Lời yu cầu của nhn dn Việt nam .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng sản Việt nam ngay lập tức trả lại quyền by tỏ kiến , quyền tiếp cận thng tin , quyền bầu cử dn chủ cho người dn . Hy để người dn được tự mnh bầu cử người ti v đức lo việc nước . Hy để người ti đức c cơ hội lo việc nước . Nhn dn sẽ sng suốt lựa chọn . Khi đ kẽ bất ti v đức sẽ khng c cơ hội đục khot v ph hoại đất nước như hiện nay nữa .

Nếu ngy no m đảng csvn cn duy tr độc ti , độc đảng , cn chưa chịu trả những quyền cng dn cơ bản đ cho người dn . Th đừng hng người dn chng ti hợp tc v tn trọng đảng csvn , chứ đừng ni chi đến bảo vệ đảng .

Tổ cha thằng Nộng đức mạnh , tổng b thư đảng csvn . Tổ cha thằng Nguyễn khoa điềm , trưởng ban tư tưởng v văn ha trung ương . Tổ cha thằng Nguyễn văn An , chủ tịch quốc hội b nhn . Tổ cha mấy thằng uỷ vin bộ chnh trị . Tổ cha thằng đảng csvn .

Người dn chng tao chửi cha chng my cho đến khi chng tao ginh lại được quyền dn chủ của chng tao .

H nội , ngy 01-11-2004 .

Nhn dn Việt nam k tn . Nơi gửi :

- Bộ chnh trị csvn v ton đảng csvn . - Nhn dn v chnh phủ cc nước trn thế giới .

-- Nhan dan Viet nam (NhandanVietnam@vnn.com.vn), October 31, 2004

Answers

Response to Lời yêu cầu của nhân dân Việt nam .

Khong co mot viec gi ma nhan dan VN co the dong tam nhat tri bang lam mot cuoc cach mang lat do... cai ten DCS hien nay, chinh quyen hien nay, qua thoi nat, qua xau, den noi ngay ca viet cai ten day cung thay rat cam gian. Thu hoi co mot nguoi dan nao tru nhung bon an cap duoc rat nhieu tien, moi khong thay duoc dieu do. Bay gio chi can CACH MANG keu goi moi nguoi thi CA NUOC se la MOT.

NGUOI DAN VIET NAM: -QUA CAM THU TAU. -QUA CAM THU CS. -QUA MONG DOI TU DO DAN CHU -QUA YEU NUOC, THUONG NOI

NGUOI DAN VIET NAM DA THAY CA THE GIOI CAN DAN CHU TU DO, DANG TIEN TOI DAN CHU TU DO, VA DANG NGAY CANG THAY CAN DOAN KET VOI MY.

XIN NGUOI DAN VIETNAM HIEU CHI CO HOAN TOAN TIN TUONG MY, VA QUYET HOP TAC CHONG TAU, CHONG KHUNG BO, DE VIET NAM MAI MAI DOI DOI BUOC LEN DAI CHIEN THANG, DE TO QUOC VN DOI DOI BAT DIET.

DAY LA CO HOI NGAN NAM CO MOT CHO VN. MONG LAM THAY. NEU MOI NGUOI VIETNAM LAM NUOI LONG YEU NUOC VA HOP TAC VOI MY. CON CHAU VN SE MAI MAI BIET ON CHUNG TA. BAY GIO LA LUC PHAI HOAN TOAN GAC BO CA NHAN, GAC BO "XUAT NO", QUYET LAM MOT LAN CHO XONG.

HAY NOI CHO NGUOI DAN THE GIOI BIET LONG NGUOI VN NGHI GI, HAY LAM HET SUC MINH DE THE GIOI HIEU CAN PHAI GIUP NHAN DAN VN----KHONG TIEP TAY CHO CHE DO BAN NUOC PHAN LAI TO TIEN ONG BA CO CO HOI LAM LE CHIEU THONG. TRONG CONG DONG CHUNG TA O KHAP CAC NUOC, CAN PHAI NOI VOI DONG BAO, DOAN KET LAI, LEN TIENG.

NEU CO MOT SO NGUOI VIET VAN MAC TAT XAU: CO HOI, THAM LAM....THI CHUNG TA CUNG KHONG PHAN TAN CHIA RE VAO LUC NAY. QUE HUONG DAU THUONG SE CHET, SE BI HUY DIET NEU K H O N G -- S A N G -- S U O T

XIN DUNG LAY CON SAU LAM RAU NOI CANH. HAY NHIN VAO CON CHAU CHAT CHUNG TA MA THUONG NHAU.

-- (aaa11111@yahoo. com), October 31, 2004.

--------------------------------------------------------------------- -----------

XIN DUNG MAC CAM VE QUA KHU. KHI CHUA HIEU BIET DU, CON NGUOI MAC NHIEU LOI LAM. DIEU QUAN TRONG NHAT KHI DA HIEU RA DAN TOC CAN GI, CHUNG TA CO SAN LONG GAC BO TAT CA QUYEN LOI, PHAN BIET GIAU NGHEO, SANG HEN, CHINH KIEN: CO SANG SUOT MOI KHONG BI SA VAO CAM BAY CHIA RE NGUOI VIET NAM CUA KE THU TAN BAO---NHAT CUA VN LA TAU--HAN TOC. CHUNG DA TIEU DIET TAT CA NHUNG DONG GIONG VIET VA DANG AM MUU TIEU DIET NOT DONG LAC VIET.

TRUOC MOI MOT THU THACH SAP TOI: CAN LUON LUON TEACH MINH RANG CHI XAY MOT LY, SE DI MOT DAM.

LAY DAI NGHIA MA THANG HUNG TAN LAY CHI NHAN DE THAY CUONG BAO

DONG BAO ----- VIET NAM LA GI? LA TAM LINH DAY. MAC DU HIEN NAY CON BIET BAO DIEU DANG BUON, TUI NHUC, BIET BAO THOI HU TAT XAU, NHUNG DO LA MANH DAT HUNG THIENG CUA LOAI NGUOI.

TOI YEU TO QUOC KHONG CHI BANG TINH YEU, MA BANG TAT CA LONG THUONG VO HAN DOI VOI TO TIEN MINH. TOI THAY TRONG DONG BAO DU CAC ANH CAC BAN LA AI, MOT DONG MAU VIET---KHIEN RUNG DONG TAM CAN TOI.

TOI DI KHAP NOI NHUNG NOI DAU KHO NHAT CUA DAT NUOC, LAN NHUNG NOI DONG BAO MINH TU HOI O NOI XA XU:

TOI TU HOI: TO QUOC GIANG SON GAM VOC LA CUA MOI MOT NGUOI DAN VIETNAM

CHI CO KE THU CUA DAN TOC MOI NOI RANG: CHI CO NGUOI VIET A thi co quyen loi, co tieng noi, CON NGUOI VIET B thi khong duoc co quyen loi, phai xin phep.... BAT KE CHINH THE NAO KHONG MANG LAI QUYEN LOI NGANG BANG CHO MOI NGUOI DAN VIET NAM. DO LA CHINH THE PHAN DONG.

VI DAN VIET PHAI DUOC HUONG QUYEN LOI TOI CAO TREN DAT NUOC MINH. VI MOI NGUOI VIET PHAI DUOC TRAN TRONG. CHINH QUYEN NGU XUAN KHONG BIET LICH SU, KHONG NHUNG THONG THUOC LICH SU, MA PHAI LINH CAM DUOC CA NHUNG GI CHUA DUOC HOC, CHUA DUOC BIET DU VE DAN TOC NAY.

VIET NAM CAN CO MOT CHINH THE MA NHUNG NGUOI KHONG MANG DEN BAT CU MOT QUYEN LOI NAO---LA NHUNG NGUOI CO THUC QUYEN NHAT. DO LA MOT TAP THE KHONG MANG CHUC VU NHUNG LA MINH QUAN, THANH THIENG CUA DAT NUOC. HAY DAO LUYEN NHUNG NGUOI SONG BANG NGUYEN, BANG DUC, BANG TAM, DE PHUC VU TO QUOC SAP TOI. NHUNG NGUOI DO PHAI XUNG DANG LAM CON CHAU CUA TRANG TRINH NGUYEN BINH KHIEM.

-- (aaa11111@yahoo. com), October 31, 2004.-- (aaa11111@yahoo. com), October 31, 2004.


Response to Lời yêu cầu của nhân dân Việt nam .-- (DrX@CarịTra.com), October 31, 2004.

Response to Lời yêu cầu của nhân dân Việt nam .

Bon may vo cong roi nghe chung may sap chet hay sao ma dien cuong chui boi lung tung tren mang the? Co gioi thi ve Viet Nam ma chui!

-- camchuongdo (camchuongdo911@yahoo.co.uk), November 12, 2004.

Response to Lời yêu cầu của nhân dân Việt nam .

Cần g về Viện Nam ,ở đy chửi VC cũng được v chng thường v đy nghe ngng ,chng đ hong sợ nn cho mấy thằng cọng nhi đồng v ph thối ,mọi người dn trong v ngoi nước điều biết .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 12, 2004.

Response to Lời yêu cầu của nhân dân Việt nam .

Do vo hoc! Bay to quan diem , dung cam thu ra mat. Bon may khong hoc hanh gi ,nghe nguoi ta noi gi thi " a uom "lai, ve que nha xem nguoi dan "kho" nhu the nao. Tram nghe khong bang 1 thay !

-- Phan Trung Hieu (hieupt81182@yahoo.com), November 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ