Vài ư kiến xin chia xẻ cùng Qúy vị:

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vài ư kiến xin chia xẻ cùng anh Luan Nguyen và Qúy vị: 1/ Nếu ṣng bài d-ứng sau lưng d-iều d-ộng c̣n tay sai VC d-ứng tên th́ Sơ? Thuế sẽ truy d-ến cùng các tay sai VC d-ứng tên này về phương diện vi phạm luật thuế. Nếu tay sai VC d-ứng dùm cho ṣng bài th́ d-áng d-ời chúng rồi! D-ược th́ ṣng bài ăn, c̣n thua th́ chúng chết! Cái mà ta nhắm d-ến và triệt d-ể bài trừ là tay sai VC.

Nếu chúng d-ứng tên cho ṣng bài, lại mướn văn công VC, th́ chúng phải chịu hậu qủa Sơ? Thuế truy chúng. D-ó chính là d-iều chúng ta muốn trong kế hoạch chống tuyên vận: TRIỆT D-Ê? BÀI TRỪ TAY SAI VC d-ang phá hoại cộng d-ồng (chúng ta không nhắm vào ṣng bài mà nhắm vào tay sai VC!). 2/ Khi tay sai VC mướn văn công VC hát th́ anh chị em nghệ sĩ Quốc Gia không nên tham gia. Những nghệ sĩ tham lợi, a tùng, không phản ứng (chẳng hạn nói rơ cho tay sai VC d-ứng ra tổ chức biết rằng có văn công VC là chúng tôi không cộng tác!).

Trước áp lực của nhiều người tất nhiên tay sai VC phải chùn chân. C̣n nếu tham tiền cứ cắm d-ầu cắm cổ a ṭng theo sự d-iều d-ộng của tay sai VC th́ tất nhiên phải chịu kết qủa chung của việc chống tuyên vận. Trước sự tiến công của VC với NQ 36 th́ các lực lượng tranh d-ấu không thể nào mà nương tay rồi.

Các anh chị em nghệ sĩ Quốc Gia và các nhà tổ chức văn nghê. Quốc Gia cần phải có một tí nào d-ó cộng tác vào sự nghiệp chung chứ không thể v́ tiền nhắm mắt theo d-uôi tay sai VC.

Nếu anh chị em d-ồng ḷng không cộng tác với tay sai VC th́ t́nh thế sẽ diễn biến rất nhanh, tay sai VC sẽ không c̣n d-ất d-ứng! Bởi vậy chúng tôi kêu gọi anh chị em nghệ sĩ Quốc Gia và các nhà tổ chức văn nghê. Quốc Gia tránh xa bọn tay sai VC d-ang làm cai thầu văn nghệ. Sự cộng tác với tay sai VC có thể làm qúy vị bị ảnh hưởng. DẦU NĂM 2005 DIỄN DÀN QUỐC TẾ SẼ PHÁT D-ỘNG CAO TRÀO TRIỆT D-Ê? BÀI TRỪ CS TẠI HẢI NGOẠI với nhiều h́nh thức quyết liệt, bởi vậy anh chị em phải tránh xa VC và tay sai, c̣n nếu cộng tác với chúng tất nhiên sẽ bị vạ lây. Các anh chị em nghệ sĩ Quốc Gia và các nhà tổ chức văn nghê.

Quốc Gia chân chính sẽ d-ược D-ồng Bào cũng như các d-oàn thể tranh d-ấu triệt d-ể hỗ trợ và giúp d-ở khi chúng tôi nhận chân d-ược tinh thần Quốc Gia chống Cộng ở qúy vị.

Chúng tôi sẽ d-ứng sau lưng và phối hợp chặt chẻ với các tổ chức và hiệp hội nghệ sĩ tị nạn d-ể t́m các biện pháp thiết thực giúp văn nghệ sĩ Quốc Gia, kể cả một màn lưới liên kết xuyên lục d-ịa các cộng d-ồng và hội d-oàn Quốc Gia d-ể chỉ mời các nghệ sĩ Quốc Gia tŕnh diễn mà thôi.

Các cơ sở tôn giáo hay hội d-oàn nào mời văn công VC tŕnh diễn tiếp tay cho NQ 36 của D-ảng CSVN sẽ bị nhận diện và công bố trên hệ thống truyền thông d-ại chúng và bi. BÀI TRỪ TRIỆT D-Ể. Chúng ta kiện toàn mọi mặt trận Hải Ngoại và Quốc Nội chuẩn bị tiến lên giải thể chế d-ô.

CS theo lời Kêu Gọi của D-ại Lăo Ḥa Thượng THÍCH TÂM CHÂU tại D-ại Hội Phật Giáo Hải Ngoại Kỳ 3 tổ chức ngày 9-10-04 tại Azusa, Los Angeles, CA, trong một cuộc cách mạng long trời lỡ d-ất ứng dụng "Lư Thuyết Loạn Biến Về Sư.

Sụp D-ô? Của Cộng Ḥa Xă Hội Chu? Nghiă Việt Nam" (Chaos Theory on the Turbulence and Ruin of the Socialist Republic of Vietnam) khởi từ NGỌN TRIỀU DÂN TỘC do nhiều thành phần dân tộc d-ứng lên, d-ặc biệt: NGƯỜI CS TIẾN BỘ, các TÔN GIÁO (d-ang bị tiêu diệt bởi Pháp Lệnh Tôn Giáo), các sắc tộc (d-ặc biệt TÂY NGUYÊN và TÂY BẮC), THANH NIÊN SINH VIÊN HỌC SINH (d-ang bị áp chế về mọi thứ tự do, mà nực nhất cho giới trẻ là tự do thông tin và Internet).

Xă hội VN phải bùng nổ trong thời kỳ tới v́ t́nh trạng d-àn áp d-ă chín mùi/ 3. Chuyện TRIỆT D-Ê? BÀI TRỪ TUYÊN VẬN CS - trong d-ó có vấn d-ề tố cáo vi phạm thuế - là chuyện không thể nào tránh d-ược rồi. Giải pháp là anh chị em nghệ sĩ Quốc Gia phải ngồi lại với nhau d-ể giải quyết vấn d-ềkhông cộng tác với tay sai CS.

Một số cá nhân xé lẽ v́ tư lợi hoặc nghe lời d-ường mật của tay sai CS vànằm vùng tất nhiên có thể bị ảnh hưởng. Bởi vậy cần sự phối hợp giữa cộng d-ồng, các tổ chức d-ấu tranh, và các d-oàn thể nghệ sĩ d-ể giải quyết vấn d-ề. Những nghệ sĩ cộng tác với VC và tay sai và những kẻ mướn văn công VC tŕnh diễn tất nhiên nằm trong kế hoạch bài trừ/ Trên d-ây là một số ư kiến. Mong qúy vị thuộc các giới nghệ sĩ, nhà tổ chức, anh chị em tranh d-ấu và cộng d-ồng góp ư thêm! Thành kính Diễn D-àn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chu? VN

-- Ho Chi minh Dam tac (webmaster@VnExpress.net), October 14, 2004


Moderation questions? read the FAQ