Quan điểm Dân Chủ Nông Bản Nhân

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

dan chu

Quan điểm Dân Chủ Nông Bản Nhân

Không có người dân Việt Nam nào thực sự đấu tranh cho dân chủ chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng do cán bộ Comintern Nga Sô dựng lên… không có chuyện nhân tố dân chủ miền Bắc chống đối cờ vàng quốc gia của nhân tố dân chủ miền Nam… nhân dân Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ liên hiệp Quốc gia-Cộng sản năm 1946 để hy sinh kháng Pháp và đă bị cán bộ Cộng sản gốc Việt chuyên nghiệp của Comintern Nga Sô cướp công… nhân dân Việt Nam cả ba miền Bắc Trung Nam đều là nạn nhân cho nên không có chuyện ḥa hợp ḥa giải giữa các nạn nhân của đảng CSVN… bộ đội miền Bắc và chiến binh miền Nam vốn là những người đă chiến đấu v́ ḷng yêu nước chứ không v́ bất cứ chủ thuyết chính trị nào…Trong tiến tŕnh dân chủ hóa đất nước, các cơ chế quốc gia như lực lượng Quân Đội Nhân Dân, Công An, Hải Quan, cơ quan chính phủ các Bộ, cơ sở kinh tế nhà nước và nhân viên, v.v., đều được lưu nhiệm phục vụ Tổ Quốc Việt Nam sau khi đảng CSVN đào thải... muốn thực sự xây dựng dân chủ tất cả các đảng phái tranh đấu cho dân chủ phải sinh hoạt công khai trong những môi trường tự do như ở quốc ngoại… Xă hội dân chủ không có vấn đề ‘trung với đảng’ như xă hội cộng sản hiện nay, sự trung thành phải được đặt đúng chỗ đó là trung thành với Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.

Quan điểm Dân Chủ

Nông Bản Nhân

Diễn đàn Dân Chủ: Một số nhận xét tổng quát của tác giả NBN đuợc ghi nhận sau đây:

Đảng Cộng Sản Việt Nam do cán bộ Comintern Nga Sô dựng lên để phục vụ quyền lợi của Tổ Quốc Xă Hội Chủ Nghĩa Liên Sô chứ không phải quyền lợi của nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam. Hồ Chí Minh xác nhận đă ăn lương và nhận lệnh Comintern để làm cách mạng cộng sản thế giới chứ không phải kháng Pháp cứu dân Việt Nam. (Hồ Chí Minh Toàn Tập, Báo cáo gởi Quốc Tế Cộng Sản, pp.163-5 & Nguyễn Ái Quốc, Lời Kêu Gọi, p.29). Do đó đảng Cộng Sản Việt Nam và cờ đỏ sao vàng của đảng CSVN không đại diện nhân dân Việt Nam cả ba miền Bắc Trung Nam và v́ vậy không có người dân nào thực sự đấu tranh cho dân chủ chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng (thực sự là đảng kỳ của MT Việt Minh được chính thức công bố ngày 17-8-1945 ở Tân Trào).

Người dân nào thực sự đấu tranh cho dân chủ đều chấp nhận sự khác biệt sách lược đấu tranh bởi v́ trào lưu dân chủ bao gồm nhiều sách lược đa dạng do đó không có chuyện nhân tố dân chủ miền Bắc chống đối cờ vàng quốc gia của nhân tố dân chủ miền Nam. Cờ vàng quốc gia không chỉ phản ảnh chủ trương phản kháng đảng Cộng Sản Việt Nam do cán bộ Comintern Nga Sô dựng lên mà c̣n là biểu tượng niềm tin tự do của nạn nhân cộng sản, đặc biệt là đồng bào miền Nam và khối thuyền nhân tị nạn sau 1975. Dó đó cho đến khi đảng CSVN giải thể, bất cứ ai thực sự đấu tranh cho dân chủ không thể đả kích cờ vàng quốc gia bởi v́ đó là biểu tượng phản kháng đảng Cộng Sản Việt Nam mà nhân dân ba miền Bắc Trung Nam có thể nhận diện. Chỉ có đảng CSVN mới lo sợ ra công chống đối cờ vàng quốc gia cho nên tung ra những lư luận hỏa mù để đả kích biểu tượng cờ vàng quốc gia.

Chính nhân dân Việt Nam cả ba miền Bắc Trung Nam đă hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ liên hiệp Quốc gia-Cộng sản năm 1946 để hy sinh kháng Pháp và đă bị cán bộ Cộng sản gốc Việt chuyên nghiệp của Comintern Nga Sô cướp công. Chính phủ Việt Nam năm 1946 bao gồm nhiều thành phần cộng sản và quốc gia nhằm lôi kéo sự hợp tác của toàn thể nhân dân bởi v́ thực lực Cộng sản tuy mạnh ở miền Bắc nhưng rất yếu ở miền Nam khi so sánh với thực lực của các đảng phái quốc gia cũng như tổ chức tôn giáo Ḥa Hảo, Cao Đài (điển h́nh như Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất vốn là đại biểu đại lực cách mạng quốc gia ở miền Nam vào tháng 8-1945). Do đó cán bộ Comintern Nga Sô một mặt tuyên bố giải tán đảng Cộng Sản vào ngày 11-11-1945 để đánh lừa nhân dân và mặt khác cấu kết với thực dân Pháp để chấp nhận một Việt Nam độc lập nằm trong ‘liên hiệp Pháp’ (cơ chế thực dân mới trá h́nh của Ba Lê) nhằm lợi dụng cơ hội tiêu diệt đảng phái quốc gia. Sau khi phần lớn thực lực cách mạng quốc gia đă bị tiêu hủy (ngay cả Phó Chủ Tịch Chính Phủ Nguyễn Hải Thần, Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Tường Tam c̣n bị CSVN ép bỏ chức vị bôn tẩu), cán bộ Cộng sản gốc Việt chuyên nghiệp của Comintern Nga Sô hoàn toàn khống chế Chính phủ Việt Nam và cướp công kháng Pháp của nhân dân Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam cả ba miền Bắc Trung Nam đều là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của đảng Cộng Sản Việt Nam cho nên không có chuyện ḥa hợp ḥa giải giữa đại khối dân tộc Việt Nam. Bộ đội miền Bắc và chiến binh miền Nam hiện hữu từ nhân dân cho nên đều là nạn nhân của đảng Cộng Sản Việt Nam và v́ vậy cũng không có chuyện ḥa hợp ḥa giải giữa các nạn nhân của đảng CSVN: bộ đội miền Bắc và chiến binh miền Nam vốn là những người đă chiến đấu v́ ḷng yêu nước chứ không v́ bất cứ chủ thuyết chính trị nào.

Đa số nhân dân Việt Nam không phải là người tham chính hay đam mê chính trị nhưng không có nghĩa là họ không hiểu biết lịch sử Việt Nam và sự gian mạnh của đảng Cộng Sản Việt Nam. Sự hiểu biết này được phản ảnh qua nỗ lực dân chủ hóa đất nước tích cực ở quốc ngoại điển h́nh là Diễn đàn Dân Chủ (www.DanChu.net) và với các nhân tố dân chủ như Gs. Nguyễn Ngọc Huy, Hoàng Cơ Minh, Lư Tống, v.v. cũng như ở quốc nội với các nhân tố dân chủ như HT Thích Quảng Độ, HT Thích Huyền Quang, Lm Nguyễn Văn Lư, Gs. Nguyễn Đ́nh Huy, Phạm Quế Dương, Bs. Nguyễn Đan Quế, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn, v.v. Chính những cá nhân b́nh thường nhất tại quốc nội sẽ lật đổ đảng Cộng Sản Việt Nam giành lại quyền làm chủ đất nước nhằm xây dựng một xă hội tự do với nền kinh tế công b́nh và hệ thống quốc trị dân chủ. Hy vọng cộng đồng Việt Nam quốc ngoại có thể hổ trợ hữu hiệu cho nỗ lực dân chủ hóa đất nước của đồng bào quốc nội.

Đảng Cộng Sản Việt Nam do cán bộ Comintern Nga Sô dựng lên nếu muốn ḥa hợp ḥa giải với Dân Tộc Việt Nam và muốn được nhân dân tha thứ trọng tội phục vụ ngoại bang bán nước buôn dân th́ phải băi bơ các hiệp uớc bán nước, rút ra khỏi chính quyền và quân đội cũng như các băi bỏ cơ chế tổ chức chiều dài đảng quyền dọc theo các cơ sở kinh tế và cơ quan chíngh quyền. Trong tiến tŕnh dân chủ hóa đất nước, các cơ chế quốc gia như lực lượng Quân Đội Nhân Dân, Công An, Hải Quan, cơ quan chính phủ các Bộ, cơ sở kinh tế nhà nước và nhân viên, v.v., [vốn đă bị đảng CSVN lợi dụng lèo láy phục vụ Tổ Quốc Xă Hội Chủ Nghĩa Liên Sô trong quá khứ và phục vụ thiểu số đảng viên chóp bu bán nước cầu vinh hiện nay] đều được Dân Tộc lưu nhiệm để phục vụ Tổ Quốc Việt Nam sau khi đảng CSVN đào thải.

Lịch sử của nhân dân Việt Nam dài hơn lịch sử của bất cứ đảng chính trị nào trên thế giới v́ vậy đảng Cộng Sản Việt Nam do cán bộ Comintern Nga Sô dựng lên chắc chắn sẽ bị đào thải trước. Tổ Quốc Xă Hội Chủ Nghĩa Liên Sô của đảng Cộng Sản Việt Nam đă đào thải và đảng CSVN hiện nguyên h́nh là một đảng độc tài toàn trị tàn bạo bán nước buôn dân cho nên sẽ bị nhân dân lật đổ. Nhân dân Việt Nam luôn luôn tha thứ những đảng viên CSVN bị g̣ ép vào guồng máy đảng quyền nhưng không lợi dụng chức phận để đàn áp đồng bào.

Muốn thực sự xây dựng dân chủ, tất cả các đảng phái tranh đấu cho dân chủ hiện tại và trong tương lai phải sinh hoạt công khai trong những môi trường tự do như ở quốc ngoại. Đảng phái bí mật chỉ phục vụ quyền lợi của những thành phần lănh đạo bất tài mang hành trang phản-dân-chủ. T́nh h́nh tranh đấu phức tạp hiện tại không phải là động cơ bắt buộc sinh hoạt bí mật mà ngược lại là lư do phải luôn luôn sinh hoạt công khai để chứng minh cho nhân dân thấy chính quyền dân chủ do đảng phái đại diện sẽ minh bạch và thực sự phục vụ quyền lợi của nhân dân không như sự tiềm ẩn đảng quyền CSVN trong xă hội Việt Nam hiện nay.

Xă hội dân chủ không có vấn đề ‘trung với đảng’ như xă hội cộng sản hiện nay. Sự trung thành phải được đặt đúng chỗ đó là trung thành với Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam. Đảng chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của Dân Tộc để phục vụ Tổ Quốc và khi phương tiện không thể phục vụ Tổ Quốc th́ phải được Dân Tộc thay thế để đất nước có thể trở nên phú cường. Thế hệ hiện tại và tương lai phải bảo vệ chủ quyền quốc trị của Dân Tộc, thay đổi các cơ chế độc tài cũng như góp phần xây dựng đất nước giúp cho đồng bào được tự do hạnh phúc và Tổ Tiên được hănh diện tứ phương.

Nông Bản Nhân 19-7-2003-- (Hon_Nuoc@Tran_Binh_Trong.com), October 02, 2004


Moderation questions? read the FAQ