TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ

Bảo quốc Kiếm

Trong bài "Công giáo và chính trị", tiến sỹ Nguyễn học Tập đă cho chúng ta một bài học quí giá về khái niệm cũng như tinh thần của nhập thế của "công giáo".

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng, biện minh cho việc "tục hóa tôn giáo" là điều hơi khó chấp nhận. Từ xưa nay, dù định nghĩa cách nào đi nữa, th́ con người cũng hiểu tôn giáo là một lư tưởng siêu phàm, thoát tục. Nó không thuộc và không thể bị tục hóa. Nếu bị tục hóa đi rồi, th́ tôn giáo không c̣n là tôn giáo nữa. Thật là đáng tiếc lắm vậy!!!

Điều trước hết tôi muốn nói đến là, trong thế giới con người hiện nay có rất nhiều tôn giáo, mà mỗi vị giáo chủ, tùy vào trí huệ của họ đạt đến mức nào đó, các Ngài diễn thuyết quan niệm riêng về cách hoàn thiện con người.

Điều đó có nghĩa là không một quan niệm nào có thể tự xem ḿnh đứng lên trên quan niệm khác; không thể áp đặt quan niệm của ḿnh cho người khác. Mỗi một con người cũng tùy theo nhận định của ḿnh mà tin theo một khái niệm nào đó. Có những tôn giáo không cần đến trí huệ để lư giải, chúng ta chỉ cần tin là được.

Có những tôn giáo phải dùng đến trí huệ sáng suốt để soi chiếu vào tự tâm mà t́m hiểu và giác ngộ....và họ có tất cả "tự do" để làm công việc ấy.

Tiến sỹ Nguyễn học Tập cho biết

:"Con người được ban cho trí khôn và ḷng ước muốn tự do..."

Nhưng chắc chắn Thiên chúa không cho mọi người đồng đều như nhau, do vậy thiên hạ mới có thiên h́nh vạn trạng; đặc biệt là cho nhiều giáo chủ ra đời, và mỗi vị cho chúng ta mỗi cái khôn khác nhau. Vậy th́ cái khôn nào cũng từ Thiên chúa; cho nên khác nhau mà không khác, không đối địch nhau.

Do vậy, con người đi theo con đường nào th́ cũng đă được Chúa "mặc khải" rồi!!! Chúng ta lại được TS trích lời đức GH Gioan Phao lô II : " Nhiệm vụ của đức GH là rao giảng phúc âm, cho thấy sứ mạng của giáo hội là sứ mạng tôn giáo; không thuộc về lĩnh vực chính trị, kinh tế, xă hội". Tiếc thay, TS đă dẫn chúng ta qua một ngơ khác :"Sứ mạng tôn giáo và siêu nhiên của giáo hội không tách rời giáo hội ra khỏi ḍng lịch sử của nhân loại và tách biệt xa mọi thực tại trần thế. Bởi v́ giáo hội rao truyền sứ điệp phúc âm trong trần thế, được chúa Giêsu thiết lập nên để hoạt động và tăng trưởng ở giữa trần thế".

Chưa đủ đâu, TS c̣n cho chúng ta nghe thêm:" Giáo hội can thiệp vào các lănh vực trần thế trên phương diện luân lư, bởi v́ luân lư liên hệ mật thiết với lănh vực siêu nhiên, phần rỗi của con người......nên giáo hội có thẩm quyền can thiệp vào các vấn đề xă hội, kinh tế và chính trị khi các vấn đề đó có liên quan đến lănh vực luân lư".

Ngang chỗ này, tôi thấy khó mà nuốt nỗi những biện luận này. Thứ nhất : Có tôn giáo nào không phục vụ con người, và như vậy tất cả các tôn giáo đều phải làm chính trị, kinh tế, xă hội... cả hay sao ? Như vậy, thế nhân đâu cần tôn giáo nữa!!! Theo cái nghĩa chung chung th́, tôn giáo sở dĩ ra đời là để giải quyết những việc mà thế tục không làm được.

Những chuyện cao siêu quá, khó khăn quá, nó nằm ngoài sự tưởng tượng của con người. Nó`phải giải quyết vấn đề "tâm linh", chứ không phải chỉ giải quyết những "thường tại" thấp kém. Theo ngu ư th́, TS Nguyễn học tập đă kéo tôn giáo xuống quá thấp, để cho tôn giáo tranh chấp với "sự ngu muội" của thế gian. Chính v́ hiểu tôn giáo theo nghĩa ấy, nên CSVN nói riêng, đă trù dập, tiêu diệt tôn giáo.

Xin hăy trả lại cho tôn giáo cái địa vị mà tôn giáo đáng có !!! Thứ hai : "giáo hội có thẩm quyền can thiệp", là điều không thể chấp nhận. Thẩm quyền ấy do ai ban phát ? Nếu nói là Thượng đế th́ chỉ có thể nói với hàng tín hửu mà thôi. Bởi v́, những người không tin Thượng đế, không chấp nhận sự hiện hửu của Thượng đế th́ sao ? Cho dù hiện nay, Thiên chúa giáo có số giáo dân mà không tôn giáo nào b́ kịp; nhưng không phải là toàn nhân loại.

Không thể áp đặt một lư luận riêng ḿnh cho một tập thể con người. Điều này TS đă dạy ở trên rồi: "Con người được ban cho trí khôn và ḷng ước muốn tự do". Hơn nữa, giáo hội không phải là Thiên chúa; giáo hoàng không phải là Thiên chúa, mà là "cũng một con người" như Chúa đă ban cho tất cả.

Nếu nói rằng Giáo hoàng là bậc sáng suốt nhất, không lỡi; th́ TS giải thích thế nào về những sai phạm như những Ṭa án dị giáo, như lời phán chia hai địa cầu cho Bồ, cho Tây....? mà sau này các vị kế nhiệm đă xin lỗi??? Nếu nói thẩm quyền từ thế tục, th́ Ngài chỉ việc có thẩm quyền nơi nào người ta cho phép Ngài thôi chứ. Thẩm quyền thế gian do thế gian định đoạt; mà thế gian này có rất nhiều quốc gia, chính quyền riêng lẽ.

Ngài chưa hề, và tôi nghĩ không hề có tham vọng làm vua cả thế giới. TS gán ghép cho Ngài như thế chỉ làm hại cho Ngài và cho giáo hội về một âm mưu nhuộm đen thế giới mà thôi.

Tôi van xin Tiến sỹ.

Đọc thêm một đoạn nữa, tôi mới ngă ngữa ra rằng, té ra TS Tập có lư, khi ông trích dẫn tài liệu của Thánh bộ tín lư, và hướng dẫn như sau :" đồ án tổ chức xă hội của giáo hội , một nền văn minh t́nh thương, được đặt nền tảng thần học trên phúc âm về con người, nhưng rồi phải được diễn giải ra bằng "những đồ án hành động táo bạo" để phóng thích hàng triệu người ra khỏi các mối áp bức xă hội, kinh tế và chính trị".

Đến đây, tôi hiểu thêm được một chút ít nữa. Th́ ra Giáo hội Thiên chúa giáo La mă đă và đang âm mưu đưa thế giới vào quỷ đạo của họ : "Nền văn minh t́nh thương" ǵ đó.

Điều này là một nguy cơ toàn cầu. C̣n khủng khiếp hơn nữa khi đọc :"Giáo hội không những có quyền và bổn phận bảo vệ các nguyên tắc luân lư và tôn giáo, mà c̣n có uy quyền can thiệp vào trật tự trần thế, mỗi khi cần phải phán đoán chuẩn định việc áp dụng các nguyên tắc trên vào các trường hợp thực tế". Xin lỗi, ngang đây tôi hàn toàn phản đối, dù đầu tôi có ĺa khỏi cổ.

Tôi tin tưởng suy nghĩ của tôi đúng, ĐÚNG THEO THÁNH KINH,và không cho phép ai nhân danh Thượng đế để chống lại Thựơng đế.

Thượng đế, theo dẫn kinh của TS Tập "đă ban cho trí khôn và ḷng ước muốn tự do". Th́ bất cứ ai cũng không có quyền áp đặt lên đầu kẻ khác một mẫu mực nào cả.

Thượng đế đă nói như vậy !!! Tôi muốn tự do, và Thượng đế đă ban cho tôi tự do, do đó việc trần thế là việc của chúng tôi. Tổ chức xă hội theo mô h́nh nào, luân lư, tập tục của chúng tôi ra làm sao, kinh tế, chính trị, xă hội...như thế nào,đă có sẳn trong trí khôn mà Ngài ban cho rồi, Ngài đă "mặc khải" rồi.

Giáo hội cũng chỉ là một tập hợp nhỏ của những con người bằng xương, bằng thịt; và trong một quá tŕnh lâu dài đă phạm quá nhiều sai lấm. Trong khi xă hội con người đang bị nạn nhân măn, các nhà khoa học đưa ra phương pháp ngừa thai, th́ giáo hội phản đối. Khi những cặp người "đồng tính" yêu cầu được lấy nhau th́ giáo hội cũng phản đối, như thế có nghĩa là ǵ ? Giáo hội giải quyết thế nào ?

Nếu nói rằng trái ư Thượng đế, th́ giáo hội đang làm trái ư Thượng đế, chứ không phải họ.

Họ cũng được sinh ra cả hồn lẫn xác từ một Thượng đế duy nhất như các ngài, cũng có cùng trí khôn như các ngài, cũng được ban cho "tự do" như các ngài,vậy các Ngài lấy uy quyền từ đâu để bắt con người không được làm như thế này, mà phải làm thế nọ ? Nếu các Ngài thật sự là Thượng đế con, th́ sao quả đất tṛn lại nói vuông ? Quả đất quay lại nói đứng....?

Hơn nữa, trong thực tế, các Ngài đứng đầu một tôn giáo, như các tôn giáo khác, các Ngài lấy UY QUYỀN ở đâu để bắt họ phải theo khi ngừời ta không công nhận Ngài. Không phải chỉ các Ngài mới có Thượng đế, mà ngay cả dân tộc bán khai cũng có riêng Thượng đế của họ. Mỗi thượng đế lại mang một tính cách khác nhau, một uy quyền và linh ứng khác nhau.

Bởi v́ Thượng đế là do con người nói ra theo tưởng tượng của họ. Sở dĩ tôi phải nói đến những điều này là v́ một nhóm chữ quá ghê tởm "NHỮNG ĐỒ ÁN HÀNH ĐỘNG TÁO BẠO".

Thế nào là táo bạo trong ư niệm tôn giáo ? Tôi chưa từng nghe vị giáo chủ nào nói về điều này. Sự giáo dục bởi tôn giáo, không lẽ phải cần thêm bạo lực ? Thế giới con người đă quá chán chường với bạo lực, người ta đi t́m một sự giải quyết không bạo lực cho tâm hồn; đi t́m sự khoan ḥa của tôn giáo, chứ không phải đi t́m đến một đảng phái bạo động, tranh chấp, thủ tiêu, ám sát...

Tại sao phải làm "táo bạo", mà không làm bằng ḷng thương yêu, sự nhu nhuyến ? Tại sao không RAO GIẢNG mà phải ÁP ĐẶT ? Tôi tin một cách tuyệt đối rằng Thượng đế và đức Giêsu không nói như vậy. Mặc dù tôi là người ngoại đạo, nhưng từ tấm bé tôi được sống gần gũi với một vị linh mục Tiến sỹ thần học và với các bà Xơ. Các vị ấy thương yêu và giảng giải cho tôi nghe về Chúa khá nhiều.

Khi lớân lên tôi t́m đến một tôn giáo khác, nhưng không v́ thế mà tôi quên đi lời giáo dưỡng của ngài. Ngài dạy tôi rằng :" Đức Chúa Giê su bảo rằng , nếu ai tát má bên phải của con, th́ con hăy đưa má bên trái cho họ".

Thật tuyệt vời ! Thật siêu quá tâm tưởng của tôi ! Chỉ có Thánh hiền mới làm được như thế ! Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng, ngài đă truyền dạy cho con người tu tập hạnh nhẫn nhục.

Thế gian tầm thường th́ ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG mới cho là công b́nh hợp lư. Nhưng Thánh nhân th́ không thế. Các ngài dẫn dắt con người bằng ngôn từ vô ngôn, bằng Nhẫn nhục, bằng Bác ái, bằng ḷng thương vô hạn. Đến lúc đó tôi mới thật sự hiểu là tại sao đức Giêsu, "con một của Thượng đế", không đến thế gian bằng con đường sang cả, mà phải đến thế gian bằng cách thị hiện trong đám dân nghèo khó, sinh ra trong một hang lừa tồi tàn dơ dáy.

Với tư cách "con một của Thượng đế", ngài có thể hóa thân làm vị Đại vương, và tuyên bố "Ta sẽ cai quản thế gian", như vậy đối với Ngài th́ quá dễ. Nhưng tại sao Ngài không làm như thế ? Ngài phải đến trong nghèo khó, đến bằng thân phận tồi tàn để xiển dương sự cao quí vô tận của con người trước Tánh Linh của Thượng đế.

Ngài chỉ dạy con người rằng, không phải từ trên ngôi cao sang cả, nơi sự giàu sang, con người mới có thể t́m về với Cha ḿnh; mà bất cứ ai, dù nghèo khổ đến đâu, dốt nát đến mực nào, cũng có thế t́m về nơi tối Chân, tối Thiện, nơi Cha ḿnh đang sống :Thiên đàng. Ôi cao cả thay một hành động tuyên dương sự NHẪN NHỤC. Bằng con đường nhẫn nhục, Ngài đă chết trên cây thập giá để chuộc tội cho thiên hạ.

Ngài là Thượng đế, Ngài không cần ai báo thù cho Ngài cả. Bởi thế gian u mê tội lỗi, nên Ngài mới thị hiện để chuộc tội. Con đường Ngài đi là con đường NHẪN NHỤC, chứ không phải là con đường TÁO BẠO. Ngài chịu chết để cho loài người sống c̣n trong "trí khôn và sự tự do" mà Thiên chúa, cha Ngài đă ban cho họ. Ngài không dạy phải áp đặt lên thế gian này một mô h́nh nào cả, bởi làm như thế là trái ư Thượng đế.

Ngài dạy hăy "rao truyền" phúc âm để cải tà, cải ác; để gần gũi với Tánh Linh, về với Thượng đế khi con người không c̣n có quyền sống trện thế gian này nữa. Xem vậy, th́ chức trách của Giáo hội là t́m cách đưa con người về với Thượng đế bằng cách giáo hóa họ, lo cho đời sau, chứ không phải là hiện tại, là kinh tế, là chính trị, là văn hóa...

Và chính đó là ư nghĩa chung của Tôn giáo vậy.

Câu thứ hai mà tôi hằng khắc sâu vào tâm khảm là :" Hăy thương yêu mọi người như chính con vậy ".

Thế nào là thương yêu ? Khi ta thương chính ḿnh th́ không lẽ ta tàn hại chính ḿnh ? Trong ư nghĩa của tôn giáo, sự thương yêu là ḷng tha thứ, sự nhẫn nhục, sự gần gũi, sự giúp đỡ...mà tuyệt nhiên không có sự bắt buộc, áp chế, sự áp đặt. Tranh luận để t́m hiểu, chứ không phải tranh chấp. Như vậy, để thực hiện lời tha thiết của đức Giê su, chúng ta hăy biết tha thứ cho nhau, giúp đỡ cho nhau....và đừng bao giờ bắt buộc người khác làm một điều ǵ mà họ không ưa thích.

Trong lănh vực Quốc gia, Dân tộc cũng thế, mỗi quốc gia, dân tộc họ có những quan niệm sai thù, tùy theo căn tính, trí huệ của từng loài, từng giống, từng địa phương..họ có quyền tự do để chọn lựa; bởi v́ hậu quả của sự chọn lựa do chính họ gánh chịu. Nói như thế không phải các tôn giáo không giúp họ, khi bị cường quyền gian ác áp bức họ.

Tôn giáo có quyền, v́ tôn giáo cũng có mặt trong trần thế, và có bổn phận giúp họ, v́ tôn giáo bao gồm một tập thể nhỏ con người; v́ thực hiện lời yêu thương mà Chúa đă dạy, chúng ta cần làm như thế.

Tuy nhiên, phương thức hành động phải không giống thế gian.

Hăy giáo hóa kẻ ác, hăy giúp đỡ kẻ khó... bằng t́nh thương, chứ không phải bằng bạo lực. Bằng ngôn ngữ chứ không phải bằng súng đạn. Phải tránh xa cái quan niệm trần thế rằng, ĂN MIẾNG PHẢI TRẢ MIẾNG; thế rồi bạo lực lan tràn, con người dăy chết trong ngu muội. Tôn giáo phải đứng lên và ra ngoài tranh chấp thế gian- không nên và không thể làm chuyện thế gian. Mục tiêu hướng thượng của tôn giáo là hoàn thiện con người, thánh hóa con người bằng phương thức tối ưu của tôn giáo.

Do vậy, tôi nghĩ, tôn giáo không thể nào tự kéo ḿnh xuống thấp dưới quan niệm thế gian v́ hai lẽ : Một là: Hành động như thế là làm nhục vị Giáo chủ của ḿnh, coi những lời dạy siêu việt của các ngài ngang hàng với ngu muội trần thế.

Thứ hai : Đă là các nhà tu hành, tất nhiên không rành rẽ chuyện đời thường như kinh tế, chính trị, xă hội....th́ việc nhúng tay vào chỉ làm cho xă hội thêm rối. Lợi bất cập hại. Cứ nh́n vào đảng CSVN th́ thấy, ngay cả chúng là người làm chính trị, nhưng để lện trên đầu là những tên không biết ǵ về điều hành quốc gia, không kinh nghiệm, không học thức- kết quả ôm lấy cái xác họ Hồ và một nhúm chủ nghĩa sai quấy để tàn hại quê hương, làm chết đồng bào. Tôi không biết TS Tập có bằng ḷng với sự áp đặt XHCN của cọng sản hay không, có thỏa măn với những khủng bố của người Hồi giáo hay không; nếu không, th́ xin hăy đừng đưa Tôn giáo vào chính trị.

Chúng tôi lại rất ngỡ ngàng khi đọc :"Giáo hội đề ra khuôn mẫu tổ chức xă hội, một nền văn minh t́nh thương, trong đó con người với địa vị cao cả có được một cuộc sống với nhân phẩm của ḿnh". Điều thứ nhất, tôi tự hỏi : Con người trong Thánh kinh là ǵ ? Là đất sét: Do Chúa nặn ra. Con người trong giáo hội là ǵ ? Là con thú : CON CHIÊN, và người cán bộ của Vatican là ǵ ? Là chủ nhân ông của bầy thú :CHỦ CHĂN.

Ngay trong Thánh kinh và giáo hội không có một CON NGƯỜI THỰC SỰ, th́ làm ǵ có NHÂN PHẨM để mà sống với, để mà hoàn thiện ??? Và ngay cả khi sống theo Chúa trọn lành rồi lên Thiên đàng cao cả, th́ con người cũng trở thành TÔI TỚ Chúa mà thôi. Như đă trích dẫn, th́ con người làm ǵ có "Địa vị cao cả" như TS Tập đă nói, và thực sự không có tự do.

Ngay tại Việt nam, tôi đă từng chứng kiến cảnh ĐẠO yêu NGỌAI ĐẠO , đă dẫn đến nhiều cái chết thê thảm, hoặc ôm hận suốt đời.

Tôi đă từng hỏi, và từng nghe câu trả lời rằng :" Giáo hội không cho phép, cha mẹ không cho phép. Họ luôn luôn bắt buộc đối phương "PHẢI TRỞ LẠI" th́ mới được. Nếu không th́ sẽ đuổi ra khỏi đạo, kể cả cha mẹ chúng- chưa nói đến những h́nh phạt nào đó có thể xảy ra. Như vậy th́ tự do ở đâu chứ ? Khi nói đến "khuôn mẫu tổ chức xă hội", th́ chắc chắn cái mẫu tổ chức của Giáo hội là chủ yếu : "Giáo hoàng, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, Linh mục, Bầy chiên".

Nhưng tổ chức này, ngay trong hiện tại th́ nhóm Dân Chủ Đa Nguyên đang phản bác mạnh mẽ, họ cho rằng đây là HỆ THỐNG NHẤT NGUYÊN KHỔNG GIÁO.

Cũng trong ư ấy, tôi thấy CSVN cũng có mô thức tương tự : "Tổng bí thư, UV Bộ chính trị, UV trung ương, Tỉnh ủy viên, Huyện ủy viên, Xă ủy viên, Đám dân nô lệ". Như thế th́, mô thức này không có ǵ mới mẽ. Hơn nữa trong các nước toàn giáo như Phi luật tân, Mễ tây cơ...là xứ mà có 90 phần trăm "công giáo", chắc đă được Giáo họi thực hiện mấy trăm năm rồi, nhưng những xă hội ấy đến nay như thế nào chắc TS Tập cũng đă thấy.

Một cách rất thấp hèn mà nói th́, xă hội con người rất đa dạng, v́ tùy thuộc nhiều yếu tố xă hội, việc tạo một MÔ THỨC CHUNG để cầm quyền th́ e không đúng Thiên ư, v́ chính Ngài đă MẶC KHẢI như thế. Nếu làm được th́ Ngài đă làm rồi, đợi chi đến hậu thế vô năng. Trong thực tế, chúng ta thấy, đứa trẻ mới sinh cũng đă biết TƯ HỬU rồi, miệng bú một cái vú, tay khác ôm cái vú c̣n lại; giá như cha nó nghịch ngợm lấy tay nó ra, th́ nó sẽ phản đối bằng tiếng khóc, bằng sự cấu cào dù vô vọng.

Xem thế đủ biết, Thượng đế đă AN BÀI quyền TƯ HỬU ngay khi mới chào đời. Cọng sản làm sai, nghĩ quấy với Thượng đế, nên đang trên đà sụp đổ toàn diện. Không thể nào chúng ta lặp lại những sai trái ấy !!! Thượng đế đă "ban cho trí khôn và ḷng ước muốn tự do", th́ việc muốn "gộp chung" là cướp mất tự do của nhân thế vậy, là làm sai ư Thượng đế vậy !!! Hăy để cho CON NGƯỜI tự lựa chọn nếp sống mà họ thích, con đường mà họ muốn, xă hội mà họ mơ ước như TÁNH LINH hiện hữu trong họ.

HĂY TÁCH RỜI TÔN GIÁO KHỎI CHÍNH TRỊ

Một xă hội văn minh nhất như Mỹ cũng không cho phép Tôn giáo lẫn lộn với chính trị huống chi nước nhỏ, nước nghèo, dân dốt. Hăy trả lại vị trí SIÊU VIỆT THẾ GIAN của tôn giáo, đừng níu kéo nó xuống địa vị thấp hèn, dấn thân vào con đường tội lỗi.

BQK-24-8-04 ---------VIQR------------------------

thanh tran wrote:-- Ho chi Minh Dam tac .. (webmaster@VnExpress.net), November 06, 2004


Moderation questions? read the FAQ