HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC DA CAM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC DA CAM

Ngày Mười tháng Tám, vỗ tay...

Vui mừng, đảng bảo là ngày DA CAM

Nó tác hại họ hàng nhà đỉnh

Nên đỉnh ta lắm bịnh dị kỳ

Dân lành mắc Bịnh... Cu Ly

Cháu ngoan mắc Bịnh Khoái Đi Bụi Đời

Trai mắc Bịnh Giết Người, Trộm Cướp

Bịnh Ăn Chơi, Hỗn Xược, Du Côn

Gái thì mắc Bịnh Lạ Hơn

Nan y : Nuôi Miệng, Bán Trôn, Trây Lười !

Chất Da Cam, giời ơi... độc hại

Làm đảng ta Bịnh Hoại Luân Thường

Độc Tài, Tham Nhũng, Bất Lương

Bịnh Chia Cắt Đất Quê Hương dâng Tầu

Bịnh Hối Lộ, Ma Đầu, Bè Phái

Bịnh Dâm Ô, hiếp gái mười ba

Bịnh Mê Vàng, Đất, Đô La

Bịnh Ra Ngoại Quốc Mua Nhà, đầu tư !

Bịnh Ăn Mày đã như quốc sách

Bịnh Đầy Dân đói lạnh, khốn cùng!

Nhà tù cùng khắp non sông

Bịnh Vu Gián Điệp để còng người dân !

Bịnh Lừa Mị, Bất Nhân, Tàn Bạo

Bịnh Cướp từ chén gạo, đồng xu

Nhưng riêng Bịnh của bác hồ

Chao ơi, đặc biệt lắm cơ, thiệt tình

Bác bị Bịnh Cù Đinh Thiên Pháo

Giữa ba đình trơ tráo nằm co

Hồn ma bác rống như bò

Bác đòi hộ lý đem cho bác xài!

Mèn ơi, đảng bịnh dài dài...

Nguyên nhân, đảng bảo từ loài DA CAM !!!

Muốn chất độc nó làm ra bạc

Đảng ta bèn kiện bác Cờ Hoa

Cờ Hoa có lắm đô la

Đảng ngồi nhỏ dãi, ui da ... đảng thèm !

Da Cam độc lắm, nhìn xem

Nó tìm nhà đảng, nó đem xuống mồ!

-- vietcongkhung (hochomanh@vnn.vn), October 05, 2004

Answers

Response to HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC DA CAM

HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC DA CAM

Ngy Mười thng Tm, vỗ tay...

Vui mừng, đảng bảo l ngy DA CAM

N tc hại họ hng nh đỉnh

Nn đỉnh ta lắm bịnh dị kỳ

Dn lnh mắc Bịnh... Cu Ly

Chu ngoan mắc Bịnh Khoi Đi Bụi Đời

Trai mắc Bịnh Giết Người, Trộm Cướp

Bịnh Ăn Chơi, Hỗn Xược, Du Cn

Gi th mắc Bịnh Lạ Hơn

Nan y : Nui Miệng, Bn Trn, Try Lười !

Chất Da Cam, giời ơi... độc hại

Lm đảng ta Bịnh Hoại Lun Thường

Độc Ti, Tham Nhũng, Bất Lương

Bịnh Chia Cắt Đất Qu Hương dng Tầu

Bịnh Hối Lộ, Ma Đầu, B Phi

Bịnh Dm , hiếp gi mười ba

Bịnh M Vng, Đất, Đ La

Bịnh Ra Ngoại Quốc Mua Nh, đầu tư !

Bịnh Ăn My đ như quốc sch

Bịnh Đầy Dn đi lạnh, khốn cng!

Nh t cng khắp non sng

Bịnh Vu Gin Điệp để cng người dn !

Bịnh Lừa Mị, Bất Nhn, Tn Bạo

Bịnh Cướp từ chn gạo, đồng xu

Nhưng ring Bịnh của bc hồ

Chao ơi, đặc biệt lắm cơ, thiệt tnh

Bc bị Bịnh C Đinh Thin Pho

Giữa ba đnh trơ tro nằm co

Hồn ma bc rống như b

Bc đi hộ l đem cho bc xi!

Mn ơi, đảng bịnh di di...

Nguyn nhn, đảng bảo từ loi DA CAM !!!

Muốn chất độc n lm ra bạc

Đảng ta bn kiện bc Cờ Hoa

Cờ Hoa c lắm đ la

Đảng ngồi nhỏ di, ui da ... đảng thm !

Da Cam độc lắm, nhn xem

N tm nh đảng, n đem xuống mồ!

-- vietcongkhung (hochomanh@vnn.vn), October 05, 2004-- Ho chi Minh Dam TAC (vietnamcongsans nuoi Heo nhieu qua'' @yahoo.com), October 05, 2004.

Moderation questions? read the FAQ