Nguyen Trai va bai hoc cho dan toc,

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Từ Phan Liu, Đặng Dung đến Nguyễn Tri Tm sự của một thế hệ trước những biến động của đất nước ở đầu thế kỷ thứ XV Nguyễn Xun Phước Trong www.danchimviet.com

-- Thanh Nguyen (nanghonghoa@yahoo.com), November 01, 2004

Answers-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans Nuoi heo nhieu lam'' tieu doi nay mai @yahoo.com), November 02, 2004.

Tuổi trẻ Việt Nam by giờ phải đi tm sự thật đường nghe những lời tuyen truyền lo tot của bọn sn li cộng sản .

Hy tm một phương hướng cho tương lai của đất nước v cho chnh cc bạn v con ci cc bạn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 02, 2004.


Moderation questions? read the FAQ