DAN CHU

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VƠ NGUYÊN GIÁP tập hợp quân đội chuẩn bị tiêu diệt cộng sản tham nhũng hiện tại và lập ra Đảng Cộng Sản Cấp Tiến. Tất cả các bạn đang đấu tranh cho dân chủ tự do hăy sẳn sàng. Toàn thể đồng bào quốc nội và hải ngoại chuẩn bị xuống đường đấu tranh. Cuộc cách mạng dân chủ sẽ thắng lợi nếu chúng ta cùng đấu tranh. HĂY CAN ĐẢM LÊN TẤT CẢ CON DÂN NƯỚC VIỆT. NGÀY MAI SẼ TƯƠI SÁNG.

-- DAN CHU (giangsonsapdoichu@yahoo.com), October 04, 2004

Answers

Chỉ có bọn ngu mới giúp cộng sản đói giết thằng cộng sản no để trở thành cộng sản ăn bạo .

Ngày xưa Đại Tướng cầm "quân" .

Ngày nay Đại Tướng cầm "quần chị em" .

Ngày xưa Đại Tướng thương "quân" .

Ngày nay Đại Tướng thương "quần chị em" .

Ngày xưa Đại Tướng giữ "quân" .

Ngày nay Đại Tướng giữ "quần chị em" .

Ngày xưa Đại Tướng thích "quân" .

Ngày nay Đại Tướng thích "quần chị em" .

Con chó ǵa không răng lại đ̣i tranh ăn với những con sài lang th́ từ chết tới chết ,ai theo nó vạ lây ráng chịu .

Tên Giáp là một tên đồ tể đă nướng trên 30.000 cán ngố cho chiến thuật biển người trong trận Điện Biên .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), October 04, 2004.


Nhân cơ hội này lật cộng sản luôn. Hiểu chưa chiến hữu.

-- Dan Chu (giangsonsapdoi@yahoo.com), October 04, 2004.

CỜ VIỆT NAM TỰ DO NGẠO NGHỄ TUNG BAY TRONG NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI

-- (tosu_cs@yahoo.com), October 04, 2004.


Đúng là thằng ngu. Mày đúng là quen ăn cứt bọn Mỹ nên ngu quá. Bố đéo thèm trả lời mày. Chỉ chửi mày một câu: MÀY NGU NHU CON CHÓ

-- dungCS (doremon@yahoo.com), October 05, 2004.-- (tosu_cs@yahoo.com), October 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ