Nhiều Ứng Viên Gốc Việt Thắng Cử Tại Nam California

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhiều Ứng Viên Gốc Việt Thắng Cử Tại Nam California

(LÊN MẠNG Thứ tư 3, Tháng Mười Một 2004) QUẬN CAM (VB, Tường Chinh) Luật sư Trần Thái Văn đă đắc cử vào chức dân biểu tiểu bang California, điạ hạt 68, nơi tập trung phần lớn cử tri thuộc đảng Cộng Hoà.

Dưới đây là những con số ghi từ trang web của Pḥng Bầu Cử Quận Cam vào đêm thứ ba. Tổng số cử tri đă ghi danh của Quận Cam là 1,495,824 người. Số cử tri đi bầu sớm tại Quận Cam là 29,228 phiếu, tức 2.0%. Tổng số phiếu bầu khiếm diện ở Quận Cam là 147,704 phiếu, tức 9.9%.

Tính phiếu vào lúc 9:00 giờ tối, th́ Luật Sư Trần Thái Văn đă thắng cử chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang địa hạt 68. LS Trần Thái Văn (Cộng Ḥa) được 13,853 phiếu, tức 63.3% phiếu. Đối thủ của LS Văn là Al Snook (DC) được 8,040 phiếu, tức 36.7%.

GS Nguyễn Lâm Kim Oanh, LS Nguyễn Quang Trung Cũng Thắng Cử

Về chức vụ ủy viên Học Khu Garden Grove, cả 2 ứng cử viên gốc Việt đều thắng cử. Học khu này bầu lên 3 ủy viên, có 8 ứng viên ra tranh cử.

Tỉ lệ phiếu tại học khu Garden Grove vào lúc 9:00PM với 3 ứng viên cao điểm nhất là: -- Linda Paulsen-Reed, 6,349 phiếu, tỉ lệ 22.1%. -- GS Nguyễn Lâm Kim Oanh, 5,887 phiếu, 20.5%. -- LS Nguyễn Quang Trung, 5,390 phiếu, 18.8%.

Cô Janet Nguyễn Thắng Cử Nghị Viên Garden Grove Cô Janet Nguyễn đă thắng cử vào chức nghị viên thị xă Garden Grove với 3,355, tỉ lệ 24.5%.

Bà Margie L. Rice Tái Thắng Cử Thị Trưởng Westminster Bà Margie L. Rice đă tái đắc cử chức Thị Trưởng thị xă Westminster, với tỉ phiếu 2,981, tỉ lệ 58.1%. Ứng cử viên Andy Quách được 1,982 phiếu, 38.6%. Ứng viên Hà Mạch được 171 phiếu, 3.3%.

Peter Châu Nguyễn Tân Ủy Viên Học Khu Westminster Trong cuộc tranh cử vào chức vụ ủy viên Học Khu Westminster, Peter Châu Nguyễn đă thắng cử.

Hội Đồng Học Khu Westminster tuyển chọn 2 tân ủy viên, và 2 người cao phiếu nhất là: -- Jo-Ann Purcell, 1,838 phiếu, tỉ lệ 26.6%. -- Peter Châu Nguyễn, 1,456 phiếu, 21.1%.

-- (Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt), November 04, 2004


Moderation questions? read the FAQ