Giàu nghèo ra sao ở Việt Nam ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin hỏi một câu:

Hiện nay đảng viên cộng sản ( 2.000.000) nắm hơn 80 % tài sản Việt Nam. Hơn 78.000.000 dân Việt trong nước 20 % tài sản.

Xin qúy vị trả lời. Thành thật cảm ơn

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), October 10, 2004

Answers

Response to Giàu nghèo ra sao ở Việt Nam ?

Đ l đường lối sn lải cộng sản ,ngy xưa Hồ chết Xnh h ho dn đứng ln lật đổ cường ho c b ,dn khờ kạo nghe theo by giờ chng sau khi cướp được ton bộ đất nước Việtnam chng hiện nguyn hnh l một lũ cường ho c b loại mới v lương tm hơn trăm lần .

Tất cả những người ngy xưa trực tiếp hay gin tiếp gip VC nhuộm đỏ Việtnam ,qu vị đ được trả ơn thế no ? . Qu vị c được ăn sung mặc xướng ,ở nh lầu ,đi xe hơi ,hưởng thụ như bọn chng khng ?.

Qu vị c được luật php che chở như bọn chng khng ?.

Qu vị c tiếng ni như bọn chng khng ?.

Con ci cn bộ c phải đi lm n lệ hay bn thn như con ci qu vị khng ?

Con ci cn bộ c bị bọn ngoại quốc đnh đập như con ci qu vị khng ?

Con ci cn bộ được đi du học cn con ci qu vị c được đi khng ?

Hy v tương lai của qu vị v con chu qu vị :

Xin đừng tiếp tay với bọn chng để tự hại mnh v hại kẻ khc .

Xin ton thể dn Việt hy lm như dn Ấn Độ đối với bọn thực dn Anh :

Đừng hợp tc ,đừng ủng hộ ,đừng lập cng ,đừng để chng m hoạt với chiu bi qun hạn th ,qun qu khứ ,xy dựng tương lai cho chng ,khng tham gia hay gia nhập những tổ chức của chng .

Đừng trực tiếp chống chng để khỏi mang di hại nhưng c thể ph hoại chng ,ly gin chng ,xi dục chng giết hại lẫn nhau .

Đối với bọn VC mọi hnh động giết chng điều được gọi l yu nước .Lịch sử VN chưa bao giờ kết n một người v nước trừ gian diệt tặc .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ