HON. DAVID KILGOUR’S STATEMENT REGARDING HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY IN VIETNAM UPON THE 4TH ANNIVERSARY OF CHARTER 2000

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vietnamese, English, Vietnet, UNICODE, VNI (Tie^'ng Vie^.t be^n du*o*'i. Hi`nh trong attachment) HON. DAVID KILGOUR’S STATEMENT REGARDING HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY IN VIETNAM UPON THE 4TH ANNIVERSARY OF CHARTER 2000 Dear Friends, As a member of the House of Commons, and a founding member and chair of the International Committee for a Free Vietnam, I would like to take this opportunity to share with you my concerns about the current status of human rights and democratic freedom in Vietnam. This is an issue of great importance, not only to myself but to Canadians generally, particularly the over 250, 000 Canadians of Vietnamese origin. Despite promises to expedite the process of democratization and reform, made by the general secretary of the Vietnamese Communist Party, there continues to be a deterioration of conditions in Vietnam. Three areas of particular concern stand out. The first is the ongoing religious repression targeting Christian Montagnards in the central highlands, members of the banned Unified Buddhist Church of Vietnam, and practitioners of Hao Hao Buddhism. Of immediate concern is the need to investigate attacks perpetrated against Montagnard protesters by security forces and men in civilian clothing, that resulted in hundreds of people being injured and several killed during demonstrations calling for religious freedom and the return of ancestral lands last April. To facilitate this process the central highlands should be opened to international observers. Similarly the repression of Buddhist organizations must be halted, and the religious leaders confined under virtual house arrest released. The second concern is the denial of free _expression and the arrest of peaceful political dissenters. The government of Vietnam continues to restrict use of the internet while detaining and imprisoning individuals on charges of espionage or of circulating anti-government materials. Included in this group is Dr. Nguyen Dan Que, 62, who, in July, was imprisoned for two and a half years for “abusing democratic freedoms”. Nguyen Dan Que has already spent nearly 20 years in prison because of his advocacy for a multi-party political system and an end to censorship. July also saw two other dissidents convicted of “abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the state”, Pham Que Duong, 73, a military historian and former army colonel and Tran Khue, 68, a sociologist and professor at the University of Ho Chi Minh City. The government of Vietnam should immediately release all political prisoners currently being detained. The third concern is the ongoing denial of a pluralist political system. As per Article 4 of the Vietnamese Constitution, the Communist Party of Vietnam remains the only recognized political party. This is a denial of the right of Vietnamese to live under a government of their choosing. Article 4 of the constitution should be repealed to allow for a pluralist democratic system to emerge in Vietnam. There is much work to be done in Vietnam. As someone who has been fighting for a free Vietnam for over 20 years I am committed to working, through the International Committee for a Free Vietnam, with Charter 2000 and all groups dedicated to achieving freedom and democracy for the Vietnamese people. Yours Sincerely, DAVID KILGOUR * Editorial Note: Hon. DAVID KILGOUR, P.C., M.P. was former Deputy Speaker of the House of Commons, Secretary of State in charge of Asia-Pacific and is now MP for Edmonton - Beaumont (re-elected June 28, 2004). As a Founding Member of the International Committee for a Free Vietnam (I.C.F.V), he has been working with the Vietnamese community of Canada and the Viet Democratic Side’s International Forum (Dr. Long Ba Nguyen) for over two decades, in a tireless manner, to bring about human rights and democracy for Vietnam. He is now Chair of the I.C.F.V. Viet democratic movements all over the world have long recognized his contributions to the struggle for a free Vietnam.

-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans Nuoi heo nhieu lam'' tieu doi nay mai @yahoo.com), November 06, 2004

Answers

Response to HON. DAVID KILGOURÂ’S STATEMENT REGARDING HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY IN VIETNAM UPON THE 4TH ANNIVERSARY OF CHARTER 2000

PHÁT BIỂU CỦA HON. DAVID KILGOUR, P.C., M.P. VỀ NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ TẠI VN NHÂN KỶ NIỆM 4 NĂM HIẾN CHƯƠNG 2000

Thưa các bạn,

Là một Dân Biểu Quốc Hội Canada và là một thành viên sáng lập cũng như Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ VN Tự Do, tôi muốn nhân dịp này để chia xẻ cùng các bạn t́nh trạng hiện tại về nhân quyền và tự do dân chủ tại VN. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng, không chỉ cho chính tôi mà c̣n cho người Canada nói chung, đặc biệt đối với hơn 250,000 người Canada gốc Việt. Mặc dù các lời hứa đẩy nhanh tiến tŕnh dân chủ hóa và cải cách đưa ra bởi Tổng Bí Thư Đảng CSVN, (cụ thể) vẫn là tiếp tục có sự suy đồi về các điều kiện tại VN. Ba lănh vực đặc biệt quan tâm nổi bật lên là: Thứ nhất là sự đàn áp tôn giáo diễn ra liên tục nhằm vào người Thượng Cơ Đốc ở Tây Nguyên, các thành viên của Giáo Hội Phật Giáo VNTN bị cấm chỉ hoạt động, và các nhà tu hành Phật Giáo Ḥa Hảo. Cần phải quan tâm ngay là sự cần thiết phải điều tra các vụ tấn côngtội ác vào những người Thượng biểu t́nh bởi các lực lượng an ninh và những người mặc thường phục, mà đă đem lại kết quả là hàng trăm người bị thương và nhiều người bị giết trong suốt các cuộc biểu dương kêu đ̣i tự do tôn giáo và trả lại các đất đai canh tác của tiền nhân hồi tháng 4 vừa qua. Để tạo dễ dàng cho tiến tŕnh này, Tây Nguyên cần được mở ra cho các nhà quan sát quốc tế. Tương tự, sự đàn áp các tổ chức Phật Giáo cần phải được dừng lại và các nhà lănh đạo tôn giáo đang bị giam cầm dưới h́nh thức quản thúc tại gia cần phải được thả.

Quan tâm thứ nh́ là sự từ chối quyền tự do phát biểu và sự bắt bớ các nhà đối kháng chính trị ḥa b́nh. Chính phủ VN tiếp tục hạn chế sự sự dụng Internet trong khi cầm giữ hoặc bỏ tù các cá nhân bằng các buộc tội là gián điệp hoặc phát tán các tài liệu chống chính phủ.

Bao gồm trong nhóm này là BS Nguyễn Đan Quế, 62 tuổi, mà hôm tháng 7 đă bị xử tù hai năm rưỡi vỉ (bị buộc tội) “lạm dụng các quyền tự do dân chủ”. BS Quế đă chôn vùi gần 20 năm (cuộc đời) trong nhà giam v́ sự cổ vơ cho một hệ thống chính trị đa đảng và sự chấm dứt kiểm duyệt. Tháng 7 cũng là tháng mà hai nhà đối kháng khácbị kết tội “lạm dụng các quyền tự do dân chủ phương hại đến lợi ích của nhà nước”, buộc cho Phạm Quế Dương, 73 tuổi, một sử gia quân đội và cựu đại tá, và Trần Khuê, 68 tuổi, một nhà xă hội học và giáo sư tại Đại Học TP HCM. Chính phủ VN phải thả lập tức tất cả những tù nhân chính trị đang bị cầm giữ. Mối quan tâm thứ ba là sự thường hằng chối bỏ hệ thống chính trị đa nguyên. Theo Điều 4 Hiến Pháp VN, Đảng CSVN là đảng chính trị duy nhất được thừa nhận.

Đây là sự chối bỏ quyền của người Việt được sống dưới một chính phủ do họ chọn. Điều 4 Hiến Pháp phải được băi bỏ để cho phép một hệ thống dân chủ đa nguyên (có điều kiện) nổi lên tại VN. Có nhiều công việc phải được làm ở VN. Là một người đă chiến đấu hơn 20 năm cho một VN tự do, tôi cam kết làm việc, qua UB Quốc Tế Yểm Trợ VN Tự Do, với Hiến Chương 2000, và tất cả các nhóm dấn thân để đạt thành tự do và dân chủ cho người dân VN. Thành Kính: DAVID KILGOUR

-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans Nuoi heo nhieu lam'' tieu doi nay mai @yahoo.com), November 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ