Some Dalmatian Words

greenspun.com : LUSENET : Dalmatian culture : One Thread

afitat - unajmiti alogat se - udomiti se alteran - uzbuđen, uzrujan angriž - riža ankora - sidro areloj - sat arija - zrak ašetat - priljubiti ašut - okretan ažula - kopča

B babaluko - strašilo za djecu badanj - veliki kotao balun - lopta banak - klupa banda - strana bandira - zastava batuda - dosjetka baranko - barem barilo - bačva baškotin - keks batula - mana besida - riječ beštimja - psovka beštija - životinja biljet - ulaznica birarija - pivnica biži - grašak botija - boca bračoljet - narukvica brekuja - velika muha brenza - kočnica brime - teret brontulat - prigovarat bukara - drveni sud (za vino) buletin - ceduljica buža - rupa C cakli se - sjaji se cima - konop (kojim se privezuje brod) cinkvantin - osoba malog rasta cinpirot - klatno u zvonu, brbljavac cvenkuša - žena koja zanovijeta i gnjavi. Č ča - što čaratanica - vračara, gatara čorn - crn čovik - čovjek Ć ćakula - priča čale - otac ćutim - osjećam D dažd - kiša dernek - sajam na dan sveca župe dimit - pušit dritti - uspravni drivo - drvo durati - trajati Đ đardin - park đelozija - ljubomora DŽ E F faculet - maramica falš - lažan fešta - slavlje ferata - vlak fermat - zaustavit fila - red finit - završit fibra - temperatura fortunal - jaki vjetar foša - jarak friško - svježe fumar - dimnjak furešti - stranac G gaće - hlače greb - grob guina - zmija guja - zmija gustirna - bunar, čatrnja gušt - zadovoljstvo H I intrada - imanje, primanje išće - traži izmej - između J ješka - mamac (za lovit ribu) just - usta K kade - gdje kadena - lanac - lančić kaić - mali brod kala - ulica kaleta - uličica kampanel - zvonik karatilo - drvena bačva karoca - karet karpiti - krpiti katanac - lokot katriga - stolica kažin - javna kuća koča - ribarski brod kolona - stup kolur - boja konkulan - savit, pognut, ulegnut korpet - ženski prsluk krakun - vrsta brave kseros - nepoznati kuk - kamen stijena L lancun - plahta lanterna - svjetionik laza - ulaz, prolaz lažina - morska trava lenta - traka s ordenima libar - knjiga lokat - piti Londra - London lumin - žižak, dušica (za pokojnike) luš - luksuz, raskoš LJ M maća - mrlja malinkonija - fjaka manistra - juha mašklin - pjuk, budak mižerja - sirotinja mol - mali mot - stav, ponašanje N nacikla - napukla nadit - stavit nima - nema NJ O obligmenti - obveza obvergan - vezan uz ol - ili omendula - bajam, badem P pape - otac parit - činiti se partiti - otputovati, otiči pasaje - prolazi peljat - vodit, odvest pentrati se - penjati se perun - viljuška pest - pesnica, šaka pijat - tanjur pinez - novac pirija - lijevak pitar - mala posuda za rast cvijeća piz - teret pomidora - rajčica potočat - uronit poeta - pjesnik ponistra - prozor porat - luka postoli - cipele prin - prije pristava - zid, međa, ograda pritrujen - preumoran provat - kušat puntar - buntovnik R rabota - rad rečina - narukvica rašpa - turpija rekamat - izvest reloj - sat (uređaj) reoplan - zrakoplov refat - vratit dug retaj - otpadak rojen - rođen S sarce - srce sić - sud za vodu sime - sjeme skalavat - skidat skončat - završit skula - škola smij - smjeh spiza - hrana spoža - mlada spuž - puž stađun - godišnje doba stina - kamen sudamja - blagdan sv. Duje svej - sveđ, neprestano Š šaltur - krojač ščeta - šteta šćap - štap šempja - luckast, na svoju ruku šetemana - sedmica šijati - igrati šijavicu šijavica - stara igra na prste škivat - izbječi škafetin - ladica škatula - kutija škoj - otok škovace - smeće škrip - pukotina, malo zemlje škuna - jedrenjak sa 2 ili 3 jedra škuribanda - tamno mjesto šolad - novčić šoto braco - pod ruku šoto voće - ispod glasa (pjevati) španjulet - cigareta špina - slavina šterika - voštanica štorija - priča štrukati - zagipsati štumik - želudac šugaman - ručnik švora - časna sestra T takujin - novčanik testamentum - oporuka timun - volan tiramol - potegni-otpusti tišćiš - držiš tovar - magarac trat - put U uje - ulje ura - sat (mjera za vrijeme) uspentrat se - popeti se V vala - uvala vapor - parobrod, ekspres lonac vas - sav važ - limenka versi - stihovi vengo - nego vegliot - Dalmatinski vegja - Dalmatinski ladino(special dialekt) vonj - miris Z zvir - zvijer

Ž žderat - jest žeja - želja, požuda žmul - čaša žurnata - nadnica

-- Quaker (dont-av-1@yahoo.com), October 21, 2004


Moderation questions? read the FAQ