Một Việt kiều ở Pháp ăn thịt chó bị bắt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Một Việt kiều ở Pháp ăn thịt chó bị bắt

http://community.vietfun.com/attachment.php?s=&postid=1513497

-- Nguyen Van King (nguyenking@datviet.com), November 05, 2004

Answers

Response to Một Việt kiều ở PhĂ¡p Ă£n thịt chĂ³ bị bắt

lam on post the article len cho ba con ddoc voi

-- mimi (123@home.com), November 09, 2004.

Moderation questions? read the FAQ