moi cac ban vao xem tin quan trong ... co lien quan dden cong cuoc ddau tranh cua chung ta

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thảo phạt tuyên hún trung ương Lá thư của ng Tiêu Qúc Tiêu nói Ban Tuyên hún hoạt ̣ng trái Hiến pháp CHND Trung Hoa Ṃt giáo sư Trung Qúc òi 'thảo phạt Ban Tuyên hún Trung ương', gy ra tranh lụn ở Trung Qúc và các nơi khác trong ó có Việt Nam. Giáo sư ngành báo chí ở ại học B́c Kinh, ng Tiêu Quốc Tiêu ã ph̉ biến ṃt bài trên mạng Internet, lên n ban tuyên huấn trung ương nước này.

Theo ng, tuyên hún là ngành xm phạm nặng nề tới cc quyền tự do ngn luận và cản trở ́t nước trên con ường pht triển vn minh.

Những gì diễn ra cho Tiêu Qúc Tiêu?

Khng khác gì thời Trung C̉

Theo ng, Tuyên Hún Trung Ương chuyên bao che cho tệ tham nhũng và có quyền lực khng km gì gio hội La Mã thời Trung Cổ ở chu u.

Vị giáo sư này cho r̀ng từ thời Tứ Nhn Bang tại Trung Qúc ến nay, Ban Tuyên Hún của Trung Ương ảng C̣ng Sản chưa bao giờ bị phê phán về ạo ức và chính trị và ch̉ng thay ̉i chút gì mà ṽn hoàn toàn mang tư duy Chiến Tranh Lạnh.

Trong thư 'Thảo phạt Tuyên hún Trung ương' có oạn như sau: "Mức ộ tự do bo ch là thước o của vn minh xã hội. Cc nhà triết học tiền bối phương Ty ã ni: C thể khng c chnh phủ nhưng khng thể khng c tự do bo ch. Ban Tuyên Huấn Trung ương ã coi bo ch như kẻ thù, ngay cả b́n chữ tự do bo ch cũng khng ược php dùng tùy tiện". Ban Tuyên Huấn TƯ là một bộ my hồng và ộc c

Giáo sư Tiêu Qúc Tiêu

Lá thư ã trực diện lên án ngành tuyên hún b̀ng những cu như "Họ ã chà ạp lên những chuẩn mực tối thiểu nhất của vn minh. Ban Tuyên huấn Trung ương ã rơi vào ci l-cốt ngu muội và lạc hậu nhất".

ng cũng ̣t cu hỏi về các lệnh ćm từ Ban Tuyên hún là "từ u và do u? những ci khng ược của họ là v cn cứ, hoàn toàn ngẫu nhiên, mang tnh p ặt, chng khng dựa theo một chuẩn mực cơ bản nào của vn minh nhn loại cả, mà tri với những kiến thức khoa học cơ bản".

Vị giáo sư này cũng ̣t cu hỏi r̀ng tại sao các cơ quan, ḅ ngành khác của nhà nước có thay ̉i, bị phê phán, phải chịu trách nhiệm về cng việc của mình, nhưng riêng ngành tuyên hún thì khng bao giờ bị làm sao cả.

Dùng iển tích Trung Hoa thời c̉, giáo sư Tiêu cho r̀ng ban này "biến hươu thành ngựa" và hoạt ̣ng "bất chấp ạo l, chà ạp vn minh, làm sỉ nhục cả nhn cch của người Trung Quốc".

Sự quan tm ở bên ngoài ng Tiêu Qúc Tiêu cho r̀ng ngành tuyên hún Trung Qúc là kẻ thù của báo chí

Lá thư của giáo sư Tiêu Qúc Tiêu, mới ̀u chỉ ph̉ biến trong ṃt ś bạn bè, sau bị người khác ưa lên Internet, ã gy tiếng vang qúc tế ŕt nhanh chóng.

Theo chính lời giáo sư Tiêu thì "Tuần San Chu (Yazhou Zhoukan) của Hồng Kng ưa tin và cng bố bài này sớm nhất. Sau ến ài bo phương Ty tiếp tục ưa tin. Ðài truyền hình Sat 1 của Ðức và ài truyền hình CBC của Canada ã thực hiện chương trình phỏng vấn ti".

ược biết tài liệu này ã ược dịch sang tiếng Việt thời gian qua, gy xn xao trong giới quan chức chính trị, vn hóa tư tưởng và vn nghệ sỹ tại Việt Nam.

Hiện chưa rõ những ý tưởng như "muốn bảo vệ Hiến php thì khng thể khng thảo phạt Ban Tuyên huấn Trung ương" của giáo sư Tiêu tại sẽ gy ra phản ứng thế nào ở Việt Nam, nước có cơ chế t̉ chức chính quyền, g̀m cả ngành tuyên hún, khá gíng với Trung Qúc.

trich tu BBC

-- baclieu2002 (thomasph75@hotmail.com), October 20, 2004

Answers

Ap lc cho thay i chinh tri tai Vit Nam William Horsley Phong vin BBC, tng thut t Vit Nam

Vit Nam vn tin rng i theo chu nghia cng san la ung n Vit Nam t lu a bo i cach thc quan ly kinh t theo kiu cng san chu nghia, th nhng tc thay i v chinh tri thi chm chap hn rt nhiu. ang Cng san Vit Nam hin vn nm quyn chinh, va khng cho phep co s bt ng chinh kin.

Trong mt trong nhng phong s c bit v VN, phong vin BBC, William Horsley, gi y tim hiu v ap lc gia tng i vi chuyn phai ci m thm na v chinh tri tai VN.

Tn muc s thi

o la mt bui sang bn rn tai trng ai hoc Quc gia H Chi Minh trong Sai Gon. Ti ti hoi cac giao vin va sinh vin hoc mn quan h quc t v nhng gi hin con mang tinh xa hi chu nghia tai nc Cng hoa Xa hi Chu nghia Vit Nam.

Chinh phu Vit Nam ra sc kim soat cac cuc tranh lun chinh tri theo mt cach rt ro rt. Bt c ni nao ti i cung u co mt ngi t B Ngoai giao Vit Nam i kem, goi la hng dn vin chinh thc.

Mt phn cng vic cua anh ta la tim cach ngn chn ti hay cac phong vin nc ngoai phong vn nhng ngi ma co th t cu hoi v cach cm quyn cua ang Cng san.

Th nhng Giao s Vo Vn Sen, trng khoa S, c phep giai thich v nhng han ch trong vic t do bay to cac y tng chinh tri.

ng noi: "Ti vn tin rng chu nghia Marx Lenin la ung n, th nhng chung ti cn phai b sung ni dung cua chu nghia Marx Lenin vi nhng thanh tu mi cua khoa hoc nhn vn hin ai".

William:Th ng noi sao v vic sup cua chu nghia cng san tai Nga, hay v Bc Han hin la mt trong s nhng nc cng san cui cung con sot lai? Giao s Vo Vn Sen: "Vic sup chu nghia cng san tai Lin bang Soviet va tai cac nc ng u chi la s sup cua m hinh chu nghia xa hi cu. o khng phai la s sup cua chu nghia cng san va khng phai s sup cua hoc thuyt chu nghia xa hi. Sau vu sup chu nghia cng san va chu nghia xa hi tai Lin bang Soviet, chung ti a nhn ra mt s sai lm ln". William: Th con quyn t do ca nhn, ng co tha nhn rng quyn t do ca nhn la quan trong khng? Giao s Vo Vn Sen: "Di ch cng san chu nghia, chung ti tha nhn quyn t do theo nh hin phap cua nc Vit Nam xa hi chu nghia; va chung ti ung h quyn t do ca nhn. Th nhng trn thc t, vn con rt nhiu han ch".

Va gii chc Vit Nam vn bao v s c quyn cua ho vi nhng bin phap cu. Cac t chc nhn quyn noi gii chc a bt hoc bo tu hang chuc ngi hoat ng v dn chu va nhng ngi ln chin dich oi quyn t do tn giao.

Tuy nhin, cac trng ai hoc nh trng ti n thm la mt phn cua chinh sach ci m, c bit n vi cai tn i mi.

Giao s Sen va cac ng nghip cua ng cho ti bit ng vn thich nghe cac chng trinh phat thanh ngoai quc nh th nao: "Ngay nao ti cung nghe BBC va CNN, rt nhiu sinh vin trong khoa ti nghe ai BBC hoc CNN".

Khac bit

Xa hi Vit Nam ang chiu nhiu ap lc thay i, c bit t gii tre

Th con nhng sinh vin tre tai khoa quan h quc t nay thi sao? y la th h c tip cn mt th gii rt khac so vi cha me cua ho, la nhng ngi a tng chin u chng Phap va My trn manh t Vit Nam.

Nh vy, liu thuyt cng san chu nghia co con ong vai tro gi trong th gii cua ho hay khng?

Sinh vin Trn Thi Phng Thao, 23 tui, noi: "Phng chm cua ti la thu thp tht nhiu y kin t cac ngun khac nhau va sau o thit lp quan im cua ring minh. Trc y thi thng chu yu la mi quan h gia hai phia: phe xa hi chu nghia va t ban chu nghia. Th nhng gi y, quan h nay tr nn a dang hn nhiu, va ti khng nghi la chuyn o con ong vai tro quan trong nh trc".

Con sinh vin Nguyn Thanh Khoa, 19 tui, thi noi: "Ti hoc ting c, bi vi ti mun sang c sau khi tt nghip. Ti mun xin hoc nganh quan tri kinh doanh". William:Th ban co th t suy nghi cho chinh minh hay ban phai hoc theo nhng cu tra li sn co nao? Nguyn Thanh Khoa: i khi ti co y tng cua ring minh va ti thao lun vi giao vin cua ti cho sang ro. William: Ban co th cho ti bit mt vi du v nhng giai thich cu th cua giao vin cua ban c khng? Nguyn Thanh Khoa: Xin li, ti khng th tra li cu hoi nay.

Khoa va cac sinh vin khac to ra kha de dt mi khi ng cham gn ti ranh gii cua cai c cho la ung n v chinh tri.

Chinh phu Cng san Vit Nam a ra cho ngi dn mt cuc nga gia kha t nhi: qui vi co th co u moi quyn t do qui vi mun, min la qui vi khng cng khai phan i ang Cng san.

Khoa va nhng ngi ban cua minh ro rang co ve rt thich thu khi i ti quan karaoke ia phng.

Ti t cu hoi cho giao s Sen, rng tng lai cua nha nc c ang tai Vit Nam la nh th nao?

ng tra li: "Vai tro lanh ao cua ang Cng san Vit Nam la bn vng. Tai sao ? o la bi vi ang Cng san tai Vit Nam ai din cho khng chi m hinh phat trin mi cua Vit Nam, ma con ai din cho quyn li quc gia trong s phat trin trong tng lai".-- baclieu2002 (thomasph75@hotmail.com), October 20, 2004.


My vin tr vi nhn quyn Bc Han Nng dn Bc Triu Tin Tng thng George Bush a ky mt ao lut nhm cai thin tinh canh kho khn cua nhng ngi Bc Triu Tin. Cac quan chc Bc Han a coi ao lut nay la c gng nhm lt chinh quyn cng san.

Nha Trng noi rng ao lut mi la nhm thuc y nhn quyn va t do Bc Triu Tin.

ao lut cung cp mt khoan tai chinh 24 triu la mt nm giup cac nhom y manh nhn quyn va giup ngi ti nan Bc Triu Tin. No cung giup cho ngi Bc Triu Tin co c hi ti nan Hoa Ky.

Cho ti nay, nhng ngi ti nan Bc Triu Tin vn c coi la cng dn cua Han Quc, nc t cho minh la chu cua toan b ban ao Triu Tin.

Anh hng hu han

Cac nhom giup ngi ti nan Bc Triu Tin noi rng ao lut cua Hoa Ky la mt biu tng quan trong cua s tr giup ma ho cn cho du anh hng thc t cua no co th co gii han.

Ho noi rng hin con cha ro khoan tin mi se c phn b nh th nao va khi nao se c phn b.

Hn na, nhng ngi Bc Triu Tin cung khng c i x c bit khi ho xin ti nan chinh tri Hoa Ky.

It nht hai trm ngan ngi Bc Triu Tin a vt bin gii vao Trung Quc nhng ho se bi tra v qu hng nu bi chinh quyn Trung Quc phat hin.

Han Quc va Trung Quc u cam thy kho x va lo ngai v ao lut mi. Ca hai nc u khng mun dong ngi ti nan se ln thm.

Cac quan chc Bc Han ln an ao lut khi no c quc hi My thng qua. Ho noi rng y la mt phn cua chinh sach thu ich cua Tng thng Bush va nhm lt chinh phu Binh Nhng.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), October 20, 2004.


p lực cho thay ổi chnh trị tại Việt Nam William Horsley Phng viên BBC, tường thuật từ Việt Nam

Việt Nam vẫn tin rằng i theo chủ nghĩa cộng sản là ng ắn Việt Nam từ lu ã bỏ i cch thức quản l kinh tế theo kiểu cộng sản chủ nghĩa, thế nhưng tốc ộ thay ổi về chnh trị thì chậm chạp hơn rất nhiều. ảng Cộng sản Việt Nam hiện vẫn nắm quyền chnh, và khng cho php c sự bất ồng chnh kiến.

Trong một trong những phng sự ặc biệt về VN, phng viên BBC, William Horsley, giờ y tìm hiểu về p lực gia tng ối với chuyện phải cởi mở thêm nữa về chnh trị tại VN.

Tận mục sở thị

là một buổi sng bận rộn tại trường ại học Quốc gia Hồ Ch Minh trong Sài Gòn. Ti tới ể hỏi cc gio viên và sinh viên học mn quan hệ quốc tế về những gì hiện còn mang tnh xã hội chủ nghĩa tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chnh phủ Việt Nam ra sức kiểm sot cc cuộc tranh luận chnh trị theo một cch rất rõ rệt. Bất cứ nơi nào ti i cũng ều c một người từ Bộ Ngoại giao Việt Nam i kèm, gọi là hướng dẫn viên chnh thức.

Một phần cng việc của anh ta là tìm cch ngn chặn ti hay cc phng viên nước ngoài phỏng vấn những người mà c thể ặt cu hỏi về cch cầm quyền của ảng Cộng sản.

Thế nhưng Gio sư Võ Vn Sen, trưởng khoa Sử, ược php giải thch về những hạn chế trong việc tự do bày tỏ cc tưởng chnh trị.

ng ni: "Ti vẫn tin rằng chủ nghĩa Marx Lenin là ng ắn, thế nhưng chng ti cần phải bổ sung nội dung của chủ nghĩa Marx Lenin với những thành tựu mới của khoa học nhn vn hiện ại".

William:Thế ng ni sao về việc sụp ổ của chủ nghĩa cộng sản tại Nga, hay về Bắc Hàn hiện là một trong số những nước cộng sản cuối cùng còn st lại? Gio sư Võ Vn Sen: "Việc sụp ổ chủ nghĩa cộng sản tại Liên bang Soviet và tại cc nước ng u chỉ là sự sụp ổ của m hình chủ nghĩa xã hội cũ. khng phải là sự sụp ổ của chủ nghĩa cộng sản và khng phải sự sụp ổ của học thuyết chủ nghĩa xã hội. Sau vụ sụp ổ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội tại Liên bang Soviet, chng ti ã nhận ra một số sai lầm lớn". William: Thế còn quyền tự do c nhn, ng c thừa nhận rằng quyền tự do c nhn là quan trọng khng? Gio sư Võ Vn Sen: "Dưới chế ộ cộng sản chủ nghĩa, chng ti thừa nhận quyền tự do theo như hiến php của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa; và chng ti ủng hộ quyền tự do c nhn. Thế nhưng trên thực tế, vẫn còn rất nhiều hạn chế".

Và giới chức Việt Nam vẫn bảo vệ sự ộc quyền của họ với những biện php cũ. Cc tổ chức nhn quyền ni giới chức ã bắt hoặc bỏ tù hàng chục người hoạt ộng về dn chủ và những người lên chiến dịch òi quyền tự do tn gio.

Tuy nhiên, cc trường ại học như trường ti ến thm là một phần của chnh sch cởi mở, ược biết ến với ci tên ổi mới.

Gio sư Sen và cc ồng nghiệp của ng cho ti biết ng vẫn thch nghe cc chương trình pht thanh ngoại quốc như thế nào: "Ngày nào ti cũng nghe BBC và CNN, rất nhiều sinh viên trong khoa ti nghe ài BBC hoặc CNN".

Khc biệt

Xã hội Việt Nam ang chịu nhiều p lực ể thay ổi, ặc biệt từ giới trẻ

Thế còn những sinh viên trẻ tại khoa quan hệ quốc tế này thì sao? y là thế hệ ược tiếp cận một thế giới rất khc so với cha mẹ của họ, là những người ã từng chiến ấu chống Php và Mỹ trên mảnh ất Việt Nam.

Như vậy, liệu thuyết cộng sản chủ nghĩa c còn ng vai trò gì trong thế giới của họ hay khng?

Sinh viên Trần Thị Phương Thảo, 23 tuổi, ni: "Phương chm của ti là thu thập thật nhiều kiến từ cc nguồn khc nhau và sau thiết lập quan iểm của riêng mình. Trước y thì thường chủ yếu là mối quan hệ giữa hai pha: phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Thế nhưng giờ y, quan hệ này trở nên a dạng hơn nhiều, và ti khng nghĩ là chuyện còn ng vai trò quan trọng như trước".

Còn sinh viên Nguyễn Thanh Khoa, 19 tuổi, thì ni: "Ti học tiếng ức, bởi vì ti muốn sang ức sau khi tốt nghiệp. Ti muốn xin học ngành quản trị kinh doanh". William:Thế bạn c thể tự suy nghĩ cho chnh mình hay bạn phải học theo những cu trả lời sẵn c nào? Nguyễn Thanh Khoa: i khi ti c tưởng của riêng mình và ti thảo luận với gio viên của ti ể cho sng rõ. William: Bạn c thể cho ti biết một v dụ về những giải thch cụ thể của gio viên của bạn ược khng? Nguyễn Thanh Khoa: Xin lỗi, ti khng thể trả lời cu hỏi này.

Khoa và cc sinh viên khc tỏ ra kh dè dặt mỗi khi ộng chạm gần tới ranh giới của ci ược cho là ng ắn về chnh trị.

Chnh phủ Cộng sản Việt Nam ưa ra cho người dn một cuộc ngã gi kh tế nhị: qu vị c thể c ủ mọi quyền tự do qu vị muốn, miễn là qu vị khng cng khai phản ối ảng Cộng sản.

Khoa và những người bạn của mình rõ ràng c vẻ rất thch th khi i tới qun karaoke ở ịa phương.

Ti ặt cu hỏi cho gio sư Sen, rằng tương lai của nhà nước ộc ảng tại Việt Nam là như thế nào?

ng trả lời: "Vai trò lãnh ạo của ảng Cộng sản Việt Nam là bền vững. Tại sao ư? là bởi vì ảng Cộng sản tại Việt Nam ại diện cho khng chỉ m hình pht triển mới của Việt Nam, mà còn ại diện cho quyền lợi quốc gia trong sự pht triển trong tương lai".-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), October 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ