KÊU GỌI NƯỚC NGOÀI VA CÁC TÔ? CHỨC TÔN GIÁO, NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ CHỐNG PHÁP LỆNH TÔN GIÁO

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

KÊU GỌI NƯỚC NGOÀI VA CÁC TÔ? CHỨC TÔN GIÁO, NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ CHỐNG PHÁP LỆNH TÔN GIÁO

*********************************************************

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Ngày 12.07.2004 vừa rồi Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Quốc Hội bù nh́n, chính thức cho ḷi ra Pháp Lệnh Tôn Giáo \. Trong bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 174/05.08.04, chúng tôi đă nêu ra những Chủ đề sau đây để lần lượt khai triển liên tục trong 8 số VietTUDAN kế tiếp:

--1\. Chế độ độc tài Cộng sản sơ. Tôn giáo

--2\. Mục đích của Pháp Lệnh Tôn Giáo

--3\. Pháp Lệnh Tôn Giáo là Luật Lệ hóa sự đàn áp

--4\. Chống Pháp Lệnh Tôn Giáo là việc đ̣i quyền Tự do căn bản cho mọi người

--5\. Chống Pháp Lệnh Tôn Giáo là quyền Tự vệ của Tôn Giáo

--6\. Lănh đạo Tôn Giáo không thể yên tiếng trước Pháp Lệnh

--7\. Tín hữu mọi Tôn giáo phải đứng lên chống Pháp Lệnh

--8\. Kêu gọi nước ngoài và các Tổ chức Tôn Giáo, Nhân quyền chống Pháp Lệnh

Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 182/30.09.04 này khai triển Chủ đề thứ bẩy: KÊU GỌI NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC TÔ? CHỨC TÔN GIÁO, NHÂN QUYỀN CHỐNG PHÁP LỆNH\.

Lực lượng đồng bào tỵ nạn Cộng sản tại nước ngoài khá mạnh\. Mỗi năm đồng bào hải ngoại gửi về Việt Nam chửng 4 tỉ mỹ kim, 1/3 ngân sách Nhà Nước Việt Nam\.

Chúng ta có nhiều quan hệ với những người nằm trong các Chính quyền nước ngoài, nằm trong các Tổ chức Quốc tế\.

Con cháu của chúng ta đang làm việc cho các Chính quyền và các Tổ chức ấy\.

Người Việt Nam tỵ nạn cư ngụ trên 70 Quốc gia\. Lực lượng ngoại vận của chúng ta rất mạnh\. Nhà Nước Cộng săn, sau khi Đế quốc Cộng sản tan ră và dân chúng Quốc nội nghèo đói, đă hoàn toàn lệ thuộc vào tài chánh của Tây Phương\. Nghị quyết 36 của Cộng sản chứng tỏ sự quan tâm thiết cần của Cộng sản đối với Cộng đồng tỵ nạn tại nước ngoài\. Chúng ta phải nắm yếu điểm này để đấu tranh loại bỏ cái Pháp Lệnh Tôn Giáo lạc loài mà Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ráng rặn ra\. Người Việt Nam sống trên 70 Quốc gia, biết đủ mọi thứ tiếng, hăy dịch ra tiếng nước ngoài những bản văn về sự tồi tệ của Pháp Lệnh Tôn Giáo để các Chính quyền ngoại quốc và các Tổ chức Tôn Giáo, Nhân quyền Quốc tế thấy rơ sự hiểm độc của Cộng sản Việt Nam mà cùng đấu tranh với chúng ta\.

Nói về đề tài hôm nay, chúng tôi đề cập đến những điểm sau đây:

==> Chế đô. Cộng sản Việt Nam đang lệ thuộc ǵ từ nước ngoài, nhất là Tây phương

==> Lực lượng người Việt hải ngoại chống độc tài Cộng sản Việt Nam

==> Những khả năng vận động nước ngoài và các Tổ chức quốc tế

Đảng Cộng sản Việt Nam, một là mặt dầy mày dạn, hai là ngu ngốc ngồi đáy giếng tưởng trời bằng vung, ba là chi? chuyên môn tính những mưu vặt hại người để thủ lợi cho ḿnh, nên nói hoài chúng vẫn trơ trơ không biết thẹn cho chính con người của chúng\.

Trong bài này, với ba điểm nêu trên đây, chúng tôi không muốn dài ḍng biện luận lư thuyết, cắt nghĩa điều phải trái với chúng, mà chỉ tóm tắt những biện pháp thực hiện cụ thể nhằm vào những yếu điểm của chúng mà đập\.

Cộng sản lệ thuộc những ǵ vào nuớc ngoài, nhất là Tây phương \? Lực lượng người Việt ở ngoại quốc chống độc tài Cộng sản ra sao \? Và chúng ta lựa chọn cụ thể những biện pháp nào đê? đập vào chỗ yếu của chúng ở nước ngoài này\?

Chế đô. Cộng sản Việt Nam đang lệ thuộc ǵ từ nước ngoài, nhất là Tây phương

*********************************************************

Chúng tôi thấy những điểm mà Cộng sản VN lo sợ đối với nước ngoài như sau:

==> Lệ thuộc mất giúp đỡ về Kinh tế từ nước ngoài, nhất là Tây phương

Cưỡng chiếm được Miền Nam Việt Nam, nhưng nền Kinh tế chỉ huy và khép kín càng ngày càng trở thành kiệt quệ\. Dân chúng nghèo đói\.

Khi Đế quốc Cộng sản sụp đổ, Cộng sản Việt Nam không biết trông cậy vào đâu để có thể cứu vớt phần nào nạn đói nghèo của Dân chúng\.

Chế độ buộc ḷng phải mở cửa đối với nước ngoài, nhất là Tây phương\. Hệ thống Kinh tế hoàn toàn chỉ huy bằng những Công ty quốc doanh không thể đứng như vậy được nữa\.

Chế độ buộc ḷng phải “đổi mới“, nghĩa là nới rộng dần dần cho hoạt động tư doanh\.

“Mở cửa“ và “Đổi mới“ theo hướng Tây phương, nhưng Đảng vẫn cố thủ nắm lấy quyền Chính trị độc tài\. Việc đổi mới Kinh tế theo tư doanh đ̣i hỏi một môi trường Chính trị—Luật pháp (Environnement Politico-Juridique) song hành phù hợp, nghĩa là phải có đởi mới Chính trị\.

V́ cố thủ lấy quyền Chính trị độc tài cho Đảng và cho ô dù bao che những kẻ có quyền hành độc đoán, việc đổi mới tư doanh Kinh tế trở thành một hệ thống Kinh tế Mafia thủ l::7Ạ6:: riêng con ông cháu cha phe nhóm\.

Môi trường Chính trị—Luật pháp không phù hợp, Tư doanh trở thành Kinh tế Mafia con ông cháu cha phe nhóm và Quyền lực độc đoán là nguồn của Tham nhũng, Lăng phí\. T́nh trạng này không thể tạo tin tưởng cho giới đầu tư nước ngoài, lúc đầu hồ hởi cho chút vốn vào, nhưng dần dần t́m cách rút ra\.

Hiện t́nh Kinh tế của Việt Nam như sau:

* T́nh trạng Tham nhũng, Lăng phí hoành hành từ giới nắm quyền lực độc đoán

* Đổi mới tư doanh với quyền Chính trị độc đoán đưa đến Kinh tế Mafia phe nhóm có ô dù quyền lực che chở\.

* Vốn đầu tư nước ngoài giảm hẳn xuống Dân chúng vẫn sống trong t́nh trạng nghèo khổ và c̣n bi. Tham nhũng, rồi t́nh trạng Kinh tế Mafia phe nhóm khai thác trong một chế độ chính trị không được than văn, đối lập\. Với t́nh trạng Kinh tế như vậy, Cộng sản Việt Nam phải hết sức bấu víu lấy nước ngoài, nhất là Tây phương mà Hoa kỳ là chính để lậy van viện trợ\.

==> Lo sợ nước ngoài, nhất là Tây phương công kích về Chính trị độc tài

Đảng Cộng sản vẫn cố thủ lấy quyền lực độc tài\. Mà không độc tài th́ làm sao bỏ tiền riêng tư vào túi được ! T́nh trạng đói nghèo buộc phải mở cửa\. Nhưng khi mở cửa, th́ nước ngoài và nhất là Tây phương có đầy đủ thông tin hơn về tính cách độc tài, khủng bố và đàn áp chính trị ơ? Việt Nam\.

Mặt khác khối Kiều bào là nguồn tài chánh chính yếu cho quốc nội và Đảng phải cho Kiều bào những dễ dăi về thăm Quê Hương\. Việc đi về dễ dăi này khiến Đảng không thể bưng bít tính cách độc tài của chế độ được\. Phương tiện truyền thông tân tiến Internet không cho phép Đảng gian dối về những khủng bố, đàn áp độc đoán của ḿnh\.

Thêm vào đó, từ 4 năm nay, những cao trào đấu tranh của người Việt hải ngoại mỗi ngày lớn mạnh\. Điều mà Đảng Cộng sản sợ hăi nhất, đó là những cao trào này mỗi ngày mỗi vạch trần ra cho nước ngoài, nhất là Tây phương thấy tính cách khủng bố độc đoán, t́nh trạng phi Nhân quyền của chế độ, nhất là việc đàn áp Tôn giáo ơ? Việt Nam mà Tây phương rất lưu tâm\. Khi Tây phương nh́n thấy chế độ phi Nhân quyền, khủng bố và đàn áp Tôn giáo, th́ họ có thể quyết định giảm hoặc cắt đứt việc trợ giúp Kinh tế, Tài chánh, điều mà chế độ đang phải lệ thuộc như đă phân tích ơ? phần trên đây\. Nếu Cộng sản Việt Nam mặt dầy mày dạn không cần nghe những công kích về Chính trị, nhưng họ không thể không sợ hăi khi nước ngoài, nhất là Tây phương giảm việc trợ lực Tài chánh, Kinh tế\. Tỉ dụ khi Bô. Ngoại giao Hoa kỳ vừa xếp Việt Nam vào những nước đáng quan tâm CPC v́ t́nh trạng đàn áp Tôn giáo, th́ Đảng và Nhà Nước cuống cuồng t́m cách “giải oan“ bằng đủ mọi cách\. Đám ngợm giáo gian quốc doanh bắt đầu nhố nhăng việc bồi bếp\.

Phân tích những điểm yếu của chế độ ở hai phần trên, chúng ta dễ thấy đâu là những chỗ mà Lực lượng người Việt hải ngoại nhằm vào mà đập cho chế đô. độc tài này\.

Lực lượng người Việt hải ngoại chống độc tài Cộng sản Việt Nam

******************************************

Lực lượng người Việt hải ngoại gồm gần 3 triệu người, sống trên 70 Quốc gia và quy tụ chính yếu ơ? những Nước mà Cộng sản Việt Nam đang phải lệ thuộc vào Kinh tế, Tài chánh: Hoa kỳ, Pháp, Đức, Anh\. Đây là những người tỵ nạn Cộng sản Việt Nam\.

Sức mạnh của khối người này là ở những điểm sau đây:

==> Họ là những người đă từng đấu tranh chống độc tài Cộng sản, đă biết kỹ về những ác độc của Cộng sản và đă hiểu rơ những gian dối của chế độ\.

==> Phần lớn là những người đă từng lănh đạo các ngành nghiệp, từ quản tri. Đất Nước, đến chỉ huy Quân đội, điều hành Kinh tế, Thương mại\.

==> Mức độ trí thức của những người này cao hơn lớp lănh đạo các sinh hoạt của Cộng sản hiện nay\.

==> Họ đă từng là bạn hữu, quen thân với những thành phần ảnh hưởng đến các cấp Lănh đạo ở những nước Tây phương\. Một số đă tham dự vào các Chính phủ ngoại quốc\.

==> Lớp thanh niên được học hành, huấn luyện nghề nghiệp tại các nước Tây phương\. Lớp thanh niên này làm việc ơ? mức độ cao trong các Công ty hoạc tham dự ngay trong các Chính quyền\.

==> Mức độ ngoại ngữ cao và đủ mọi thứ tiếng của các nước\. Lập trường chống độc tài Cộng sản của khối người này không dễ dàng thay đổi, trừ một thiểu số người Việt gốc Hoa lo làm ăn hoặc người Việt theo đóm ăn tàn, muốn về thăm Quê Hương hay mang chút lợi lộc cá nhân\. Thiểu số người này cũng không thực t́nh theo Cộng sản\.

Thực vậy, nếu tôi biết người tỵ nạn nào thực t́nh theo Cộng sản, tôi sẽ khuyên họ hăy về Việt Nam mà sống với Thiên đàng Cộng sản cho “hạnh phúc“\. C̣n nếu cứ ăn trơ. cấp bên này, rồi há mơm ca ngợi Thiên đàng Cộng sản mà không dám về ở luôn, th́ đó là loại người giả h́nh đáng khinh bỉ\. Thà họ câm họng, th́ ḿnh bỏ lơ đi\.

Khi nghe Nghi. Quyết 36 của Bô. Chính Tri. Đảng CSVN, tôi mắc cười và nghĩ đến những điều giấu diếm trong đó\. Thực vậy, tỉ du. Cộng sản muốn kêu gọi những chuyên viên học hành bên này về giúp nước\. Đó là không tưởng\. Ngay trong thời Cộng Ḥa, số Sinh viên du học cũng c̣n t́m cách trốn ở lại nước ngoài để làm việc có lương cao\. Ngay cả con Đại sứ, Tổng Lănh sư.

Cộng sản có dịp học bên Tây phương cũng c̣n nhờ chính tôi mai mối để lập gia đ́nh bên này để khỏi phải trở về sống với Cộng sản\. Lúc này, làm thế nào những chuyên viên trẻ học tại Mỹ, dễ dàng làm việc với lương cao ơ? Mỹ, lại mang thân về sống trong chế độ độc tài với đồng lương quá thấp\.

Tại sao không nghĩ rằng chương tŕnh của Nghi. Quyết 36 là nhằm chi tiêu cho con cháu những đảng viên cao cấp ơ? nước ngoài để lo lập nghiệp bên này, trốn cảnh sống ơ? Việt Nam\. Đó cũng là một cách để những tiền Tham nhũng có thể chuyển ra nước ngoài\.

Tóm lại, chúng tôi tin vào sức mạnh của Lực lượng người Việt ở nước ngoài trong ư chí chống độc tài Cộng sản\.

Những khả năng vận động nước ngoài và các Tổ chức quốc tế

***********************************************

Ở phần đầu, chúng tôi đă phân tích hai điểm yếu của Cộng sản: điểm thứ nhất là chúng lệ thuộc vào Kinh tế, Tài chánh nước ngoài, nhất là Tây Phương, Hoa kỳ; điểm thứ hai là chúng lo sợ người nước ngoài, Tây phương nh́n rơ tính cách độc tài, không tôn trọng Nhân quyền, đàn áp Tôn giáo của chế độ khiến chúng mất trợ lực Kinh tế, Tài chánh từ nước ngoài, Tây phương\.

Ở phần thứ hai, chúng tôi thấy Lực lượng người Việt hải ngoại vẫn mang tinh thần chống độc tài Cộng sản, có đủ quan hệ với các Chính phủ cũng như với những Tô? chức Nhân quyền, Tôn giáo địa phương và Quốc tế\. Cao trào đấu tranh của người Việt hải ngoại mỗi ngày mỗi tăng từ 4 năm nay\. Tại mỗi nước, mỗi địa phương, các Phong trào người Việt tùy nghi có những biện pháp đấu tranh thực tiễn\. Tuy nhiên, căn cứ vào những phân tích của hai phần trên, chúng tôi xin mạo muội đề nghị một số điểm đấu tranh như sau:

==> Soạn thảo tài liệu phổ biến:

Tài liệu chính yếu bằng Anh ngữ, rất vắn gọn quy tụ vào những điểm chính:

(i) Đàn áp Nhân quyền;

(ii) Đàn áp Tôn Giáo và Luật lệ hóa đàn áp bằng Pháp Lệnh Tôn giáo;

(iii) Bản Lên Tiếng của Giám mục VN và của Lănh đạo các Tôn giáo khác\. Nếu Bản Lên Tiếng Giám mục chưa có, chúng ta làm bản góp nhặt ư kiến của các Giám mục và của DHY Phạm Minh Mẫn\.

(iv) Tham nhũng và Lăng phí của Đảng viên cao cấp và những con ông cháu cha khiến việc trợ giúp Kinh tế, Tài chánh không đến được Dân nghèo đói;

(v) Đính kèm bản quyết định của Bô. Ngoại giao Hoa kỳ xếp Việt Nam vào CPC\.

==> Phổ biến tài liệu:

Những tài liệu trên nhằm phổ biến tới:

(i) Bô. Ngoại giao mỗu nước

(ii) Các Sứ quán, Các Đại diện bên cạnh Liên Hiệp Quốc

(iii) Các Dân biểu, Nghị sĩ mỗi nước

(iv) Toà Thánh Vatican và những Bộ liên hê.

(v) Các Toà Giám mục, các Xứ đạo địa phương (nước ngoài và Việt Nam)

(vi) Các Hội Đoàn Tôn giáo địa phương

(vii) Các Tổ chức Tôn giáo, Nhân quyền quốc tế

(viii) Các cơ quan Truyền thông địa phương (nước ngoài và Việt Nam)

==> Phổ biến trong giới Tín đồ Việt Nam tại hải ngoại Xin các Vị trách nhiệm cơ sở tôn giáo, Chùa, Nhà Thờ...phổ biến cho Tín đồ\. Các Vị này không thể từ chối v́ đây là liên hệ đến Pháp Lệnh Tôn Giáo\. Nếu từ chối, chúng ta sẵn sàng vạch mặt chỉ tên những Vi. ấy trên công luận\.

==> Đề pḥng chống giáo gian quốc doanh do Cộng sản gửi ra“giải oan“

Báo VietTUDAN và tôi, Nguyễn Phúc Liên, sẵn sàng hợp tác để cùng làm những công việc trên đây, nhất là tố cáo ngợm giáo gian quốc doanh trên Công luận\. Chúng tôi nhận trách nhiệm gửi Tài liệu đến các cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Geneva\.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Trân trong/Best Regards/Respectueusement

Prof.Dr.NGUYEN PHUC LIEN, Economist Weekdays:................AĐRESS................Weekends: 22, Rue du Prieuré 43 Heideweg 1202 GENEVA,Switzerland 2503 BIEL/BIENNE,Switzerland FAX/TEL: ->TEL/Int:+41 22 7318266. Mobile:+41 79 7666583(Weekdays) ->FAX/Tel:+41 22 7382808. (Weekdays) ->Tel/Fax:+41 22 7382648. (Weekdays) ->Fax/Tel:+41 32 3652449. Mobile:+41 79 7666572(Weekends) E-MAIL: ->Weekdays:................. wim-impact.drlien@bluewin.ch ->Weekends:................. drlien.wim-impact@bluewin.ch *********************************************************

-- Ho chi Minh Dam TAC (webmaster@ngoisao.net), October 03, 2004


Moderation questions? read the FAQ