Bắt Sống ược 3 Tn Việt Cộng Ln Forum Ph Rối

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One ThreadBo co ton thể qi vị, chng ta đ Phục Kch v bắt sống được 3 tn Việtcộng ln forum ph rối trật tự trị an.

3 tn VC ny l:

Nguoi Viet Cộng (Danvietnam2004@yahoo.com)

Hoang VietNam (simodt2001@yahoo.com), tự Gio Hn

motSinhVien (Tkc8302@yahoo.com)Xin mời cc bạn vo xem qa trnh phục kch ở link dưới đy...

Những Ước Nguyện cũa ti......

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), October 07, 2004

Answers

Response to Bắt Sống Ðược 3 Tên Việt Cộng Lên Forum Phá Rối

Chao bac Ke si,may tuna nay chung em ban thi nen khong len tham bac duoc.Bay gio thi xong het roi,nho bac Ho phu ho nen chung em hau nhu qua het roi,co thang chua co diem nhung lam bai cung lac quan lam.Co chut thoi gian ranh roi dang dinh di choi thi len tham bac mot chut,thay bac van nhu ngay nao,bay lam tro he ra de cuoi.Gia nhu bac sao chang khon ra chut nao vay?Bay gio em se chui:Dit me bac ke si!Thi bac se noi em la viet cong ha?Vay thi cam on bac tiep nha.Chui em la Viet cong nua di: Dit me bac ke si,dit cha bac ke si!

-- (@@@.@@), October 07, 2004.

Response to Bắt Sống Ðược 3 Tên Việt Cộng Lên Forum Phá Rối

Thưa qúy vị:

>Cùng ý với niên Trưởng Lâm Kim Sanh và GS Nguyễn Phúc Liên.

>Xin D-ồng Bào VN tại Hoa Kỳ nên tập trung vào công tác vận d-ộng

>và ghi danh d-i bầu trong những ngày còn lại d-ể hỗ trơ. TT

>Bush d-ắc cử, nhất là tại những tiểu bang giao d-ộng (swing >states).

Dó là quyền lợi của chính chúng ta. D-ê? John Kerry phản

>chiến dắc cử, chắc chắn ông ta sẽ bắt tay với CSVN, và >con d-ường tranh d-ấu của chúng ta sẽ muôn ngàn khó khăn.

>Xin D-ồng Bào VN tại Hoa Kỳ triệt dể bài trừ CS và "dẹp tiệm" >John Kerry phản chiến, không cho John Kerry một lá phiếu trong ngày >bầu cử 2-11/Qúy vị cử tri người Việt theo phe Dân Chu? cũng

>vậy: phải nhìn thấy dại họa cho cộng dồng và Dân Tộc VN

>một khi Kerry d-ắc cử mà dồn phiếu cho TT Bush.

Chỉ có một >con d-ường duy nhất trong kỳ bầu cử 2-11 này là hỗ trơ. mọi >cách cho TT Bush tái cử dể chúng ta không bị lực cản phá khi >có một vi. TT Hoa Kỳ bênh Hà Nội và không thân thiện với cộng >dồng VN. >CS và Phản Chiến luôn d-i với nhau như bóng với hình!

Tin CS >và Phản Chiến chỉ có chết (kinh nghiệm chiến tranh VN)!. Không >bao giờ tin Kerry! Dó là kẻ dã giết Miền Nam VN/

>Thành kính >Viet Marketing

-- Fuck You Chi Bua.... (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua'@yahoo.com), October 07, 2004.


Response to Bắt Sống Ðược 3 Tên Việt Cộng Lên Forum Phá Rối

Thưa qy vị: >Cng với nin Trưởng Lm Kim Sanh v GS Nguyễn Phc Lin.

>Xin D-ồng Bo VN tại Hoa Kỳ nn tập trung vo cng tc vận d-ộng

>v ghi danh d-i bầu trong những ngy cn lại d-ể hỗ trơ. TT

>Bush d-ắc cử, nhất l tại những tiểu bang giao d-ộng (swing >states).

D l quyền lợi của chnh chng ta. D-? John Kerry phản

>chiến dắc cử, chắc chắn ng ta sẽ bắt tay với CSVN, v >con d-ường tranh d-ấu của chng ta sẽ mun ngn kh khăn.

>Xin D-ồng Bo VN tại Hoa Kỳ triệt dể bi trừ CS v "dẹp tiệm" >John Kerry phản chiến, khng cho John Kerry một l phiếu trong ngy >bầu cử 2-11/Qy vị cử tri người Việt theo phe Dn Chu? cũng

>vậy: phải nhn thấy dại họa cho cộng dồng v Dn Tộc VN >một khi Kerry d-ắc cử m dồn phiếu cho TT Bush. Chỉ c một >con d-ường duy nhất trong kỳ bầu cử 2-11 ny l hỗ trơ. mọi >cch cho TT Bush ti cử dể chng ta khng bị lực cản ph khi >c một vi. TT Hoa Kỳ bnh H Nội v khng thn thiện với cộng >dồng VN. >CS v Phản Chiến lun d-i với nhau như bng với hnh!

Tin CS >v Phản Chiến chỉ c chết (kinh nghiệm chiến tranh VN)!. Khng >bao giờ tin Kerry! D l kẻ d giết Miền Nam VN/

>Thnh knh >Viet Marketing

-- Ho Chi minh Dam tac (vietnam congsan nuoi-heo nhieu qua thui' '@yahoo.com), October 07, 2004.


Response to Bắt Sống Ðược 3 Tên Việt Cộng Lên Forum Phá Rối

Ông bush có biết cái nước Việt Nam nằm ở đâu đâu mà quý vị lo. Nghe bush thì chỉ có trả thuế thêm mà thôi, mà tiền thuế thì đi đâu? Medicare thì chả thấy. N-child-left-behind cũng không có. Việc làm thì lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ ngày càng ít đi,

Vậy tiền thuế đi đâu? Tôi chỉ thấy mấy công ty dược được lợi thôi.

-- Jube (Jube@Jube.Jube), October 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ