Thanh niên Việt nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cho dù kẻ độc tài nhơ bẩn như cộng sản Việt nam hiện nay có cho chúng tôi ngàn vàng , chức vị , bổng lộc tham ô , chúng tôi cũng không màng .

Nịnh hót kẻ đê tiện là hèn hạ .

Chúng tôi , thanh niên Việt nam , chiến đấu cho dù đến hơi thở cuối cùng để xóa bỏ độc tài độc đảng , đàn áp , bốt lột , lừa mị dân chúng , xem sinh mạng người dân như cỏ rác .

Dân chủ muôn năm !

Độc tài phải chết !

Hoan hô tất cả những người đấu tranh xóa bỏ dộc tài , độc đảng trên thế giới .

-- NguyễnLậtĐổĐộcTài , đang sống trong ách độc tài cộng sản tàn bạo tại Việt nam . (độctàicộngsảnsẻchết@mộtngàygần.đây), October 26, 2004

Answers

Response to Thanh niĂªn Việt nam

Du song o dau, nhung nhan cach VN se bung tinh. Tri thuc VN se len tieng. Thanh nien VN ANH HUNG. Nhung nguoi me VN se len tieng. Cac em tho VN khi nhan ra ban chat xau xa se tro thanh Anh hung rat som. Nhung co gai VN se la Ba Trung Ba Trieu.

To quoc cua 83 trieu nguoi VN se huy hoang va hanh dien biet bao. DIEU DO PHAI DEN NGAY de nguoi VN khong phai hen ha, khong phai quy goi ma de bon cam quyen de tien ruoc TAU vao dan ap nguoi dan neu dan chong doi.

DONG BAO TRONG NGOAI NUOC HAY CANH GIAC NGAY DEM KHONG DE bon no lap ra nhung cai co de cho thang Tau nhay vao can thiep

HAY NOI CHO TAT CA MOI NGUOI TAU dang don quan xuong bien gioi

HAY XEM www.nationalistvietnameseforum.com bai phat thanh moi nhat.

THANH NIEN VA DONG BAO HAY UNG HO QUAN DOI NHAN DAN---NHUNG NGUOI DANG CAN DAM CHONG LAI DANG CS. HAY LEN TIENG UNG HO VA CO VU NHUNG TRI THUC DUNG CAM.

HAY CHO MOI NGUOI BIET DE CHO NGUOI VIET MINH NHAT RAC VA AN RAC LA CO TOI VOI TO TIEN, DE CHO PHU NU BAN THAN LA CO TOI VOI DAT NUOC.

NHUNG AI NOI RANG HO LUA CHON BAN THAN VA AN RAC DE GIANH TIEN NUOI GIA DINH --- DU CHI LA KHONG HIEU BIET, THO O DEU LA CO TOI VOI DAT NUOC.

LAM SAO DE PHE BINH NHUNG HIEN TUONG SAI TRAI TRONG XA HOI, TU HIEN TUONG NHO, DE LAM PHONG TRAO YEU NUOC, THUONG DONG BAO, NOI LEN QUYET TAM BAO VE DAT NUOC. DO LA HANH DONG CAN THIET CUA MOI NGUOI DAN HOM NAY.

NHAN DAN TO THAI DO, DOAN KET, LEN TIENG, SE GOP PHAN CHAN TAY KE THU DAN TOC va BON TAY SAI TAU VA BON DUNG TUNG THAM NHUNG, DOC TAI CS.

-- (aaa11111@yahoo.com), October 26, 2004.


Response to Thanh niên Việt nam

Uh , đất nước sẽ thay đổi . Nhưng không phải theo hướng của chúng mày . Tao hy vọng có thể được xem mày diễn xiếc khỉ với mớ truyền đơn trên tay để thu hut mọi người trên đường . Good luck .

-- NguoiViet (NguoiViet@yahoo.com), November 30, 2004.

Response to Thanh niĂªn Việt nam

Việt Cộng cai trị toàn thể Việt Nam đă hơn 30 năm.

Một phần kết quả là:

Thanh Niên Việt Nam Đang Tụt Hậu Từ A Đến Z

Xin đọc nguyên bài

http://tintucvietnam.com/News/PrintView.aspx?ID=52975.

Cùng một nhận định trên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục tổng hợp Trung ương Đoàn, ông Trần Văn Miều phát biểu: "Vừa rồi, Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố chỉ tiêu về trí tuệ, tŕnh độ ngoại ngữ, khả năng thích ứng với điều kiện tiếp nhận KHKT của thanh niên Việt Nam theo chuẩn thang điểm 10 của khu vực khiến người ta phải giật ḿnh:

trí tuệ đạt 2,3/10đ; ngoại ngữ là 2,5/10đ và

khả năng thích ứng với điều kiện tiếp cận KHKT chỉ đạt hơn 2/10điểm!

Điều đó chứng tỏ thanh niên chúng ta đang tụt hậu rất xa so với khu vực, đấy là chưa kể đến yếu tố sức khoẻ, thể lực".-- (test@test.test), November 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ