November 12, 2004

Answers

Response to Trang NhĂ  Mới của Anh Khao KhĂ¡t Cho Tự Do!

***

Very Gu't :) lot of LINKs http://www.geocities.com/khao_khat_tu_do_2005 , Chibua my son, better learn more in this link :))))

-- That is the good way 4 FREEDOM of SPEECH (ChuyenTriHOINACH@aol.com), November 12, 2004.


Response to Trang NhĂ  Mới của Anh Khao KhĂ¡t Cho Tự Do!

Link co nhieu bai hay. Cam on anh VAS Moderator.

Vui nhat la may hinh cua ho Ho, thang ngu xuan da quyet dinh gay chien tranh lam nguoi Viet chet tren 3 trieu. May thang CS tho ho Ho vi nho han ma chung chiem duoc chinh quyen de tham nhung, mac ke nguoi dan doi kho.

-- Nguoi trong nuoc nen vao ma khong so Cong An mang VC (dggt03@hotmail.com), November 12, 2004.


Response to Trang NhĂ  Mới của Anh Khao KhĂ¡t Cho Tự Do!

Hoan hô anh KKCTD ,chúc anh thành công .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 13, 2004.

Response to Trang NhĂ  Mới của Anh Khao KhĂ¡t Cho Tự Do!

TÔI ĐĂ VÀO THĂM TRANG WEB CỦA ANH KKCTD - TIẾN LÂNH ĐI BÁC TÀI - LÀM NHANH , LÀM MẠNH, LÀM VỮNG CHẮC ... NHẤT ĐỊNH ĐẠI NGHĨA VIỆT NAM PHẢI THẮNG TÀ NGHĨA CỘNG SẢN. THÂN CHÀO TẤT CẢ CÁC BẰNG HỮU

-- NGUOICAONIEN (xuanhutraidat@yahoo.com), November 13, 2004.

Moderation questions? read the FAQ