Ai sẽ là bạn tốt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Châu Âu thường là những kẻ tính toán. Thích nói nhiều hơn hành động. Việt nam muốn lên phải nhờ vào những nước như Mỹ, Nhật và Úc v́ những nước này chịu giúp đỡ những nước khác. Mỹ chi tiền ở Iraq gần 200 tỷ đô, hơn 5 lần GDP của VN năm 2004. Mỹ đă giúp châu Âu, Nhật sau thế chiến thứ II, Hàn quốc và Đài loan năm 70-80. Nhật hiện đang giúp VN cả tỷ đô/năm. Úc nhỏ xíu có 20 triệu dân cũng giúp VN 500 triêu đô Mỹ /năm. VN mà thân Mỹ th́ chắc chắn sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Có mỗi một việc phải làm, DÂN CHỦ. Bỏ độc quyền CS cho bầu cử tự do, có vậy thôi.

Pháp giúp VN một ít nhưng chủ yếu đi vào việc khuyến khích học tiếng Pháp, thứ tiếng đang mất đất so với tiếng Anh. Đức th́ chắng biết có hỗ trợ VN hay không v́ nếu có cũng cũng như không. Jaques Chirac sang VN nhân vụ ASEM 5 tâng bốc VN nhưng mục đích chính là ǵ? Bán máy bay Airbus. Có mấy ngày mà bán được 10 chiếc Airbus giá hơn 500 triệu đô. VN th́ hay thích tỏ thái độ thù nghịch với Mỹ và thích chơi với những kẻ châu Âu máu lạnh này. Mỹ tuy hơi ngạo mạn, nóng tính nhưng nếu làm bạn được th́ VN sẽ được sự giúp đỡ của một người bạn.

-- Châu Âu là lũ máu lạnh (dggt03@hotmail.com), October 13, 2004

Answers

Response to Ai sẽ lĂ  bạn tốt

Có ǵ đâu mà phải no. Đảng ta đă cho thằng nằm vùng Chị Búa giỏi ve6` tài ăn nói láo toét vô học thức làm Đại Sứ ở Mẽo rồi th́ làm ǵ đảng thua nữa. Bắt điạ dù nhiều dù ít rồi cũng vào túi các quan thôi c̣n viêc dân vie6.c nước th́ nhác, việc ăn cơm ph́ th́ tài. Bơ"i thế mới có câu ăn tục nói phét, ếch ngồi đáy giếng và đờn gẩy tai trâu.......________________________> tết marốc mới cải tạo được tụi đi dép râu đội nón cối

-- (ChoNhayBànDọc@dllnet.com), October 14, 2004.

Response to Ai sẽ lĂ  bạn tốt

Trich Die Tageszeitung vom 10.04.2003 taz Nr. 7027 vom 10.4.2003, Seite 10, 31 Zeilen (TAZ-Bericht), KK

So sanh ve vien tro.

So sanh con so tuyet doi 1. My voi 11.4 ti USD 2. Nhat Ban 9.9 ti USD 3. Duc gan 5 ti USD

So sanh con so tuong doi 1. Dan Mach 1% BIP 2. Na Uy, Hoa Lan, Luxemburg hon 0.8 % BIP

Duc 0.27% BIP hang thu 14.

Nhat Ban 0.23% BIP hang thu 18.

My 0.11 % BIP

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 14, 2004.


Response to Ai sẽ lĂ  bạn tốt-- (tosu_cs@yahoo.com), October 14, 2004.

Response to Ai sẽ lĂ  bạn tốt

DUNG! CAM On ban viet mot khau hieu dung dan vo cung. MONG NHAN DAN IN NHO NAM LONG DIEU DO

-- thanh pham (nanghonghoa@yahoo.com), October 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ