Pháp Lịnh Tôn Giáo: Trái Bom Tự Sát ::: Vi Anh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Pháp Lịnh Tôn Giáo: Trái Bom Tự Sát
Vi Anh

Ngày 15 tháng 11 này là ngày Pháp Lịnh Tôn giáo của CS Hà nội có hiệu lực cưỡơng hành. Đó có thể là ngày N của cơn băo lửa đấu tranh của các tôn giáo. Hoặc các tôn giáo đưọc tự do hay là chết với CS. Hoặc CS Hà nội bắt đầu cuộc tự sát dẫn dến cái chết dần để Nhân quyền và Tự do Tôn giáo vưon lên trên suy tàn sụp đổ của cái chế độ độc tài đảng trị toàn diện. Có thể qua một cuộc cách mạng nhung, hai mặt giáp công của người dân Việt trong và ngoài nước.

Thực vậy, từ Nghị quyết Kiều Vận đến Pháp lịnh Tôn giáo, Cộng sản Hà nội đă xem ngựi Việt Hải ngoại và các tôn giáo độc lập trong nước là hai " lực lượng thù địch". Cho đến bây giờ coi như "lực lượng thù địch" thứ nhứt của CS Hà nội, người Việt Hải ngoại, đă phần lớn vô hiệu hoá ảnh hưởng Nghị quyết Kiều vận. Việt Cộng không lập được một cơ sở truyền thông đại chúng bằng tiếng Việt nào, không mở được một lớp học chữ Việt nào tại Tây Aâu, Uùc châu, và nhứt là Bắc Mỹ. Sách báo của Việt Cộng nhờ an ninh lộ tŕnh Thương Ước của Mỹ có đến được Mỹ, nhưng bị tẩy chay, bỏ xó v́ "chất lượng" quá kém. Hầu như rất ít, nếu không muốn nói là không có, người Việt Hải Ngoại nào đứng ra làm đầu cầu hay công khai "hà hơi tiếp sức" cho công tác kiều vận của CS Hà nội. C̣n "lực lượng thu địch" thứ hai của CS trong nước, là các tôn giáo độc lập, đối tượng bị Pháp lịnh Tôn giáo sắp có hiệu lực cưỡng hành, dường như đang ở trong t́nh trạng im lặng trước một con băo lửa đấu tranh với CS Hà nội. Công giáo, Đức Hồng Y Việt Nam đă minh thị tuyên bố Pháp lịnh này c̣n nghiệt ngă hơn của Ô. Hồ chí Minh; Hội đồng Giám mục đă gởi bản "Lên Tiếng" lên nhà cầm quyền CS. Phật Giáo trong ngoài nước đă đại hội công bố lập trường quyết tâm giải thoát nhân dân và giải trừ pháp nạn.

Băo lửa đấu tranh ấy mức độ và thời hạn khó mà tiên đoán v́ Pháp Lịnh Tôn giáo của CS Hà nội đặt các tôn giáo trước thế chẳng đặng đừng, đấu tranh cho tự do tôn giáo hay chết v́ Cộng sản. Pháp lịnh Tôn giáo của CS Hà nội được thiết lập trên quan niệm hằng cữu xem các tôn giáo độc lập, các hoạt động tôn giáo độc lập là âm mưu chống phá Đảng, Nhà Nước CS. Phong trào này lại được người Việt Hải ngoại nhất tề và một ḷng yễm trợ và quốc tế vận, và dân chúng trong nước hậu thuẩn.

Quần chúng tín ngưỡng trong nước là quần chúng duy nhứt c̣n có tổ chức, gắn bó nhau qua đức tin, các giáo hội âm thầm, và các lănh đạo tinh thần đi vào nhân dân, sau khi CS Hà nội đă diệt gần trắng các đảng phái chánh trị. ơCuộc đấu tranh đ̣i tự do tôn giáo là cuộc đấu tranh đầu tiên, lớn nhứt, trường kỳ mà CS không dẹp được từ khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, không thể cai trị dân bằng bao tử được nữa.

Sỡ dĩ các tôn giáo giương cao ngọn cờ đầu đấu tranh v́ một số lư do. Qui luật cách mạng cho thấy thời cơ cách mạng nổi dậy không phải là lúc nhân dân cùng quẫnå, mà lúc quần chúng được dễ thở hơn.. Trường hợp Việt Nam, đó là lúc CS Hà nội để tự cứu chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào. Chế độ sổ gạo, cai trị con ngựi bằng bao tư, chế độ hộ khẩu trói chân con người mất hiệu lực kiểm soát nhân nhân. , Dân chúng nông thôn bụng đói đầu gối phải ḅ, tràn ra đô tỉnh thị nơi có đầu tư, sản xuất của ngoại quốc, để kiếm sống. Suốt thờøi kỳ trước Đổi Mới, CS không diệt nổi tôn giáo Việt Nam, kinh nghiệm lịch sử chỉ rơ các tôn giáo bị đàn áp tiêu diệt thường tồn tại, trưỏng thành trên tro tàn của nhà cầm quyền diệt đạo. Và quan trọng nhứt, khi CS biết không diệt được đạo, họ chuyển sang kế họach cộng sản hoá, quốc hữu hoá, buộc các tôn giáo theo định hướng xă hội chủ nghĩa như kinh tế vậy. Các tôn giáo bị đặt trưóc một thử thách mới. Hoặc bị tha hoá, sống trong cái chết, bị lấy đạo diệt đạo hay phải đấu tranh sinh tồn, đấu tranh tự vệ, đấu tranh cho tự do tôn giáo hay là chết, trước giải pháp nhiều tính toán tinh vi của CS -- người Việt b́nh dân gọi là "Giáo Hội Quốc doanh" của CS Hà nội.

Cuộc đấu tranh giằng có nhiều năm nay. Nhưng nh́n chung, phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo phát triễn từ điểm sang diện, từ phẩm sang lượng trong nước. Ngoài nước, quốc tế vận của người Việt Hải ngoại đem lại nhiều kết quả. Nhân quyền VN trở thành vấn đề lớn đối với quốc tế. Liên Aâu thường xuyên đặt vấn đề nhân quyền đối với CS Hà nội. Hội nghị Thượng đĩnh Âu-Á ngầm áp lực CS Hà nội. Nhưng quan trọng nhứt là Mỹ, cái phao cứu sinh kinh tế của CS Hà nội. Hạ Viện trái tim của nhân dân Mỹ hai lần thông qua Dư luật Nhân quyền VN với đa số áp đảo. Chánh quyền Bush đặt CS Hà nội vào sổ b́a đen 8 nước trên thế giới đàn áp tôn giáo, cắt viện trợ kinh tế, có thể cấm vận từng phần nếu không có tiến bộ. TNS Kerry người CS Hà nội kỳ vọng sẽ nhẹ tay với CS Hà nội đă thất cử chua cay.

T́nh h́nh đấu tranh tôn giáo trong nước và quốc tế vận bên ngoài đang lên khiến Pháp lịnh Tôn giáo trở thành một ng̣i nổ do CS tự gắn vào trái bom tự sát. Cái pháp lịnh mà Đức Hồng Y và Hội đồng Giám mục Công giáo VN phải "lên tiếng". Cái pháp lịnh mà Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành coi như không có, bất cần, bất tuân hành dân sự, tập trung lực lượng đấu tranhø. Nếu CS kiên quyết thi hành, không ngục tù nào đủ chỗ chứa người theo các đạo. Và người theo đạo vào tù v́ Pháp lịnh tự xem ḿnh là người sống v́ đạo, sống cho đức tin. Cái gương đấu tranh của Thánh Gandhi đă chứng minh cường quyền, bạo lực không thể thắng niềm tin, chánh nghĩa. Mộtä ngàn, một vạn ngựi đi tù v́ đạo CS có thể bắt, có thể giam. Nhưng hàng trăm ngàn, hàng triệu người, CS muốn bắt muôn giam cũng không làm được, và quốc tế, lương tâm nhân loại cũng không để CS làm. Có thể trong đoản kỳ người theo đạo chưa kết hợp, chưa liên kết nhau được, chưa tổ chức thành hàng ngũ được. Nhưng trong trường kỳ sẽ thành tổ chức có lănh đạo, có kỷ luật, có kiên tŕ đấu tranh, trở thành mối thậm chí nguy cho CS. Phương chi Đảng CS đang rệu ră, phân hoá v́ lập trường thân Mỹ, thân Tàu, chia rẻ v́ đia phương và tham nhũng như hiện tại. Lúc đó chính công cụ vô sản, như Quân đội, Cảnh sát sẽ rung tay súng không dám bắn vào mẹ, cha, anh, em trong đám người đ̣i hỏi được tu hành theo đạo của ḿnh, gồm trên 90% dân số. Lúc đó các lực lượng này sẽ quay trở về với nhân dân để tự cứu như bao cuộc cách mạng nhưng ở các nước CS Đông Aâu và Liên xô vào cuối thế kỷ vừa qua.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 10, 2004

Answers

Response to PhĂ¡p Lịnh TĂ´n GiĂ¡o: TrĂ¡i Bom Tự SĂ¡t ::: Vi Anh

Dit me Vem, nguy tac CSCN...dung vao ton-giao co nghia la chung may dang tu dao lo chon minh! Danh nho thua nho, danh lon thua lon...cang danh cang thua...cang danh manh cang thua le! Chung may toi so roi do!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), November 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ