NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

Nguyễn Văn Trường

A. Thay Cực Quyền Bằng Một Nền Dân Chủ Pháp Trị, Phân Quyền.

Hai mươi lăm năm qua,từ ngày cộng đảng Việt Nam chiến thắng cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước", nhất thống sơn hà, quy quyền lực về một mối, trọn quyền thao túng, cai trị đất nước, người cộng sản vẫn loay hoay với vấn đề làm sao cho "dân giàu nước mạnh", và vẫn chưa t́m ra một chính sách hữu hiệu để "xóa đói, giảm nghèo".

Cứ măi loay hoay, không v́ dân hay nước là đối tượng phục vụ, mà chỉ v́ một thực tế bất biến:Dân chưa bao giờ giàu, nước chưa bao giờ mạnh. V́ sao vậy? Chuyện không là chuyện mới. Chuyện cũ xưa như trái đất. Trải bốn ngàn năm lập quốc, dân ta có bao giờ khỏi cảnh chạy cơm từng bữa, nước ta không mấy khi tránh khỏi ngoại xâm. Nhưng ở cái thời buổi cuối thiên niên kỷ thứ hai, bước vào thiên niên kỷ thứ ba, khi mà thế giới nói chuyện "cao kỹ", nói chuyện kéo dài tuổi thọ lên đến cả trăm, th́ cái chuyện xóa đói giảm nghèo, nghe riết cũng kỳ.

Ngồi mà phân tích cho kỹ, đến độ chẽ sợi tóc làm tư, có cả trăm, cả ngàn lư cớ,nguyên nhân để quy kết hay biện minh cho cái nghèo cái đói của đất nước. Nhưng nghĩ cho cùng th́ h́nh như chỉ có một nguyên nhân hiển nhiên nhất, hữu lư nhất, đó là cơ chế cai trị nơi đất nước ta đă không thay đổi, mặc cho ḍng biến chuyển của lịch sử.

Bỏ qua giai đoạn cả hơn ngh́n năm bị đô hộ, chỉ nói đến thời gian đất nước độc lập, cái đặc tính của cơ chế chính quyền ở Việt Nam vẫn là chuyên chính: từ quân chủ chuyên chế, sang đến vô sản cực quyền chuyên chính. Người dân h́nh như chưa khi nào thoát khỏi thân phận nô lệ, tôi đ̣i. Ngày xưa, nô lệ cho các ḍng họ vua chúa tham lam, thối nát, nay tôi đoài cho đảng xuẩn động và hủ hóa. Quốc gia đồng hóa với triều đại qua Đinh, Lê, Lư, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, rồi nay đồng hóa với đảng. Khi nào cũng hiện diện cực quyền cai trị, và một quần chúng bị trị. Quần chúng chỉ là công cụ, tài sản của một ḍng họ, của đảng.

Lănh đạo bất khả, bất xứng, cướp đoạt công sức cần lao của người dân th́ người dân từ chối sản xuất. Từ chối sản xuất th́ trí tuệ trui lụt, đần độn. Và đó là cái nguyên nhân của cái nghèo, cái đói.

Không phải đi đâu xa để t́m cách cứu đói giảm nghèo. Thế giới ngày nay như thu gọn lại trong ḷng bàn tay. Không cần một Khổng Minh, một Quản Trọng. Cũng không cần đốt đuốc đi t́m người hiền. Những xă hội tiên tiến, nước giàu dân mạnh tràn đầy ra đó. Không có chi là bí mật, cũng không có phép thần thông. Chỉ cần ép ḿnh theo với những tiến bộ nhân bản của nhân loại, gạt bỏ giáo điều, và chấp nhận đổi mới là có thể giải quyết được một phần lớn vấn đề.

Dân chủ, nhân quyền, và pháp trị là ch́a khóa căn bản để cứu đói , giảm nghèo. Dân làm chủ, dân chịu trách nhiệm trước pháp luật, dân là nguyên động lực của mọi đổi thay, th́ dân trí thăng tiến, th́ sản xuất tăng. Kế đó mới nói đến vấn đề nhân sự, và những trợ giúp bên ngoài.

Và nếu vấn đề được đặt ra như vậy, th́ kết luận sẽ là: điều tiên quyết để dân giàu nước mạnh là nỗ lực thay đổi từ thượng tầng cơ chế, thay đổi chế độ, thay đổi guồng máy cai trị.

Thay đổi chế độ cực quyền bằng một nền dân chủ pháp trị phân quyền.

B. Đổi Mới

1986 đổi mới và thật sự cất cánh 1990. Có những đổi thay đáng kể. Cốt yếu của sự đổi thay là tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài (khai sanh các đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và tháo gỡ các nút chận XHCN cho dân trong nước.

Có những kết quả đáng kể. Tổng sản lượng quốc gia tăng trung b́nh 8% năm tính từ 1990 đến 1998 (số liệu của APEC). Tuy nhiên, năm 1998 đă xuống 5,8% và năm 1999 c̣n 4,8%. Sự tăng trưởng kinh tế đă chậm lại.

Nhưng quần chúng vẫn nghèo, càng nghèo càng tùy thuộc, tùy thuộc miếng ăn, tùy thuộc người chủ nợ, người quyền thế. Càng tùy thuộc càng nhỏ bé. Thành thị có khá giả hơn, th́ nông thôn vẫn nghèo đói; về y tế công cộng, giáo dục, vẫn bị thiệt tḥi.

Đâu đâu cũng thừa lao động, nhất là ở nông thôn. Sáu mươi triệu người dân trong một diện tích canh tác đủ sống cho mười triệu người.

Bài toán mới: Thương Ước Việt Mỹ, Thị Trường ASEAN (AFTA) vào 2006, WTO(?)*. Chuyển hóa lao động nông thôn sang công nghiệp và dịch vụ. Tiền Việt kiều gửi về hàng năm trở thành một viện trợ đáng kể.

Thêm một lần nữa, Mặt Trận Tổ Quốc kêu gọi đoàn kết, nhưng cực quyền c̣n đó, đoàn kết theo "xu hướng XHCN" là quên ḿnh v́ đảng (trung với đảng), viễn ảnh một sự tự sát.

Bài Toán Mới Buộc Phải Thêm Một Bước Đổi Mới.

Bỏ cực quyền, bỏ tính đảng. Tính đảng bản chất là kỳ thị. Điều này giúp người cầm quyền:

Tránh tội ác do cực quyền, tha hóa v́ cực quyền , thanh toán dành cực quyền.

Giải phóng dân chúng ra khỏi tâm lư:"làm giàu là bóc lột, là có tội". Mọi người đều có quyền làm giàu, được khuyến khích làm giàu. Tạo tư bản tư nhân trong nước để có đối trọng với tư bản nước ngoài.

Có những điều kiện tốt hơn để giải quyết tốt hơn những vấn đề điều ḥa thị trường trong nước, trong quá tŕnh toàn cầu hóa. khởi sự là mậu dịch, kinh tế, thông tin, nhưng rồi là một thực tiễn giao lưu văn hóa.

Một hiến pháp mới, hủy bỏ mọi h́nh thức cực quyền, nh́n nhận và tôn trọng một số quyền cơ bản cho mọi công dân.

Tạo điều kiện để mọi người thấy ḿnh mật thiết với vận nước. Muốn và quyết tâm làm giàu, trong giới hạn của luật pháp_được luật pháp công nhận và bảo vệ_th́ khả năng giàu rất lớn. Người người giàu, nước đương nhiên mạnh.

Nhưng Đó Chỉ Là Cần, Là Bước Đầu Cần Thiết Cho Dân Giàu Nước Mạnh.

--------

* Trung Quốc chính thức gia nhập; Thứ Bảy 11/02/01;

Đài Loan Chúa Nhật: 11/03/01.-- (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), October 23, 2004


Moderation questions? read the FAQ