Yeu nuoc nguoi la ai ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trch trong ykien.net Yu Nước, Người L Ai ? của Trần Trung Đạo

K giả Daniel Schwarz trong bi tường thuật chuyến đi Việt Nam v Cambodia trn bo Post-Standard của Mỹ vo ngy 8 thng 8 năm 2004, đ viết:

"Việt Nam giống như tri dưa hấu, xanh vỏ nhưng đỏ ruột."

Phần phụ cấp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam l sự thu nhập từ du khch v khoản tiền do Việt kiều gởi về hay thăm nh hng năm. Nếu lấy hai nguồn lợi tức đ ra, Việt Nam lại phải xch gi đi ăn xin như những năm đầu thập nin 80 lần nữa.

Trần Trung Đạo www.trantrungdao.com

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), November 08, 2004

Answers

Mấy vẹm c thấy Daniel Schwartz ny phản động ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), November 08, 2004.

..RUN, DON'T WALK, AWAY FROM INTERNATIONAL COMMUNISTS .

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VeitnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 08, 2004.


""Việt Nam giống như trái dưa hấu, xanh vỏ nhưng đỏ ruột."

Tóc mai sợi ngắn sợi dài "Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo ? Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi " .

Bao người đàn bà phụ nữ Việt Nam làm đĩ điếm cô dâu xứ người hỏi họ có vui không ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 09, 2004.


Xin phep post lai. Trbapi

7;i ngắn sợi di "Lan Huệ sầu ai Lan Huệ ho ? Lan Huệ sầu đời trong ho ngoi tươi " .

Bao người đn b phụ nữ Việt Nam lm đĩ điếm c du xứ người hỏi họ c vui khng ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 09, 2004.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), November 09, 2004.


Moderation questions? read the FAQ