Tại sao Chí Bựa ra nông nỗi này ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngày xưa Chí Bựa cũng như bao đứa trẻ hoang như con "hoang Việt".Nhờ cách giáo hóa của CHXHCN nên Chí Bựa đâm ra có hạng .

Chính v́ vậy để bảo đảm cái nghiệp ma cô ,trộm cắp của hắn nên hắn gia nhập cái đảng ác ôn "sán lải cộng sản" .

Một hôm tổ đi vắng nên hắn bị bắt qủa tang hành nghề không vốn .Công an bắt làm tờ tự khai .Mặc dù thuộc thành phần xấu nhưng lúc nào hắn cũng tôn kính Bác nên hắn viết tờ tự khai sau ;

"Em là Chí Bựa tự khai em là đệ nhứt lưu manh nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt ăn cướp nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt dâm nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt chôm chỉa nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt nổ bậy nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt nói leo nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt bám đít Tàu Phù nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt dốt mà làm khôn nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt ăn nói càn gỡ nhưng thua Bác Hồ ,em là đệ nhứt bố lếu nhưng thua Bác Hồ ,tất cả cái ǵ em có điều thua bác Hồ . . .

Công an đọc xong tờ tự thú của Chí Bựa nên cho Chí Bựa ăn thoi một bữa no nê v́ vậy Chí Bựa đâm ra nửa khùng nửa diện xin bà con tha thứ cho hắn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 14, 2004

Answers

Response to Tại sao ChĂ­ Bựa ra nĂ´ng nỗi nĂ y ?

Toi Tha thu cho Chi Bua gi Khung dien ,,,...Moi ngay suck vay cai duoc roi,....

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 14, 2004.

Response to Tại sao ChĂ­ Bựa ra nĂ´ng nỗi nĂ y ?

Tấm h́nh của chó chết chí buá thời c̣n huy hoàng 'muá gậy ăn mày' ! hehe..

Và bị thất sủng sau năm 1979, khi nhà nước của Maoxếnh xáng bị QĐ Nhăn răng 'xáng' cho 1 cái quá mạng phải ù té chạy về Quảng Đông làm...ruộng ! hehe...-- Đối Ẩm C̣n Thú Hơn (lairaibasoi@yahoo.com), October 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ