Hinh vui cho ba con coi choi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ai dam bau cho Kerry?-- Ai dam bau cho Kerry (dggt03@hotmail.com), October 28, 2004

Answers

Fucking homophobic...grow up,

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), October 28, 2004.

Gay like Ch Bựa .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 29, 2004.

Jube

Da noi la hinh vui co nghia no la hinh vui, khong co ac y. Tao khong he noi la tao ky` thi. ai het: gay hay straight. Jube co phai muon gay thu ca nhan khong ma chui bay. Merde.

-- Jube coi chung (dggt03@hotmail.com), October 29, 2004.


 


-- Bỏ4 (CSonSale@yahoo.com), October 29, 2004.

Anh đy viết c tựa đề: Ai dm bầu cho kerry, rồi lại cho hnh ng kerry như c vẻ như đang hn ng kia th khng phải homophobic l g? Coi chơi hay coi thực, đa hay nghim tc th anh cũng đ dng hnh tượng đồng tnh luyến i lm bn đẩy để pht triển ci thread của anh, đy khng phải l homophobic l g?

Anh m vo bay area tụi n đnh chết.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), October 29, 2004.Jubebe ơi hình trên là Kerry ôm Clinton đấy ,Kerry thì không ai biết chứ Clinton thuộc trường phái "one man for all" nói nôm na "hefemale".

Homophobic or homophile or both . Jubebe thuộc trường phái nào ?

Không muốn mang tiếng là người lớn súi con nít ăn kít gà nên tôi nói cho Jubebe biết là bác dggt03@hotmail.com post và đăng nhiều hình làm cho nhiều tên ngu dốt mà học đòi làm cộng sản biến mất trong forum này (bị VC thiến chăng ? no one known .) .

Nếu Jubebe thuộc phái "homophile" mọi người sẽ nói Jubebe là hefemale or shemale đấy (hỏi thật Jubebe là girl hay boy ? mọi người trong forum này rất "nice với girl kể cả Chí Bựa ) .

Nếu Jubebe thuộc phái "homophobic" bác " (dggt03@hotmail.com) " sẽ post hình bác Hồ Chết Xình đang ôm hun bác Mao Âm Hộ ,bảo đảm VC sẽ thiến Jubebe nếu Jubebe là boy còn nếu Jubebe là girl thì gởi qua Kambốt kiếm tiền cho tụi nó .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 29, 2004.


Jubebe ơi hnh trn l Kerry m Clinton đấy ,Kerry th khng ai biết chứ Clinton thuộc trường phi "one man for all" ni nm na "hefemale". Homophobic or homophile or both . Jubebe thuộc trường phi no ?

Khng muốn mang tiếng l người lớn si con nt ăn kt g nn ti ni cho Jubebe biết l bc dggt03@hotmail.com post v đăng nhiều hnh lm cho nhiều tn ngu dốt m học đi lm cộng sản biến mất trong forum ny (bị VC thiến chăng ? no one known .) .

Nếu Jubebe thuộc phi "homophile" mọi người sẽ ni Jubebe l hefemale or shemale đấy (hỏi thật Jubebe l girl hay boy ? mọi người trong forum ny rất "nice với girl kể cả Ch Bựa ) .

Nếu Jubebe thuộc phi "homophobic" bc " (dggt03@hotmail.com) " sẽ post hnh bc Hồ Chết Xnh đang m hun bc Mao m Hộ ,bảo đảm VC sẽ thiến Jubebe nếu Jubebe l boy cn nếu Jubebe l girl th gởi qua Kambốt kiếm tiền cho tụi n .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 29, 2004.


hehe đang ni chuyện phn biệt kỳ thị v đối xử với người đồng tnh luyến i th ng anh lại chuyển qua ca cải lương về ti cho mọi người nghe. Anh đi hỏi bất cứ người ĐTLA no xem thử ci thread ny c phải l discrimination khng?

Hết chuyện lm rồi hay sao v mang giới tnh của con người ra đa giỡn.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), October 29, 2004.


Moderation questions? read the FAQ