NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG MƯU ĐỒ NGHỊ QUYẾT 36 CUẢ CỘNG SẢN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Subject: Fwd: Fw: VIRGINIA: BIE^?U TI`NH CHO^'NG NGO.C HUYE^`N&KIM TU+? LONG TRU+O+'C NHA` HA`NG YANNI & hinh toan canh bieu tinh To: tosu_cs@yahoo.com

Post dum bai voi hinh dum to su please

Note: forwarded message attached.

__________________________________ Do you Yahoo!? Check out the new Yahoo! Front Page. www.yahoo.com

CO^.NG DDO^`NG WASHINGTON D.C\. - VA - MD TRIE^.T DDE^? BA`I TRU+` VA(N CO^NG VC:

PHO'NG SU+. BIE^?U TI`NH CHO^'NG NGO.C HUYE^`N&KIM TU+? LONG TRU+O+'C NHA` HA`NG YANNI

Tuye^'t Mai

Virginia.- Co^.ng DDo^`ng VN vu`ng Hoa Thi.nh DDo^'n dda~ to^? chu+'c mo^.t cuo^.c bie^?u ti`nh cho^'ng hai ca si~ co^? nha.c Ngo.c Huye^`n va` KimTu+? Long va`o lu'c 8 gio+` to^'i nga`y 24 tha'ng 10, 2004 tru+o+'c nha` ha`ng Yanni o+? Annandale, VA\. Chi? trong vo`ng tha'ng Mu+o+`i, 2004, CDDVN/HTDD dda~ to^? chu+'c ba cuo^.c bie^?u ti`nh cho^'ng va(n co^ng CS \. Ma(.c da^`u tro+`i sang Thu, tho+`i tie^'t a^?m u+o+'t , la.nh le~o , chu+o+ng tri`nh bie^?u ti`nh la.i ddu+o+.c to^? chu+'c va`o to^'i Chu? Nha^.t, nhu+ng co' ho+n mo^.t tra(m ngu+o+`i tham du+. , trong ddo' co' Cu. Gia'p Ngo.c Phu'c, Cu+.u Chu? Ti.ch VDDVN/HTD, O^ng Nguye^~n Va(n Ta^`n , Ta^n Chu? Ti.ch CDDVN/HTDD, O^ng Nguye^~n Va(n DDoa`n , ddo^`ng chu? ti.ch CDDVN vu`ng Washington D.C\. O^ng Tra^`n Qua'n Nie^.m va` O^ng Kim dda.i die^.n CDDVN/ Pennyslvania, Lua^.t su+ Nguye^~n The^' Sinh, Co^' Va^'n pha'p lua^.t cho CDDV/HTD...cu`ng nhie^`u dda.i die^.n ca'c co+ quan truye^`n tho^ng ba'o chi'\. DDa(.c bie^.t trong cuo^.c bie^?u ti`nh na`y co' su+. tham gia cu?a mo^.t nho'm ngu+o+`i la. ma(.t, khoa?ng va`i chu.c ngu+o+`i\. Ho. dde^'n lu'c 8:30 Pm , ca^`m nhie^`u co+` My~ va` co+` VNCH co+? lo+'n, cha(ng bie^?u ngu+~ “Human Rights For VN”..ho. mang theo he^. tho^'ng a^m thanh tha^.t to, ho^ nhie^`u kha^?u hie^.u cho^'ng CS\. BTC dda~ mo+`i ho. ddu+'ng rie^ng be^n tra'i nha` ha`ng\. Ho. lu+u la.i dda^y khoa?ng ho+n mo^.t gio+`, sau ddo' ra ve^` trong vo`ng tra^.t tu+.\. Cu~ng nhu+ nhu+~ng cuo^.c bie^?u ti`nh cho^'ng “Va(n Hoa' Va^.n” cu?a CS tru+o+'c dda^y, ddoa`n ngu+o+`i bie^?u ti`nh cha(ng nhie^`u bie^?u ngu+~, du+o+ng cao nhie^`u co+` va`ng ho^ to nhie^`u kha^?u hie^.u cho^'ng “Va(n Ho'a Va^.n” cu?a CS, cho^'ng dda`n a'p to^n gia'o, nha^n quye^`n\.. \. DDa(.c bie^.t ho+n, trong cuo^.c bie^?u ti`nh na`y ddo^`ng hu+o+ng ho^ nhie^`u kha^?u hie^.u cho^'ng nhu+~ng ca si~ ha?i ngoa.i ha't chung chu+o+ng tri`nh vo+'i va(n co^ng CS, do CS to^? chu+'c\. Vi` ha't chung chu+o+ng tri`nh vo+'i va(n co^ng CS la` tie^'p tay vo+'i CS trong ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.n” cu?a Nghi. Quye^'t 36\. Mo+? dda^`u cuo^.c bie^?u ti`nh la` le^~ cha`o Quo^'c Ky` VNCH va` mo^.t phu't ma(.c nie^.m, sau ddo' o^ng Nguye^~n Va(n Ta^`n Ta^n Chu? Ti.ch CDDVN/HTDD tuye^n bo^' ly' do cuo^.c bie^?u ti`nh\. O^ng cho bie^'t dda^y la` mo^.t cuo^.c bie^?u ti`nh ba^'t ba.o ddo^.ng, nha(`m mu.c tie^u cho mo.i ngu+o+`i bie^'t la` ddo^`ng ba`o HTDD nha^'t quye^'t kho^ng cho va(n co^ng CS ddo^.i lo^'t “Vie^.t Kie^`u” dde^'n tri`nh die^~n vu`ng na`y \. Va` mu.c ddi'ch cuo^.c bie^?u ti`nh na`y cu~ng la` dde^? pha?n ddo^'i nha` ha`ng Yanni \. DDu+o+.c bie^'t, trong nhu+~ng nga`y tru+o+'c khi Ngo.c Huye^`n & Kim Tu+? Long tri`nh die^~n, quy' vi. dda.i die^.n CDDVN/HTDD dda~ va^.n ddo^.ng vo+'i ban nha.c hu?y bo? buo^?i tri`nh die^~n na`y\. Ma(.c da^`u va^.y CDDVN/HTDD va^~n tie^'p tu.c to^? chu+'c va` ddo^`ng hu+o+ng ha(ng ha'i tham gia bie^?u ti`nh dde^? cho CS tha^'y, ddo^`ng hu+o+ng HTDD quye^'t ta^m cho^'ng ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.n” cu?a Nghi. Quye^'t 36\. Ne^'u o+? Cali co' vu`ng “Kho^ng CS”, thi` HTDD la` vu`ng “Kho^ng va(n co^ng CS” \. Theo nhie^`u ngu+o+`i trong co^.ng ddo^`ng, thi` ddo^`ng hu+o+ng pha?i cu+o+ng quye^'t dda^.p tan a^m mu+u “Va(n Ho'a Va^.n” cu?a CS ngay tu+` trong tru+'ng nu+o+'c\. Ne^'u lo+ la` , kho^ng bie^?u ti`nh, kho^ng pha?n ddo^'i thi` CS se~ tie^'p tu.c la^'n to+'i , ddu+a nhie^`u va(n co^ng ra ngoa.i quo^'c, to^? chu+'c tri`nh die^~n ha(`ng tua^`n, kha('p no+i\. Vo+'i tho+`i gian, ddo^`ng hu+o+ng se~ kho^ng co`n pha^n bie^.t ai la` CS ai la` Quo^'c Gia, la(`n ranh Quo^'c, Co^.ng bi. xoa' ddi, tu+` ddo' tie^`m lu+.c dda^'u tranh cho mo^.t nu+o+'c VN thu+.c su+. co' tu+. do, da^n chu? se~ ye^'u da^`n ddi\. DDa^y la` mu.c tie^u cu?a “Va(n Ho'a Va^.n” trong Nghi. Quye^'t 36\. CDDVN/HTDD cu~ng ke^u go.i ddo^`ng hu+o+ng kha('p no+i tre^n the^' gio+'i cho^'ng ddo^'i ca si~ ha?i ngoa.i ha't chung chu+o+ng tri`nh vo+'i va(n co^ng CS, do CS to^? chu+'c\. Ne^'u chi? co' hai ba ca si~ CS tri`nh die^~n thi` chu+o+ng tri`nh cu?a ho. se~ kho^ng thu hu't ddo^ng kha'n thi'nh gia?\. CS dda~ mu+u mo^ pha la^?n hai ba ca si~ CS vo+'i na(m ba?y ca si~ no^?i tie^'ng ha?i ngoa.i trong mo^.t chu+o+ng tri`nh dde^? lo^i cuo^'n nhie^`u kha'n thi'nh gia?\. Vi` ly' do ddo' ma` CDDVN/HTDD ke^u go.i ca'c ca si~ no^?i tie^'ng ha?i ngoa.i pha?i sa'ng suo^'t, ti`m hie^?u chi'nh xa'c ai to^? chu+'c tru+o+'c khi nha^.n lo+`i tri`nh die^~n\. Ne^'u vi` ham lo+.i nhua^.n cao ma` ha't chung chu+o+ng tri`nh vo+'i va(n co^ng CS, tu+'c la` tie^'p tay vo+'i CS thi ha`nh ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.n” cu?a Nghi. Quye^'t 36 , se~ bi. ddo^`ng ba`o “ta^?y chay” \. Tu+o+?ng cu~ng ne^n nha('c la.i , Nghi. Quye^'t 36-NQ/TU+ “Co^ng Ta'c DDo^'i Vo+'i Ngu+o+`i VN o+? Ha?i Ngoa.i” do Phan Die^~n, U?y Vie^n Bo^.i Chi'nh Tri., Thu+o+`ng Tru+.c Uûy Ban Bi' Thu+ kie^m Trung U+o+ng DDa?ng CS soa.n tha?o va` ky' nga`y 26/3/2004\. Nghi. Quye^'t na`y da`nh ba?y tra(m trie^.u my~ kim cho chi'nh sa'ch ddo^'i vo+'i ngu+o+`i Vie^.t o+? nu+o+'c ngoa`i\. Trong nghi. quye^'t na`y co' khoa?ng mu+o+`i ddie^`u chi'nh nhu+ thu hu't nha^n ta`i ve^` phu.c vu. VN, thu hu't dda^`u tu+ ve^` VN, to^? chu+'c ddoa`n va(n nghe^. da^n to^.c o+? nu+o+'c ngoa`i va` pha't trie^?n ma.nh me~ ca'c co+ quan tuye^n truye^`n\... DDe^? ddo^'i pho' hu+~u hie^.u vo+'i Nghi. Quye^'t 36, quy' vi. dda.i die^.n CDDVN /HTDD mo^.t ma(.t to^? chu+'c bie^?u ti`nh va` tho^ng ba'o vo+'i so+? thue^' vu. o+? Washignton , D.C\. , ye^u ca^`u ddie^`u tra va(n co^ng CS tri`nh die^~n ba^'t ho+.p pha'p o+? HK; mo^.t ma(.t ca'c dda.i die^.n CDDVN va^.n ddo^.ng vo+'i ban nha.c ddi.a phu+o+ng , nha` ha`ng ddi.a phu+o+ng ye^u ca^`u ho. hu?y bo? buo^?i tri`nh die^~n, ne^'u kho^ng, thi` dda.i die^.n CDDVN se~ tho^ng ba'o vo+'i “Business License Office” so+? ta.i, dde^'n xe't “license” ha`nh nghe^` cu?a ban to^? chu+'c, ca'c ca si~ va` ban nha.c\. Cho du` ca si~ hay ngu+o+`i to^? chu+'c co' ddu+o+.c ca^'p “license” , khi dde^'n tri`nh die^~n o+? mo^.t ddi.a phu+o+ng kha'c , nhu+~ng ngu+o+`i na`y cu~ng pha?i khai ba'o dde^? ddo'ng thue^' ddi.a phu+o+ng\. Va` co^' nhie^n nha` ha`ng na`o cho CS thue^ mu+o+'n dde^? to^? chu+'c va(n nghe^. thi` se~ bi. ddo^`ng hu+o+ng “ta^?y chay” , pha?i ba'n tie^.m nhu+ Maxim o+? Falls Church , VA tru+o+'c dda^y\. Cu`ng lu'c ddo' nhu+~ng dda.i die^.n trong CDDVN cu~ng dda~ lie^n la.c, lu+u y' vo+'i Bo^. Ngoa.i Giao HK va` To`a DDa.i Su+' HK o+? Ha` No^.i ve^` ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.n” cu?a CS, dde^? ho. kie^?m soa't ga('t gao ho+n ve^` vie^.c ca^'p chie^'u kha'n cho ca si~ VN du nha^.p va`o HK\. Tro+? la.i cuo^.c bie^?u ti`nh, nhie^`u dda.i die^.n, ddo^`ng hu+o+ng ddu+o+.c mo+`i le^n pha't bie^?u, nhie^`u ngu+o+`i pha^n ti'ch ro~ a^m mu+u cu?a CS trong ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.n”, theo sau la` nhu+~ng kha^?u hie^.u “DDa? DDa?o CS”, “DDa? DDa?o Va(n Co^ng CS”, “DDa? DDa?o ca si~ ha?i ngoa.i tie^'p tay cho CS” \.. ddu+o+.c ho^ to, the^? hie^.n y' thu+'c va` quye^'t ta^m cho^'ng Co^.ng cu?a ddo^`ng ba`o HTDD da^ng cao\. Ca`ng ve^` khuya tho+`i tie^'t ca`ng la.nh le~o nhu+ng Cu. Gia'p Ngo.c Phu'c, ngoa`i ta'm mu+o+i tuo^?i, va^~n kie^n tri` ca^`m co+` , bie^?u ti`nh cho dde^'n gio+` phu't cuo^'i\. Cu. cho bie^'t, cu. vo^ cu`ng pha^'n kho+?i tha^'y trong trong cuo^.c ba^`u cu+? Chu? Ti.ch CDDVN/HTDD ddu+o+.c thu+.c hie^.n trong nga`y na`y, cu~ng nhu+ trong cuo^.c bie^?u ti`nh na`y, co' nhie^`u ngu+o+`i tre? va` phu. nu+~ tham gia \. DDoa`n ngu+o+`i bie^?u ti`nh tu+. gia?i ta'n v a`o lu'c 11 gio+` to^'i cu`ng nga`y\. Mo.i ngu+o+`i ra ve^` trong nie^`m ha^n hoan pha^'n kho+?i, dda~ tha`nh co^ng trong vie^.c pha' vo+? ddu+o+.c chu+o+ng tri`nh tri`nh die^~n vo+'i hai ca si~ co^? nha.c “ga.o co^.i” cu?a mie^`n Nam , Ngo.c Huye^`n & Kim Tu+? Long\. ( Trong ba?i dda^.u xe cu?a nha` ha`ng Yanni, chi? co' khoa?ng ho+n hai mu+o+i xe dda^.u)\. Trong nie^`m vui “chie^'n tha('ng” na`y mo.i ngu+o+`i cu~ng hie^?u ra(`ng CS se~ kho^ng du+`ng la.i , ddo^`ng ba`o o+? ha?i ngoa.i pha?i ddoa`n ke^'t va` kie^n tri` ho+n mo+'i mong cha^.n ddu+'ng ddu+o+.c ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.n” cu?a CS trong tu+o+ng lai\.

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 07, 2004

Answers

Response to NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG MƯU ĐỒ NGHỊ QUYẾT 36 CUẢ CỘNG SẢN

Fwd: Fw: Cong Dong NVTD/NSW Uc Chau thang lon To: tosu_cs@yahoo.com

post dum mr to su gi may tam hinh ...????please Note: forwarded message attached.

CĐNVTD/UC Thắng Lớn:

Bankstown, 3000 Người Biểu Tnh Chống Văn Cng VC! Club Marconi Hủy Bỏ Buổi Trnh Diễn thứ hai của VC!

SYDNEY: Hiểu r m mưu văn ha vận của CSVN qua chiu bi trnh diễn văn cng, tối Thứ Bảy, 23 thng 10 vừa qua, gần 3000 đồng hương đ tch cực hưởng ứng lời ku gọi của Ban Chấp Hnh CĐNVTD/NSW, tham dự cuộc biểu tnh chống văn ha vận của CS tại Bankstown Town Hall, cng với qy vị lnh đạo cộng đồng, hội đon, đon thể, trong đ c Bc sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch CĐNVTD lin bang, Kỹ sư Phan Đng Bch, Chủ tịch CĐNVTD/NSW... Đặc biệt, ban tổ chức cuộc biểu tnh lần ny đ được sự đng gp tch cực của ng Đặng Quốc Sủng, Trưởng Ban Tổ Chức, cng qy vị Nguyễn Hong Thanh Tm, Phiến Đan, Bảo Khnh...

Với truyền thống đấu tranh chống CS trong n ha bất bạo động, nhưng đầy cương quyết, lin tục tạo được nhiều chiến thắng oanh liệt, trong suốt thời gian 3 tiếng đồng hồ, 3000 người biểu tnh, dưới sự điều khiển của ban tổ chức, đ h to cc khẩu hiểu phản đối CS, v dương cao cả một rừng cờ Việt - c, cng rừng khẩu hiệu phản đối CSVN. Trong suốt cuộc biểu tnh, cc vị trong Ban Tổ Chức, cng qy vị lnh đạo CĐ như BS Nguyễn Mạnh Tiến, Kỹ Sư Phan Đng Bch... đều lần lượt pht biểu kiến, phn tch m mưu của CSVN qua Nghị Quyết 36, qua chnh sch văn ha vận, m cụ thể l qua cc đon trnh diễn văn cng do CSVN xuất khẩu.

Đặc biệt, trong dịp ny, qy vị trong BTC cng qy vị lnh đạo CĐ cũng đ đưa ra một số đường hướng cụ thể nhằm giảm thiểu cc hoạt động đnh ph của CSVN như sau. Một, ku gọi đồng hương tố co những hnh vi phạm php trốn thuế, cư tr bất hợp php, lm lậu... của cn bộ CS đội lốt du học, tu nghiệp. Hai, yu cầu qy đồng hương sống tại Bankstown, hnh xử quyền hạn của một cử tri, viết thư, gọi điện thoại, gửi email cho cc nghị vin trong vng, để yu cầu Hội Đồng Thnh Phố Bankstown chấm dứt việc LIN TỤC cho Việt Cộng thu mướn Bankstown Town Hall trnh diễn văn cng. Ba, qy vị lnh đạo Ban Chấp Hnh CĐNVTD/NSW cũng hứa sẽ c một phi đon đến gặp b Helen Westwood, thị trưởng v HĐTP Bankstown để trnh bầy nguyện vọng chnh đng của cộng đồng, để HĐTP khng ph phạm cng qũy qua việc cho phi đon VC mướn Town Hall trnh diễn văn cng.

Đặc biệt, qua một số tin tức tnh bo thu lượm được, BTC cuộc biểu tnh cũng đ biết trước, CSVN c m mưu cho tay chn tr trộn trong đon biểu tnh để gy hấn, tạo xung đột. V vậy, bn cạnh Ban Trật Tự gồm đng đảo anh em mặc đồng phục, Ban Tổ Chức cn trao trch nhiệm giữ trật tự cho mỗi cựu qun nhn tham dự cuộc biểu tnh. Ngoi ra, BTC cũng ku gọi mỗi người biểu tnh, lun lun cảnh gic v bnh tĩnh, theo di v pht hiện kịp thời mọi hnh vi, ngn ngữ khả nghi của những người chung quanh, để sẵn sng đối ph kịp thời mọi mưu toan ph hoại của CS. Nhờ vậy, c một số tay chn CS, tr trộn trong cuộc biểu tnh, đ bị vạch mặt chỉ tn, phải m thầm nhục nh rt lui.

V m mưu thm nhập v ph hoại của CSVN đ bị phanh phui, v bộ mặt gian c lin tục vi phạm nhn quyền, lin tục ch đạp tn gio của CS đ bị vạch trần, nn cuộc trnh diễn văn cng của Việt Cộng lần ny đ bị cộng đồng người Việt tại c đon kết tảy chay một cch quyết liệt. Cụ thể, khng c một tờ bo hay một đi pht thanh Việt ngữ no tại c quảng co cho văn cng Việt Cộng. Khng một cơ sở kinh doanh tư nhn no chịu chấp nhận bn v cho văn cng VC. Khng một người Việt yu tự do no chịu đi xem VCVC. Ngoi ra, c nhiều sinh vin, học sinh du học, nhiều cơ sở lm ăn với VC, đ thẳng thắn từ chối khng nhận v mời của CS, hoặc kiếm cớ khng chịu đến xem VCVC trnh diễn. Hậu quả, mặc d CSVN đ hăm dọa, dụ dỗ, đon ngũ ha sinh vin học sinh du học để buộc họ phải tham dự đm trnh diễn, v CS cũng đ thu mướn nhiều xe minibus chuyn chở miễn ph cho người đi xem, tổng số người đến coi chỉ c vỏn vẹn khng đầy 200 người, trong đ phần lớn l tay chn nằm vng của CS v thn nhn của chng.

Trong khi đm trnh diễn thứ nhất của VCVC bị thất bại chề tại Bankstown Town Hall, th đm trnh diễn thứ hai, dự định vo tối Thứ Su 29/10 tại Club Marconi, cng thảm bại nhục nh. L do l trước chnh nghĩa v lập trường minh bạch của cộng đồng người Việt tại NSW, cng đường lối đấu tranh mềm mỏng, hợp tnh hợp l của qy vị lnh đạo cộng đồng, ban gim đốc điều hnh Club Marconi đ chnh thức thng bo quyết định hủy bỏ buổi trnh diễn của văn cng VC tại Club Marconi. Thng bo ny đ được b Stella Tripodi, Entertainment & Marketing Manager, gửi tới văn phng cộng đồng qua fax vo ngy Thứ Ba, 19/10.

Như vậy, thay v đon văn cng VC trnh diễn 2 buổi, một tại Bankstown Town Hall v một tại Club Marconi, th nay với quyết định sng suốt, thấu tnh đạt l của ban gim đốc Club Marconi, đon văn cng VC chỉ c thể trnh diễn vo buổi tối Thứ Bảy 23/10 tại Bankstown Town Hall. R rng, quyết định của ban gim đốc Club Marconi đ mang đến cho cộng đồng chng ta một chiến thắng ngoạn mục, chứng tỏ, sức mạnh chnh nghĩa cng lẽ phải lun lun thuộc về cộng đồng chng ta, những người Việt yu tự do.

Để chiến thắng ny thm bền vững trong tương lai, knh mong qy độc giả hy gọi điện thoại cho b Gim đốc Stella Tripodi qua số điện thoại trực tiếp (02) 9822 3342, hoặc qua fax (02) 9823 0162, để chc mừng b cng ton ban gim đốc Club Marconi.

Cuối cng, theo yu cầu của qy vị tham dự cuộc biểu tnh, v cũng l để gip qy độc giả, đặc biệt l qy vị hiện sống trong vng Bankstown, hưởng ứng lời ku gọi của BTC cuộc biểu tnh cũng như của Ban Chấp Hnh CĐNVTD/NSW, viết thư, gọi điện thoại, email phản đối tới cc nghị vin HĐTP Bankstown, sau đy Sign Times xin gửi tới qy vị bản đồ cc phường vng Bankstown cng tn, số điện thoại, email của cc nghị vin thuộc HĐTP Bankstown.

Chng ti cũng tha thiết hy vọng, qy đồng hương trn ton thế giới, nếu c thể, xin gip sức cộng đồng người Việt tự do tại NSW, bằng cch gửi email phản đối tới cc nghị vin HĐTP Bankstown qua cc địa chỉ email sau đy.

NORTH WARD: B Helen Westwood - Phone: (02) 9707 9523 - Fax: (02) 9707 9517 Email: councillors@bankstowncity.nsw.gov.au

ng Grant Lee - Phone: (02) 9793 2143 - Email: grantlee@ozemail.com.au

Les Osmond - Mobile: 0412 558 768 - Email: ouncillors@bankstowncity.nsw.gov.au

SOUTH WARD: ng Richard McLaughlin - Phone: (02) 9773 8276 - Mobile: 0142 464 520 - Fax: (02) 9771 4018 - Email: dickm@ozemail.com.au - Post: PO Box 161, Panania, NSW, 2213

ng Max Parker - Phone: (02) 9773 4055 - Fax: (02) 9792 1824 - Mobile: 0411 464 647 - Email: parkerm@ozemail.com.au

ng Glenn Brookes - Mobile: 0412 956 427 - Email: councillors@bankstowncity. nsw.gov.au

EAST WARD: C Tania Mihailuk - Phone/Fax: (02) 9707 4788 - Mobile: 0419 970 621 - Email: councillors@bankstowncity.nsw.gov.au

ng Kevin Hill - Mobile: 0402 130 000 - Email: councillors@bankstowncity. nsw.gov.au

ng Khal Asfour - Phone/Fax: (02) 9703 0978 - Mobile: 0411 412 396 - Email: councillors@bankstowncity.nsw.gov.au

WEST WARD: ng Ian Stromborg - Phone: (02) 9771 4843 - Fax: (02) 9772 3770 - Email: ianstromborg@ozemail.com.au

Scott Parker - Phone/Fax: (02) 9785 1667 - Mobile: 0412 956 021 - Email: scottyparker@optushome.com.au

Allan Winterbottom - Phone/Fax: (02) 9785 9091- Mobile: 0412 788 235 - Email: councillors@bankstowncity.nsw.gov.au-- (tosu_cs@yahoo.com), November 07, 2004.


Response to NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG MƯU ĐỒ NGHỊ QUYẾT 36 CUẢ CỘNG SẢN

To Su Dung cai nay convert all Font qua UNIVCODE .. TOSU Save as cai convert nay vao may de convert rar good ,,,and Cam on tosu nhieu

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VeitnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 07, 2004.

Response to NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG MƯU ĐỒ NGHỊ QUYẾT 36 CUẢ CỘNG SẢN

PHO'NG SU+. BIE^?U TI`NH CHO^'NG NGO.C HUYE^`N&KIM TU+? LONG TRU+O+'C NHA` HA`NG YANNI

Tuye^'t Mai

Virginia.- Co^.ng DDo^`ng VN vu`ng Hoa Thi.nh DDo^'n dda~ to^? chu+'c mo^.t cuo^.c bie^?u ti`nh cho^'ng hai ca si~ co^? nha.c Ngo.c Huye^`n va` KimTu+? Long va`o lu'c 8 gio+` to^'i nga`y 24 tha'ng 10, 2004 tru+o+'c nha` ha`ng Yanni o+? Annandale, VA\. Chi? trong vo`ng tha'ng Mu+o+`i, 2004, CDDVN/HTDD dda~ to^? chu+'c ba cuo^.c bie^?u ti`nh cho^'ng va(n co^ng CS \. Ma(.c da^`u tro+`i sang Thu, tho+`i tie^'t a^?m u+o+'t , la.nh le~o , chu+o+ng tri`nh bie^?u ti`nh la.i ddu+o+.c to^? chu+'c va`o to^'i Chu? Nha^.t, nhu+ng co' ho+n mo^.t tra(m ngu+o+`i tham du+. , trong ddo' co' Cu. Gia'p Ngo.c Phu'c, Cu+.u Chu? Ti.ch VDDVN/HTD, O^ng Nguye^~n Va(n Ta^`n , Ta^n Chu? Ti.ch CDDVN/HTDD, O^ng Nguye^~n Va(n DDoa`n , ddo^`ng chu? ti.ch CDDVN vu`ng Washington D.C\. O^ng Tra^`n Qua'n Nie^.m va` O^ng Kim dda.i die^.n CDDVN/ Pennyslvania, Lua^.t su+ Nguye^~n The^' Sinh, Co^' Va^'n pha'p lua^.t cho CDDV/HTD...cu`ng nhie^`u dda.i die^.n ca'c co+ quan truye^`n tho^ng ba'o chi'\. DDa(.c bie^.t trong cuo^.c bie^?u ti`nh na`y co' su+. tham gia cu?a mo^.t nho'm ngu+o+`i la. ma (.t, khoa?ng va`i chu.c ngu+o+`i\. Ho. dde^'n lu'c 8:30 Pm , ca^`m nhie^`u co+` My~ va` co+` VNCH co+? lo+'n, cha(ng bie^?u ngu+~ “Human Rights For VNŨ..ho. mang theo he^. tho^'ng a^m thanh tha^.t to, ho^ nhie^`u kha^?u hie^.u cho^'ng CS\. BTC dda~ mo+`i ho. ddu+'ng rie^ng be^n tra'i nha` ha`ng\. Ho. lu+u la.i dda^y khoa?ng ho+n mo^.t gio+`, sau ddo' ra ve^` trong vo`ng tra^.t tu+.\. Cu~ng nhu+ nhu+~ng cuo^.c bie^?u ti`nh cho^'ng “Va(n Hoa' Va^.nŨ cu?a CS tru+o+'c dda^y, ddoa`n ngu+o+`i bie^?u ti`nh cha(ng nhie^`u bie^? u ngu+~, du+o+ng cao nhie^`u co+` va`ng ho^ to nhie^`u kha^?u hie^.u cho^'ng “Va(n Ho'a Va^.nŨ cu?a CS, cho^'ng dda`n a'p to^n gia'o, nha^n quye^`n\.. \. DDa(.c bie^.t ho+n, trong cuo^.c bie^?u ti`nh na`y ddo^`ng hu+o+ng ho^ nhie^`u kha^?u hie^.u cho^'ng nhu+~ng ca si~ ha?i ngoa.i ha't chung chu+o+ng tri`nh vo+'i va(n co^ng CS, do CS to^? chu+'c\. Vi` ha't chung chu+o+ng tri`nh vo+'i va(n co^ng CS la` tie^'p tay vo+'i CS trong ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.nŨ cu?a Nghi. Quye^'t 36\. Mo+? dda^`u cuo^.c bie^?u ti`nh la` le^~ cha`o Quo^'c Ky` VNCH va` mo^.t phu't ma(.c nie^.m, sau ddo' o^ng Nguye^~n Va(n Ta^`n Ta^n Chu? Ti.ch CDDVN/HTDD tuye^n bo^' ly' do cuo^.c bie^? u ti`nh\. O^ng cho bie^'t dda^y la` mo^.t cuo^.c bie^?u ti`nh ba^'t ba.o ddo^.ng, nha(`m mu.c tie^u cho mo.i ngu+o+`i bie^'t la` ddo^`ng ba`o HTDD nha^'t quye^'t kho^ng cho va(n co^ng CS ddo^.i lo^'t “Vie^.t Kie^`uŨ dde^'n tri`nh die^~n vu`ng na`y \. Va` mu.c ddi'ch cuo^.c bie^?u ti`nh na`y cu~ng la` dde^? pha?n ddo^'i nha` ha`ng Yanni \. DDu+o+.c bie^'t, trong nhu+~ng nga`y tru+o+'c khi Ngo.c Huye^`n & Kim Tu+? Long tri`nh die^~n, quy' vi. dda.i die^.n CDDVN/HTDD dda~ va^.n ddo^.ng vo+'i ban nha.c hu?y bo? buo^?i tri`nh die^~n na`y\. Ma(.c da^`u va^.y CDDVN/HTDD va^~n tie^'p tu.c to^? chu+'c va` ddo^`ng hu+o+ng ha(ng ha'i tham gia bie^?u ti`nh dde^? cho CS tha^'y, ddo^`ng hu+o+ng HTDD quye^'t ta^m cho^'ng ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.nŨ cu?a Nghi. Quye^'t 36\. Ne^'u o+? Cali co' vu`ng “Kho^ng CSŨ, thi` HTDD la` vu`ng “Kho^ng va(n co^ng CSŨ \. Theo nhie^`u ngu+o+`i trong co^.ng ddo^`ng, thi` ddo^`ng hu+o+ng pha?i cu+o+ng quye^'t dda^.p tan a^m mu+u “Va(n Ho'a Va^.nŨ cu?a CS ngay tu+` trong tru+'ng nu+o+'c\. Ne^'u lo+ la` , kho^ng bie^?u ti`nh, kho^ng pha?n ddo^'i thi` CS se~ tie^'p tu.c la^'n to+'i , ddu+a nhie^`u va(n co^ng ra ngoa.i quo^'c, to^? chu+'c tri`nh die^~n ha(`ng tua^`n, kha('p no+i\. Vo+'i tho+`i gian, ddo^`ng hu+o+ng se~ kho^ng co`n pha^n bie^.t ai la` CS ai la` Quo^'c Gia, la(`n ranh Quo^'c, Co^.ng bi. xoa' ddi, tu+` ddo' tie^`m lu+.c dda^'u tranh cho mo^.t nu+o+'c VN thu+.c su+. co' tu+. do, da^n chu? se~ ye^'u da^`n ddi\. DDa^y la` mu.c tie^u cu?a “Va(n Ho'a Va^.nŨ trong Nghi. Quye^'t 36\. CDDVN/HTDD cu~ng ke^u go.i ddo^`ng hu+o+ng kha('p no+i tre^n the^' gio+'i cho^'ng ddo^'i ca si~ ha?i ngoa.i ha't chung chu+o+ng tri`nh vo+'i va(n co^ng CS, do CS to^? chu+'c\. Ne^'u chi? co' hai ba ca si~ CS tri`nh die^~n thi` chu+o+ng tri`nh cu?a ho. se~ kho^ng thu hu't ddo^ng kha'n thi'nh gia?\. CS dda~ mu+u mo^ pha la^?n hai ba ca si~ CS vo+'i na(m ba?y ca si~ no^? i tie^'ng ha?i ngoa.i trong mo^.t chu+o+ng tri`nh dde^? lo^i cuo^'n nhie^`u kha'n thi'nh gia?\. Vi` ly' do ddo' ma` CDDVN/HTDD ke^u go.i ca'c ca si~ no^?i tie^'ng ha?i ngoa.i pha?i sa'ng suo^'t, ti`m hie^? u chi'nh xa'c ai to^? chu+'c tru+o+'c khi nha^.n lo+`i tri`nh die^~n\. Ne^'u vi` ham lo+.i nhua^.n cao ma` ha't chung chu+o+ng tri`nh vo+'i va(n co^ng CS, tu+'c la` tie^'p tay vo+'i CS thi ha`nh ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.nŨ cu?a Nghi. Quye^'t 36 , se~ bi. ddo^`ng ba`o “ta^?y chayŨ \. Tu+o+?ng cu~ng ne^n nha('c la.i , Nghi. Quye^'t 36-NQ/TU+ “Co^ng Ta'c DDo^'i Vo+'i Ngu+o+`i VN o+? Ha?i Ngoa.iŨ do Phan Die^~n, U?y Vie^n Bo^.i Chi'nh Tri., Thu+o+`ng Tru+.c UỪy Ban Bi' Thu+ kie^m Trung U+o+ng DDa?ng CS soa.n tha?o va` ky' nga`y 26/3/2004\. Nghi. Quye^'t na`y da`nh ba?y tra(m trie^.u my~ kim cho chi'nh sa'ch ddo^'i vo+'i ngu+o+`i Vie^.t o+? nu+o+'c ngoa`i\. Trong nghi. quye^'t na`y co' khoa?ng mu+o+`i ddie^`u chi'nh nhu+ thu hu't nha^n ta`i ve^` phu.c vu. VN, thu hu't dda^`u tu+ ve^` VN, to^? chu+'c ddoa`n va(n nghe^. da^n to^.c o+? nu+o+'c ngoa`i va` pha't trie^?n ma.nh me~ ca'c co+ quan tuye^n truye^`n\... DDe^? ddo^'i pho' hu+~u hie^.u vo+'i Nghi. Quye^'t 36, quy' vi. dda.i die^.n CDDVN /HTDD mo^.t ma(.t to^? chu+'c bie^?u ti`nh va` tho^ng ba'o vo+'i so+? thue^' vu. o+? Washignton , D.C\. , ye^u ca^`u ddie^`u tra va(n co^ng CS tri`nh die^~n ba^'t ho+.p pha'p o+? HK; mo^.t ma(.t ca'c dda.i die^.n CDDVN va^.n ddo^.ng vo+'i ban nha.c ddi.a phu+o+ng , nha` ha`ng ddi.a phu+o+ng ye^u ca^`u ho. hu?y bo? buo^?i tri`nh die^~n, ne^'u kho^ng, thi` dda.i die^.n CDDVN se~ tho^ng ba'o vo+'i “Business License OfficeŨ so+? ta.i, dde^'n xe't “licenseŨ ha`nh nghe^` cu?a ban to^? chu+'c, ca'c ca si~ va` ban nha.c\. Cho du` ca si~ hay ngu+o+`i to^? chu+'c co' ddu+o+.c ca^'p “licenseŨ , khi dde^'n tri`nh die^~n o+? mo^.t ddi.a phu+o+ng kha'c , nhu+~ng ngu+o+`i na`y cu~ng pha?i khai ba'o dde^? ddo'ng thue^' ddi.a phu+o+ng\. Va` co^' nhie^n nha` ha`ng na`o cho CS thue^ mu+o+'n dde^? to^? chu+'c va(n nghe^. thi` se~ bi. ddo^`ng hu+o+ng “ta^?y chayŨ , pha?i ba'n tie^.m nhu+ Maxim o+? Falls Church , VA tru+o+'c dda^y\. Cu`ng lu'c ddo' nhu+~ng dda.i die^.n trong CDDVN cu~ng dda~ lie^n la.c, lu+u y' vo+'i Bo^. Ngoa.i Giao HK va` To`a DDa.i Su+' HK o+? Ha` No^.i ve^` ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.nŨ cu?a CS, dde^? ho. kie^?m soa't ga('t gao ho+n ve^` vie^.c ca^'p chie^'u kha'n cho ca si~ VN du nha^.p va`o HK\. Tro+? la.i cuo^.c bie^?u ti`nh, nhie^`u dda.i die^.n, ddo^`ng hu+o+ng ddu+o+.c mo+`i le^n pha't bie^?u, nhie^`u ngu+o+`i pha^n ti'ch ro~ a^m mu+u cu?a CS trong ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.nŨ, theo sau la` nhu+~ng kha^?u hie^.u “DDa? DDa?o CSŨ, “DDa? DDa?o Va(n Co^ng CSŨ, “DDa? DDa?o ca si~ ha?i ngoa.i tie^'p tay cho CSŨ \.. ddu+o+.c ho^ to, the^? hie^.n y' thu+'c va` quye^'t ta^m cho^'ng Co^.ng cu?a ddo^`ng ba`o HTDD da^ng cao\. Ca`ng ve^` khuya tho+`i tie^'t ca`ng la.nh le~o nhu+ng Cu. Gia'p Ngo.c Phu'c, ngoa`i ta'm mu+o+i tuo^?i, va^~n kie^n tri` ca^`m co+` , bie^?u ti`nh cho dde^'n gio+` phu't cuo^'i\. Cu. cho bie^'t, cu. vo^ cu`ng pha^'n kho+?i tha^'y trong trong cuo^.c ba^`u cu+? Chu? Ti.ch CDDVN/HTDD ddu+o+.c thu+.c hie^.n trong nga`y na`y, cu~ng nhu+ trong cuo^.c bie^?u ti`nh na`y, co' nhie^`u ngu+o+`i tre? va` phu. nu+~ tham gia \. DDoa`n ngu+o+`i bie^?u ti`nh tu+. gia?i ta'n v a`o lu'c 11 gio+` to^'i cu`ng nga`y\. Mo.i ngu+o+`i ra ve^` trong nie^`m ha^n hoan pha^'n kho+?i, dda~ tha`nh co^ng trong vie^.c pha' vo+? ddu+o+.c chu+o+ng tri`nh tri`nh die^~n vo+'i hai ca si~ co^? nha.c “ga.o co^.iŨ cu? a mie^`n Nam , Ngo.c Huye^`n & Kim Tu+? Long\. ( Trong ba?i dda^.u xe cu?a nha` ha`ng Yanni, chi? co' khoa?ng ho+n hai mu+o+i xe dda^.u) \. Trong nie^`m vui “chie^'n tha('ngŨ na`y mo.i ngu+o+`i cu~ng hie^?u ra(`ng CS se~ kho^ng du+`ng la.i , ddo^`ng ba`o o+? ha?i ngoa.i pha?i ddoa`n ke^'t va` kie^n tri` ho+n mo+'i mong cha^.n ddu+'ng ddu+o+.c ke^' hoa.ch “Va(n Ho'a Va^.nŨ cu?a CS trong tu+o+ng lai\.

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 07, 2004-- Post lại cho tosu_cs (Bo_Qua_Đi_Tm@Ba_Sạo.com), November 07, 2004.


Moderation questions? read the FAQ