Sc vật khỉ đột đt đỏ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mời b con vo đy coi những bộ mặt th vật:

http://community.vietfun.com/showthread.php?s=&threadid=175637

-- n Gia Bảo (zookeeper@badinhzoo.hn.vn), October 28, 2004

Answers

Response to Súc vật khỉ đột đít đỏ

Ci ny ... lol

http://community.vietfun.com/attachment.php?s=&postid=1227583

-- n Gia Bảo (zookeeper@badinhzoo.hn.vn), October 28, 2004.


Response to Súc vật khỉ đột đít đỏ

Bộ bài những tên tội đồ của dân tộc, được gom chung lại (từ VietFun.com).

 


-- Bỏ4 (CSonSale@yahoo.com), October 28, 2004.

Response to Súc vật khỉ đột đít đỏ

Bộ Mặt của những thằng Phản Quốc, Việt Gian Cộng Sản, bun dn bn nước cầu vinh, 1 phường đ c lăn dưa, ăn tục bốc pht duy ch chủ thuyết Cộng Sản Marx - Lenin ngoại lai để đem qu Hưong Tổ Quốc dến chỗ mi đỔ tương tn cho dn tộc Việt. Tội chng my sẽ đưỢc lịch sử phn xt, tn tui ging họ nh my lũ n lệ Nga Tầu sẽ bị vi nhu8 tn tuổi bọn L CHiu Thống

-- Cộng Sản Việt Nam Bn NưỚc Cầu Vinh (DrX@CarịTra.com), October 28, 2004.

Response to Súc vật khỉ đột đít đỏ

Nhung Ten nay deu duoc treo co^ cho Dan Toc vietnam ...

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua thui' '@yahoo.com), October 28, 2004.

Moderation questions? read the FAQ