Người Việt Q uốc Gia Yêu Quê Hương Yêu Đồng Bào Nên Đọc và Cổ Động Bài Này

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TT/LTC

Tâm thư KÍNH GỬI QUƯ ĐỒNG HƯƠNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI

Về đề nghị: Lập Trường Chung của Người Việt Quốc Gia Hải ngoại.

Thưa quư đồng hương,

Cuối tháng 12 năm qua, 2002, chúng tôi đă viết một bài nhan đề: “Người Việt Quốc Gia và

nhu cầu Bảo vệ lằn ranh Quốc/cộng”. Bài này đă được phổ biến khá rộng răi trên báo chí, truyền thanh, và internet, đi khắp thế giới.

Tỷ lệ đồng hương tán thành bài này đă vượt hẳn số người chống đối. Trong một buổi hội luận trên

đài phát thanh Việt-Nam Hải ngoại tại Hoa-thịnh-Đốn ngày 23-3-03, số thính giả gọi vào góp ư về

đề tài trên đă tán đồng bài viết với tỷ lệ 100%.

Hiện tại vấn đề “Lằn ranh Quốc/cộng” c̣n sôi nổi hơn, khi tờ Ngày Nay (số 501, 15-4 / 1-5) bên

Texas phỏng vấn gần hai chục nhân vật trong cộng đồng về nhu cầu của lằn ranh đó.

Ngoài ra, đài Việt-Nam Hải ngoại cũng đang chuẩn bị một cuộc phỏng vấn khác về vấn đề trên.

Hôm nay, trong mùa Quốc hận 30-4-2003, nhân lễ khánh thành Tượng đài tưởng niệm các Chiến sĩ Việt-Mỹ đă hy sinh cho miền Nam tự do, đồng thời cũng nhân lúc phong trào dựng cờ

Chính nghĩa tại khắp mọi nơi, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quư Đồng hương một đề nghị về “Lập Trường Chung Của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại” để Đồng hương xét định.

Như đă tŕnh bày trong bài Bảo vệ lằn ranh Quốc/cộng, chúng ta có nhu cầu cấp bách phải

minh định một lằn ranh giữa ta và địch, và phải quyết tâm bảo vệ lằn ranh đó, để chống lại sự xâm nhập, phá hoại, và khuynh đảo các cộng đồng của ta. Không có một lằn ranh rơ rệt, và thiếu vắng

một đường lối chung, cảnh vàng thau lẫn lộn sẽ c̣n măi măi, bọn đầu cơ chính trị và ngụy danh

Quốc Gia sẽ vẫn mặc sức lộng hành, và các cộng đồng của ta sẽ ngày càng suy yếu.

Lập Trường Chung sẽ là những cột mốc để một mặt giúp ta phân loại và cô lập bọn cộng sản nằm

vùng, bọn trở cờ đón gió, và bọn ngụy Quốc Gia, một mặt tạo điều kiện cho khối người Việt Quốc

Gia đứng về một phía, đoàn kết với nhau để nỗ lực hỗ trợ đồng bào quốc nội giành lại tự do.

Chúng tôi, những người đứng tên dưới đây, chỉ là những cá nhân, không phải là một tổ chức chính trị, và cũng không bị chi phối bởi bất cứ đoàn thể đảng phái nào, mà chỉ v́ ưu tư trước t́nh h́nh các cộng đồng của ta và tiền đồ của dân tộc nên đă mạo muội đưa ra đề nghị nói trên. Ngoài ra, việc làm này cũng không xen lấn vào bất cứ hoạt động nào của bất kỳ tổ chức nào khác.

Chúng tôi biết trong hiện t́nh của ta, đây là một việc làm rất khó khăn, nên khẩn thiết kêu gọi

đồng hương mọi giới, những người Việt Quốc Gia chân chính vẫn hằng quan tâm đến cộng đồng

và quê hương, hăy tích cực đóng góp ư kiến và tham gia hoàn thành viên măn công tác này.

Việc là việc lớn, trách nhiệm là trách nhiệm chung, c̣n chúng tôi chỉ là một số nhỏ, nên thành

hay bại, chính nghĩa “Quốc-Gia” c̣n hay mất, hoàn toàn tùy thuộc nơi quư vị.

Trân trọng,

Ngày 1-6-2003

Danh sách 184 người đứng tên, xin xem dưới tài liệu “Lập Trường Chung” đính kèm

MỘT ĐỀ NGHỊ VỀ

LẬP TRƯỜNG CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI của 184 tu sĩ, nhân sĩ, trí thức, chính trị gia, nhà văn, nhà báo, doanh gia, cựu quân nhân...

*****

Trong gần một thế kỷ qua, chủ nghĩa cộng sản đă là một tai họa khủng khiếp cho toàn thể nhân loại.

Ở đâu có cộng sản, ở đó có hận thù chiến tranh, có độc tài sắt máu, có tù đầy đói khổ, đất nước chậm tiến,

dân mất tự do.

Ở Việt-Nam ta, trong hơn nửa thế kỷ qua, đảng cộng sản đă:

- Làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài và hao tổn nhiều xương máu tài sản hơn;

- Toa rập với thực dân Pháp chia đôi đất nước, tại hội nghị Genève năm 1954,bất chấp sự phản đối kịch liệt

của chính phủ Quốc Gia đương thời;

- Phát động cuộc chiến tương tàn đẫm máu, xâm lược miền Nam, để mở rộng đế quốc cộng sản;

- Đem quân đánh chiếm Cam-bốt để làm nghĩa vụ cộng sản quốc tế;

- Tạo cơ hội cho Trung cộng tiến đánh nước ta năm 1979, để trả thù cho chư hầu Cam bốt;

- Tàn sát cướp bóc dân lành qua những chính sách cực kỳ dă man tàn bạo, như cải cách ruộng đất, đánh tư

sản mại bản, đàn áp trí thức (vụ Nhân Văn Giai phẩm);

- Làm cho đất nước ta trở nên lạc hậu, tham nhũng, nghèo khổ, vào bậc nhất thế giới;

- Và gần đây, đă đang tâm phản bội dân tộc, dâng đất hiến biển của Tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp Trung

cộng.

Tội ác tầy trời của cộng sản không thể tha thứ. Ngày nào cộng sản c̣n ngự trị trên đất nước ta ngày đó cuộc đấu tranh Quốc / cộng từ trên nửa thế kỷ nay c̣n phải tiếp tục.

Cuộc chiến quân sự tuy đă ngưng từ năm 1975, nhưng sự sụp đổ tan tành của cộng sản quốc tế , và việc Việt cộng buộc phải mở cửa cho thế giới tư bản vào kinh doanh, đang mở ra một diễn trường mới, một diễn biến ḥa b́nh, mà hậu quả nhất định sẽ làm tan ră bạo quyền chuyên chế cộng sản.

Trước cao trào dân chủ đang dâng tràn khắp thế giới và ngay tại Việt Nam, bọn lănh đạo cộng sản đang một

mặt ra sức đàn áp đối lập, vơ vét của cải, một mặt cố xâm nhập, khống chế các cộng đồng Việt Nam hải

ngoại để có chỗ trú chân pḥng khi tẩu thoát.

Để đáp ứng với t́nh h́nh đấu tranh mới, tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản đồng tâm khẳng định:

LẬP TRƯỜNG CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI

Thứ nhất: Người Việt theo chủ nghĩa Quốc Gia, lấy truyền thống Dân Tộc làm nền tảng, tranh đấu đến cùng để tạo dựng một quốc gia độc lập và toàn vẹn lănh thổ, nhân dân được sống trong một thể chế dân chủ pháp trị, tự do và nhân quyền được tôn trọng, đất nước theo kịp với trào lưu tiến hóa của nhân loại.

Trên căn bản đó, người Việt Quốc Gia triệt để chống lại mọi chế độ độc tài, nhất là độc tài chuyên chính cộng sản hiện tại. Không thể có sự dung nhượng, ḥa giải, giữa hai bên. Chỉ có một con đường duy nhất là cộng sản phải ra đi, trả lại đất nước cho toàn dân.

Mọi cố gắng vận động ḥa giải ḥa hợp và hợp tác với Việt cộng đều chỉ có tác dụng tiếp tay nuôi sống kẻ thù dân tộc và đưa người Việt Quốc Gia đến chỗ bại vong thêm một lần nữa.

Thứ hai: Người Việt Quốc-Gia không chỉ giới hạn vào nhân dân miền Nam trước kia hay tập thể người Việt

tỵ nạn bây giờ, mà bao gồm cả đại khối dân tộc Kinh Thượng, không cộng sản, cả ở quốc nội lẫn quốc ngoại, thiết tha với nếp sống dân chủ, quyết tâm chống cộng sản độc tài giành lại tự do.

Nhân dân Việt-Nam từ Nam chí Bắc đă hy sinh muôn vàn xương máu để chiến đấu cho khát vọng Độc lập,

Tự do, Hạnh phúc, của dân tộc chứ không phải để xây dựng chế độ cộng sản phi nhân.

Người Việt Quốc gia hải ngoại ư thức rơ rằng, chỉ v́ ḷng yêu nước sôi nổi và v́ không hiểu rơ cộng sản nên

năm 1945 đồng bào ta đă để cho chúng cướp đoạt chính quyền, lănh đạo kháng chiến.

Họ đă bị lừa. Họ không hề là cộng sản. Và họ đang đứng lên tranh đấu để giành lại tự do no ấm.

Những cá nhân và tổ chức cố t́nh đi ngược lại khát vọng đó của toàn dân đều bị coi là phản bội dân

tộc. Mọi thành phần dân tộc, kể cả những người cộng sản đă tỉnh ngộ, thực tâm tranh đấu cho tự do dân chủ của đồng bào, đều được coi là những Chiến sĩ Quốc Gia, được nhiệt liệt tán dương và yểm trợ.

Thứ ba: Chủ nghĩa Quốc-Gia hoàn toàn trong sáng, người Quốc-Gia là những con người Dân Tộc.

Chủ nghĩa Quốc Gia phát sinh từ dân tộc, gắn liền với Dân Tộc trong suốt hơn 4000 năm lịch sử, khác hẳn với chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, chỉ là cái vỏ áp đặt bên ngoài.

Thể chế Quốc Gia do đó là thể chế truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thể chế Quốc Gia dung dưỡng mọi thành phần dân tộc, sinh hoạt trong t́nh đồng bào. Tại miền Nam trước đây, thể chế Quốc Gia đă chứng tỏ sự ưu việt của nó, đến nỗi một nhà văn phản kháng miền Bắc, Dương thu Hương, đă phải thốt lên: so với miền Nam th́ miền Bắc chỉ là mọi rợ! Mọi luận điệu nhục mạ thể chế Quốc Gia và người Việt Quốc-Gia đều là xuyên tạc, cố t́nh phản bội quốc gia, phỉ báng dân tộc.

Thứ tư: Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là của các thành phần Quốc Gia Dân Tộc, đứng lên biểu t́nh đ̣i độc lập tự do, nhưng đă bị cộïng sản gian manh trà trộn vô, trương cờ cướp công và cướp chính quyền.

Từ đó chúng đă thẳng tay tàn sát các thành phần Quốc gia Dân tộc, giành độc quyền lănh đạo quốc gia, và cướp công kháng chiến chống thực dân Pháp của toàn dân, trong đó Việt cộng chỉ là một thiểu số cầm đầu

quỷ quyệt.

Bất cứ ai và tổ chức nào xưng tụng rằng cuộc cách mạng tháng 8/45 thành công và cuộc kháng chiến thắng lợi năm 1954 là nhờ ở Việt cộng, đều sai lầm man trá, chỉ làm lợi cho kẻ thù, giúp chúng bám giữ măi quyền bính.

Thứ năm: Cuộc chiến đấu anh hùng của quân dân miền Nam chống quân cộng sản xâm lược miền Bắc là một cuộc chiến đấu tự vệ, hoàn toàn có chính nghĩa.

Hàng triệu quân dân miền Nam đă hy sinh tính mệnh, tài sản, để bảo vệ phần đất tự do của Tổ quốc.

Vô vàn quân đội miền Bắc bị cộng sản lừa bịp, lùa vào miền Nam chém giết anh em dưới chiêu bài chống Mỹ-Ngụy, đă phải bỏ thây cho Việt cộng làm nghĩa vụ quốc tế của chúng.

Sự kiện này nay đă được thế giới, và ngay cả một số cán bộ lăo thành, cao cấp Việt cộng công nhận, như cựu Viện trưởng viện Mác-xít Hoàng minh Chính, đă phải nói: đồng bào miền Nam phải bỏ nước ra đi chỉ v́ ḷng yêu nước, không thể sống chung với cộng sản độc tài.

Tất cả những luận điệu bôi nhọ cuộc chiến tự vệ cao đẹp của quân dân miền Nam đều chỉ nhằm phục vụ cho tuyên truyền cộng sản, cố t́nh bào chữa cho bọn xâm lược miền Bắc.

Thứ sáu: Quốc kỳ quốc ca là biểu tượng thiêng liêng của một quốc gia. Chỉ có một quốc hội dân cử, trong một chế độ hoàn toàn tự do, mới có quyền quyết định chọn lựa hay thay đổi biểu tượng này.

Đối với người Việt Quốc Gia hải ngoại, lá quốc kỳ Quốc Gia, nền vàng ba sọc đỏ, và bài quốc ca Tiếng Gọi

Công Dân vẫn là quốc kỳ và quốc ca chính thức của tập thể người Việt hải ngoại. Đó chính là căn cước của người Việt Quốc Gia, là chỉ dấu sinh hoạt của mọi người Việt Quốc Gia.

Không cử hành nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca, hoặc cổ vơ cho sự xóa bỏ hay thay đổi quốc

kỳ quốc ca Việt Nam Quốc Gia trong lúc này, là một sự chối bỏ, ly khai khỏi hàng ngũ Quốc Gia, chỉ làm lợi cho cộng sản.

Thứ bảy: Người Việt Quốc Gia hải ngoại luôn luôn hướng về quê hương đất Tổ, sẵn sàng dồn mọi nỗ lực

để tái thiết đất nước, nhưng chỉ khi nào trong nước có một chế độ dân chủ pháp trị, một chính quyền thực

sự của dân, v́ dân. Chừng nào cộng sản c̣n đó và chủ trương một chính quyền cực kỳ độc tài tham nhũng, không lư ǵ đến phúc lợi của người dân mà chỉ lo bóc lột dân để làm giàu cho bọn tư bản đỏ, chừng đó

người Việt Quốc Gia hải ngoại nhất định không tiếp tay, đóng góp, dưới bất cứ h́nh thức nào.

Mọi cố gắng kêu gọi người Việt hải ngoại đem nhân tài vật lực về xây dựng đất nước “xă hội chủ nghĩa” của cộng sản, tuyệt đối không thể chấp nhận. Điều đó chỉ giúp chúng kéo dài ách thống trị hà khắc trên quê hương ta. Chính v́ hiểu rơ điều này nên tuyệt đại đa số đồng hương, nhất là giới trẻ trí thức hải ngoại, đă cương quyết tẩy chay mọi sự dụ dỗ, ve văn của nhà cầm quyền cộng sản.

Thứ tám: Đảng cộng sản Việt Nam là một “Đảng Nhà Nước”, không phải một đảng chính trị b́nh thường. Đó là một đảng đă được “hiến pháp hóa” và “định chế hóa” để nắm tất cả mọi tổ chức chính quyền, từ hành pháp,

lập pháp, tư pháp, quân đội, công an, cảnh sát…cho đến cả ṭan dân.

Không những thế, đảng Việt cộng c̣n là tội đồ của quốc gia dân tộc Việt Nam. Chúng đă gây không biết

bao nhiêu đau thương thống khổ cho đồng bào và đổ vỡ cho đất nước. Lịch sử và quốc dân Việt Nam sẽ

phán quyết về tội trạng của chúng.

Đối với dân tộc Việt-Nam, đảng cộng sản là một cái nhọt độc, nhất định phải dứt bỏ mới mong đưa được đất nước ra khỏi lầm than. Tuyệt đối không có sự dung nhượng nào về chính trị, về cơ chế và tổ chức,

mà chỉ có sự khoan hồng cho những thành phần cấp dưới, buộc ḷng phải theo ‘đảng’ để sống.

Thứ chín: Để góp phần hữu hiệu vào đại cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản của đồng bào quốc nội,

người Việt Quốc Gia hải ngoại cương quyết đoàn kết trên một “lập trường chung”, quyết tâm giữ vững các

cộng đồng tỵ nạn hải ngoại, chặn đứng sự xâm nhập lũng đoạn của cộng sản và tay sai:

- Về văn hóa: không chấp nhận giao lưu văn hóa một chiều; tẩy chay các tài liệu tuyền truyền và công

tác văn tuyên của chúng; không để cho cộng sản nằm vùng xâm nhập, lợi dụng các cơ sở truyền thông của

ta; không sử dụng các ngôn từ đặc thù của cộng sản; khi viết bài, loan tin, không coi bạo quyền cộng sản

như một chính quyền hợp pháp của Việt Nam;

- Về kinh tế: không cứu sống bạo quyền cộng sản bằng cách: không làm ăn buôn bán với chúng; không

về nước ăn chơi, phung phí tiền bạc; không gửi tiền về nước, ngoại trừ để cứu giúp gia đ́nh và thân nhân; không tiếp tay bọn lănh đạo Việt cộng chuyển tiền tham nhũng ra hải ngoại cất giấu và kinh doanh, để cướp đoạt dần thị trường của người Việt tỵ nạn.

- Về tôn giáo: không mắc mưu tuyên truyền “cộng sản có tự do tôn giáo”, qua việc chúng cho một số tu

sĩ ra hải ngoại hoạt động; đ̣i Việt cộng phải để cho bất cứ tu sĩ nào trong nước được tự do xuất ngoại, và

bất cứ tu sĩ hải ngoại nào được tự do về nước sinh hoạt tôn giáo; đ̣i chúng phải để cho các tổ chức tôn giáo không phải là “quốc doanh” được tự do hành đạo, và để cho người dân trong nước được tự do tín ngưỡng.

- Về xă hội: chỉ cứu trợ thiên tai tật nguyền chứ không cứu đói giảm nghèo thay cho nhà nước cộng sản;

đ̣i hỏi chúng phải để các tổ chức tôn giáo không phải là quốc doanh được toàn quyền làm công tác xă hội. Người Việt hải ngoại chỉ tiếp tay khi cần.

- Về chính trị: dứt khoát không chấp nhận chiêu bài “ḥa giải ḥa hợp” để xây dựng quốc gia của cộng

sản, v́ đó chỉ là một âm mưu nhằm loại trừ Người Việt Quốc Gia hải ngoại. Thực chất đây chỉ là một sự

đầu hàng trá h́nh của người Việt Quốc Gia, một sự tiếp tay làm đẹp cho chế độ cộng sản và hợp pháp hóa

bạo quyền của chúng, trong khi chính chúng không bao giờ chịu ḥa giải với đồng bào trong nước và vẫn

nhất định duy tŕ một chế độ cực kỳ độc tài quan liêu tham nhũng. Chấp nhận ḥa giải ḥa hợp với đảng và nhà nước cộng sản không hơn không kém là một sự tái diễn tấn thảm kịch “liên hiệp” năm 1945/1946, đă

làm cho bao nhiêu đảng phái và chiến sĩ Quốc Gia bị tiêu diệt.

Thứ mười: Người Việt Quốc gia chân chính quyết tâm đoàn kết chặt chẽ xung quanh Lập Trường Chung

nói trên, quyết tâm tạo dựng một đại khối dân tộc yêu chuộng tự do dân chủ, để cùng nhau đấu tranh giải

trừ đảng và chế độ độc tài tham nhũng cộng sản. Những thành phần cố t́nh bênh vực cộng sản, chống lại

Lập Trường Chung này, mặc nhiên được coi như từ bỏ hàng ngũ Quốc Gia, đứng về phía địch.

Hải ngoại, mùa Quốc hận 2003

Hoa Kỳ, ngày 15-5-2003

- Cựu ĐT/HQ VŨ XUÂN AN, GNĐ - Bác sĩ NGUYỄN TUẤN ANH, LA/HK

- Cựu TrTá NGUYỄN NGỌC ÁNH, HK - Cựu TN/CT VƠ THỊ THÚY BA, CA/HK

- Cựu ĐT DƯƠNG NGỌC BẢO, PHÁP - Nhà văn NGUYỄN GIA BẢO, TX/HK

- Cựu Tr.Úy NGUYỄN VĂN BE, CA/HK - Cựu ĐSHC ĐÀO VĂN B̀NH, CA/HK

- Bác sĩ NGUYỄN THANH B̀NH, GNĐ - Bà TRẦN NAM B̀NH, CA/HK

- Bác sĩ Thú y VŨ NGỌC B̀NH, PA/HK - Cựu ĐT ĐOÀN BÍNH, CA/HK

- Cựu ĐT PHẠM THANH CAN,CA/HK - Công thương gia LÊ TIẾN CANG, GNĐ

- Cựu ThTá TRƯƠNG VĂN CAO, TX/HK - Bác sĩ BÙI THẾ CẦU, GIA NĂ ĐẠI

- Kỹ sư HOÀNG MAI CHÀO, CA/HK - Bác sĩ PHẠM TU CHÍNH, PHÁP

- Bác sĩ NGUYỄN NHƯ CHƯƠNG, CA/HK - Cựu D.biểu HUỲNH VĂN CÓ, TX/HK

- Cựu TN/CT NGUYỄN HỮU CÚC, CA/HK - Cựu Đ.Úy TẠ HỮU CỨ, CA/HK

- Kỹ sư HOÀNG ĐẮC CƯƠNG, CA/HK - Cựu TrTá NGUYỄN HỮU CƯỚC, CA/HK

- Bác sĩ NK NGUYỄN VĂN CƯỜNG, GNĐ - Giáo sư TÔN THẤT DIÊN, CA/HK

- Bác sĩ NGÔ VI DƯƠNG, GNĐ - CT/CĐNV/MN NGUYỄN NGỌC ĐA, MN

- Luật sư MAI VĂN ĐẠI, VA/HK - Cựu ĐT/BĐQ NGUYỄN VĂN ĐẠI, HK

- Cựu Thtá NGUYỄN ĐỀ, HK - Cựu Nghị sĩ NGUYỄN VĂN ĐIỀU, HK

- Cựu Đ.Úy ĐOÀN HỮU ĐỊNH, VA/HK - Cựu TrTá NGUYỄN CỬU ĐĨNH, CA/HK

- Luật sư VŨ NGỌC ĐĨNH, CA/HK - HT VBQGVN/MN NGUYỄN QUỐC ĐỐNG

- Nhà văn ĐỖ TIẾN ĐỨC, CA/HK - Giáo sư KIỀU THẾ ĐỨC, MN/HK

- Bác sĩ HOÀNG VĂN ĐỨC, CA/HK - Cựu ThTá PHẠM VĂN ĐỨC, PHÁP

- Cựu CT/HĐĐT PHÓ THÁI GIA, CA/HK - Cựu TrTá NGUYỄN ĐỨC GIANG, GNĐ

- Ông BÙI CHÁNH GIÁO, WA/HK - Bác sĩ NK NGUYỄN VĂN GIÁP, GNĐ

- Nhà văn PHẠM THỊ VÂN HẢI, PHÁP - Bà VƠ THỊ HẢI, CA/HK

- Nhà văn, Nhà báo HẢI TRIỀU, GNĐ - Cựu SVSQ/ĐH/CTCT NGUYỄN VĂN HẢI. HK

- Bác sĩ PHÙNG VĂN HẠNH, GNĐ - Cựu Đ.Uùy NGUYỄN HÀO, CA/HK

- Bác sĩ NGUYỄN DUY HẢO, CA/HK - Oâng NGÔ SỸ HÂN, Il/HK

- Cựu TN/CT HOÀNG ĐỨC HẬU, CA/HK - Cựu ĐT/KQ HUỲNH HỮU HIỀN, HK

- Bà ĐẶNG THỊ QUỲNH HOA, WA/HK - Ông NGUYỄN KHÁNH H̉A, CA/HK

- Kỹ sư NGUYỄN VĂN HOÀNG, CA/HK - Nhà báo THANH THƯƠNG HOÀNG, HK

- Cựu ĐSHC VŨ MẠNH HOÀNG, TX/HK - Cựu ĐT/KQ TRẦN Đ̀NH H̉E, CA/HK

- Cựu Dân biểu PHẠM NGỌC HỢP, CA/HK - Cựu ĐT/BCD PHAN VĂN HUẤN, HK

- Luật sư VƠ HUỆ, TX/HK - Nhà văn, ThT/KQ ĐÀO VŨ ANH HÙNG, HK

- Cựu ĐT/TT BÙI TRỌNG HUỲNH, HK - Kư giả NGUYỄN SỸ HƯNG, HK

- Cựu T.phán TCPV PHẠM Đ̀NH HƯNG, HK - GĐV/KT VƯƠNG LAN HƯƠNG, CA/HK

- Cựu ĐT/PB HỒ SĨ KHẢI, CA/HK - Kư giả KHẢI NGUYÊN, CA/HK

- Cựu Nghị viên NGUYỄN TẤN KHANG, GNĐ - Nhà văn NGUYỄN THẾ KHANH, HK

- Cựu ĐT LÊ BÁ KHIẾU, CA/HK - Ông PHẠM HỮU KHOÁT, GNĐ

- Cựu ChTướng TRẦN QUANG KHÔI, HK - Cựu SQ/ĐH/CTCT TRẦN KIM KHÔI, TX/HK

- Bác sĩ NK NGUYỄN BÁ KHUÊ, CA/HK - Giáo sư NGUYỄN VŨ KHƯƠNG, CA/HK

- Cựu TN/CT TRƯƠNG THIẾT KẾ, CA/HK - Cựu ĐT HOÀNG ĐẠO THẾ KIỆT, HK

- Dược sĩ VŨ THỊ MỸ KIM, MN/HK - Giáo sư DƯƠNG MINH KÍNH, CA/HK

- Cựu ĐT TRẦN KHẮC KÍNH, CA/HK - Cựu TrTá TRẦN HỮU KÍNH, THỤY SĨ

- Ḥa thượng THÍCH NGUYÊN LAI, HK - CT hội PN/NVQG/MN NGUYỄN PHG. LAN

- Bác sĩ TRẦN MỘNG LÂM, GNĐ - Bác sĩ HOÀNG CƠ LÂN, PARIS/PHÁP

- Ông HOÀNG TRỌNG LỄ, PCT/CTNCT/ĐV - Cựu ĐT/QP NGUYỄN TRỌNG LIỆU, CA/HK

- Kỹ sư NGUYỄN HOÀNG LONG, CA/HK - Ông PHẠM TRƯƠNG LONG, ĐỨC

- Cựu ĐT VŨ LỘ, CA/HK - Ông ĐẶNG VŨ LỢI, PHÁP

- Ông LÊ LUYỆN, CA/HK - Cựu ĐT HUỲNH THAO LƯỢC, CA/HK

- Cựu ĐT/ND NGUYỄN THU LƯƠNG, GNĐ - Cựu ĐSHC NGUYỄN CÔNG LƯỢNG, CA/HK

- Bác sĩ NGUYỄN Đ̀NH LƯ, CA/HK - Cựu ĐT TÔ ĐĂNG MAI, CA/HK

- Bác sĩ NGUYỄN Đ̀NH MĂO, PHÁP - Cựu Quân nhân PHẠM NGỌC MIÊN, CA/HK

- Nhân sĩ PHÙNG DƯƠNG MINH, CA/HK - Cựu ThTá TRẦN NGỌC NAM, GNĐ

- Cựu TTT Bộ PTST NGUYỄN V. NGHIÊM, HK - Nhạc sĩ VŨ ĐỨC NGHIÊM, CA/HK

- Bác sĩ NGÔ VĂN NHÂM, GNĐ - Bác sĩ PHẠM CHÍ NHÂN, CA/HK

- Cựu ĐT/KQ DƯƠNG XUÂN NHƠN, TX/HK - Giáo sư/Bác sĩ ĐỖ THỊ NHUẬN, CA/HK

- Bác sĩ NGUYỄN NGỌC OANH, CA/HK - Ông TRẦN TOÀN PHONG, HK

- Cựu Tr.Úy/BĐQ TRẦN HỮU PHÚC, HK - Cựu ĐT NGUYỄN H̉A PHÙNG, TX/HK

- Cựu ĐU/BĐQ TRƯƠNG H. PHƯỚC, HK - Cựu ĐSHC NGUYỄN PHÁT QUAN, HK

- Dược sĩ LÂM XUÂN QUANG, GNĐ - Bác sĩ NGUYỄN PHÚC BẢO QUƯ, ÚC

- Cựu Dân biểu VŨ VĂN QUƯ, TX/HK - Bác sĩ LƯ HỒNG SEN, GNĐ

- Cựu Đ.Úy PHẠM SOAN, CA/HK - Bác sĩ HOÀNG ĐỨC SÍNH, AZ/HK

- Bác sĩ CAO XUÂN SƠN, VA/HK - Kỹ sư NGUYỄN THÁI SƠN, CA/HK

- Bác sĩ TÔN THẤT SƠN, NA UY - Bác sĩ NGUYỄN DUY TÀI, PHÁP

- Cựu SVSQ/ĐH/CTCT NGUYỄN V. TÁM, HK - Nhà văn, nhà báo HỒ CÔNG TÂM, MA/HK

- Kỹ sư ĐẶNG VŨ THÁM, ÚC CHÂU - Cựu TrTá TRẦN VĂN THANH, GNĐ

- Cựu Đ.Úy NGUYỄN VĂN THANH, CA/HK - Cựu TrTá/TG TRẦN HỮU THÀNH, HK

- Cựu SVSQ/ĐH/CTCT TRẦN H. THẠNH, HK - Cựu Phó ĐĐ/HQ DẶNG CAO THĂNG, HK

- Nhân sĩ NGUYỄN ĐẠI THẮNG, VA/HK - Cựu ChTướng LÊ VĂN THÂN, CA/HK

- Nhà Thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN, CA/HK - Linh mục TRẦN QUƯ THIỆN, VA/HK

- Cựu ĐT TRẦN VĂN THOÀN, PHÁP - Cựu Dân biểu ĐÀO NGỌC THỌ, GNĐ

- Họa sĩ PHẠM THÔNG, TX/HK - Cựu ĐT PHẠM TẤT THÔNG, CA/HK

- Cựu TrTướng PHẠM QUỐC THUẦN, HK - Cựu Đ.Úy HOÀNG VĂN THUẬN, GNĐ

- Cựu Dân biểu DƯƠNG VĂN THỤY, GNĐ - Bác sĩ TRẦN VĂN TÍCH, ĐỨC

- Bác sĩ LÊ QUANG TIẾN, GNĐ - Bác sĩ NGUYỄN GIA TIẾN, THỤY SĨ

- Cựu SVSQ/ĐH/CTCT PHẠM ĐỨC TIẾN, HK - Cựu SQ/TG CAO KHẮC TIỆP, HI/HK

- Cựu ĐT HOÀNG NG.TIÊU/CAO TIÊU, HK - Bác sĩ PHẠM NGỌC TỎA, OR/HK

- Ô. NGUYỄN VĂN TỐ, HT/TN Rutlingen ĐỨC - Cựu Quân nhân PHẠM VĂN TỚI, CA/HK

- Bác sĩ PHẠM HỮU TRÁC, GNĐ - Cựu ĐT/KQ NGUYỄN CHÍ TRẢI, HK

- Cựu TrTá LÊ VĂN TRANG, GNĐ - Cựu Dân biểu NHAN MINH TRANG, HK

- Cựu ĐT/KQ NGUYỄN QUANG TRI, HK - Cựu TrTướng NGUYỄN BẢO TRỊ, CA/HK

- Cựu ĐU/CSQG PHẠM VĂN TRIỆU, HK - Cựu TrTướng TRẦN VĂN TRUNG, PHÁP

- NGUYỄN DUY TRUNG, CT Hội TNCT/ĐV - Cựu ChTướng MẠCH VĂN TRƯỜNG, HK

- Nhà Giáo TÔN THẤT TUỆ, GNĐ - Cựu ThTá NGUYỄN XUÂN TÙNG, HK

- Cựu Tr.Úy NGUYỄN VĂN TUYẾT, HK - Cựu ĐT HÀ THÚC TỨ, CA/HK

- Giáo sư Tiến sĩ LƯƠNG TẤN TƯỚC, ANH - Bác sĩ TỪ UYÊN, GNĐ

- Nhà văn QUÁCH NGỌC VÂN, TX/HK - GS/TS TP NGUYỄN XUÂN VINH, HK

- Ông TÔN THẤT VINH, PHÁP - Ông NGUYỄN CÔNG VĨNH, CA/ HK

- Cựu TrTá NGUYỄN Đ̀NH VŨ, CA/HK - Cựu ĐT TRẦN Đ̀NH VỴ, PHÁP

- Ông NGUYỄN XIÊM, WA/HK - G. sư NGUYỄN THỊ XUÂN, PCT CĐNV/MN

- CT hội CTNCT/MN ĐIỀN MINH XUYẾN - Cựu ThTướng TÔN THẤT XỨNG, GNĐ

- Bác sĩ NK NGUYỄN VĂN Y, CA/HK - Ông TRẦN VIỆT YÊN, HK

- Cựu TrTá HỒ QUAN MINH YÊN, HK - Bác sĩ ĐOÀN YẾN, CA/HK

Mọi thắc mắc, góp ư, ghi tên tham dự, hay rút tên ra.... xin liên lạc:

1/ Nguyễn tuấn Anh : P.O. Box 94, Ethel, LA 70730

2/ Hoàng Đạo Thế Kiệt : - email: hoang_dao@hotmail.com, KHKK20032003@yahoo.com

- Lập Trường Chung; c/o Người Việt Quốc Gia; 3337 S Bristol, #130; Santa Ana, CA 92704

3/ Trần văn Tích : email: vantich.tran@gmx.de

4/ Từ Uyên : email: Uyen31@yahoo.ca-- (Ngô_Quyền@New_Việt_Nam.com), October 05, 2004


Moderation questions? read the FAQ