H_Ch_Minh_Dm_Tặc How did you post the JPEG Image?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Please, show me thanks a bucnh CN

-- (Cn_Ngố_Ăn-Dải-Dt@BBP.govt), October 15, 2004

Answers

Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

table background="http://vnfa.com/bd/ot/cobay.gif" width=60px height=85px >

Truoc tien ban thay chu? TABLE dau tien co dau' < but toi khong cho duoc gi bo vao la` no work ban khong thay nho la` luc ban post nho de truoc chu like this

va cuoi chu TABLE cung khoa lai dau' > like this

Cu theo cai nay ma post ...o?giua cai Giau ""cai "....de dia chi vao day,,please...." ....chinh width dung so theo tam hinh ,,,Chinh hight theo so tam hinh ....that it''

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua thui' '@yahoo.com), October 15, 2004.


Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

wrong roi khong show you hieu duoc ?..let me see how to show eazy way

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnamcongsan@yahoo.com), October 15, 2004.

Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

you can View left hand source code roi tim tu chu Table toi end table la no' ok

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua thui' '@yahoo.com), October 15, 2004.


Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

Tn Lửa Tuần Kch

-- (Cn_Ngố_Ăn-Dải-Dt@BBP.govt), October 15, 2004.


Response to HÃ_ChÃ_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

Tên Lửa Tuần Kch

Tên Lửa Tuần Kch Khng ối ịa

-- (Cn_Ngố_n-Dải-Dt@BBP.govt), October 15, 2004.Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

>

ể khi no quởn tui sẽ viết 1 bi tng qut về HTML code cho forum ny để cc bạn post hinh, link URL, lập 1 table. ang suy nghỉ cch no dể hiểu v dể thực hiện nhất. ợi đi.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 15, 2004.


Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

<*table background="http://www.dongdu.org/images/uploads/lamduyen.gif" width=150px height=113px > <*/table>

nhớ bỏ ci dấu (*) ra khỏi sau ci <* th n sẻ ra ci hnh ny


-- (XTC@shotmail.com), October 15, 2004.


Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

***

Missing In Action :)))

Anh XTC Kangaroo did not verify why there are 150px and 113px

Can I change to be thousand :))-- Mr XTC, Your wife is so cute :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), October 15, 2004.


Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

***

Let me try it again :)-- So what's happened ? :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), October 16, 2004.


Response to Hô_Chí_Minh_Dâm_Tặc How did you post the JPEG Image?

Nghỉ cũng tội nghiệp các VAS khác, đi sửa mấy cái post của mấy ông nụi này cũng hết giờ đi chơi. Khổ ơi là khổ!

-- VAS Cleaner (VAS_Cleaner@Yahoo.com), October 16, 2004.


Moderation questions? read the FAQ