wanted lyrics of annamaya

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

could anyone please post the lyrics of the song "Jaya Jagadeesha Hare" in Ragamalika of St.Annamacharya sung by Smt.M.S.Subbulakshmi. thanks.

-- Aarthi.S (aarthi_gana@rediffmail.com), November 03, 2004

Answers

The song you are looking for, I think, is by Jayadeva. Here it is.

praLaya payOdhijalE. rAgA: mAyAmALavagauLa/saurASTra. Adi tALA.

P: praLaya payOdhijalE dhrtavAnasi vEdam vihita vahitra caritram- akhEdam kEshava dhrta mIna sharIra

C: jaya jagadIsha harE

1: kSitirati vipulatarE tava tiSThati puSTE dharaNi dharaNakiNa cakragariSThE kEshava dhrta kacchapa rUpa

2: vasati dashana shikharE dharaNi tava lagnA shashini kalanka kalEva nimagnA kEshava dhrta sUkara rUpa

3: tava kara kamalavarE nakhamadbhuta shrngam dalita hiraNya kashiputanu bhrngam kEshava dhrta narasimha rUpa

4: chalayasi vikramaNE balimadbhuta vAmana pada nakha nIraja nitya jana pAvana kEshava dhrta vAmana rUpa

5: kSatriya-rudhiramayE jagatapagata tApam snapayasi payasi shamita bhava tApam kEshava dhrta bhrugupati rUpa

6: vitarasi dikSu raNE dikpati kamanIyam dasha mukha maulibalim ramaNIyam kEshava dhrta raghupati rUpa

7: vahasi vapuSi vishadE vasanam jaladAbham halahati bhIti militayamunAbham kEshava dhrta haladhara rUpa

8: nindasi yagnya vidhErahaha shrutijAtam sadaya hrdaya darshita pashughAtam kEshava dhrta buddh sharIra

9: mlEccha nivahanidhanE kalayasi karavAlam dhUmakEtumiva kimapi karAlam kEshava dhrta kalki sharIra

10: shrI jayadEva kavEridam uditam-udAram shrNu sukhadam shubhadam bhavasAram kEshava dhrta dasha vidha rUpa

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), November 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ